Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Europa en Monetair

 • Economische en Financieel Comité (EFC)/ Euro Working Group (EWG)

  Een belangrijk deel van het voorbereidende werk voor de Europese besluitvorming in economische en financiële aangelegenheden wordt verricht door het Economische en Financieel Comité (EFC). Dit comité is samengesteld uit hoge vertegenwoordigers van de nationale administraties en de centrale banken, de ECB en de Commissie. Het comité vergadert ook en een samenstelling voor de eurozone: de Euro Working Group (EWG).

  Het werk van het EFC/EWG wordt voorbereid door een aantal technische subcomités: de plaatsvervangers van het EFC, het subcomité voor soevereine schuldmarkten, het subcomité voor de euromunten, het subcomité voor het IMF en aanverwante onderwerpen, het subcomité voor statistiek en ad hoc werkgroepen en task forces rond financiële stabiliteit en financiële diensten.

  Rol Internationale en Europese Financiële aangelegenheden (IEFA)

  IEFA neemt deel aan een aantal sub-comités van het EFC: de plaatsvervangers van het EFC, het sub-comité voor het IMF en aanverwanten onderwerpen, ad hoc werkgroepen en taks forces rond financiële stabiliteit en financiële diensten.

  IEFA assisteert de persoon die de Minister van Financiën vertegenwoordigt in het EFC/EWG. IEFA levert bijdragen voor de voorbereiding van de discussies op ministerieel niveau.

  Website EFC

 • Raad voor Economische en Financiële Aangelegenheden (ECOFIN)

  De Raad Ecofin behandelt onderwerpen zoals: coördinatie van het economische beleid, economisch toezicht, monitoring van het begrotingsbeleid en de openbare financiën van de lidstaten, de euro, financiële markten, economische betrekkingen met derde landen. De Raad vergadert maandelijks. Het voorzitterschap roteert zesmaandelijks.

 • Europese investeringsbank (EIB)

  De EIB, waarvan het kapitaal 242,39 miljard euro bedraagt, heeft zowel Europese mandaten als mandaten buiten de Europese Unie. De Belgische deelneming bedraagt 4,48%. De verbintenissen voor 2013 bedragen 64 miljard euro, met een Belgisch aandeel van 1,475 miljard euro.

  De Europese mandaten zijn:

  het bevorderen van de Europese integratie via investeringen in de Europese regio’s waar het inkomen per hoofd lager is dan het Europese gemiddelde;

  het bijdragen aan de oprichting van trans-Europese netwerken en de kennismaatschappij;

  het bevorderen van KMO’s, onderzoek, ontwikkeling en innovatie en investeringen in het menselijk kapitaal.

  De externe mandaten zijn:

  het financieren van projecten in de landen van Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (ACP) en in Centraal en Oost-Europa;

  het financieren van projecten van wederzijds belang voor de Europese Unie en de partnerlanden in het Middellandse-Zeebekken, in Latijns-Amerika en in Azië;

  het voorbereiden van de toetreding van nieuwe lidstaten.

  Website: www.eib.org

  Europees Investeringsfonds (EIF)

  Het EIF, waarvan het kapitaal 4,5 miljard euro bedraagt, werd in 1994 opgericht om de KMO's te helpen. De grootste aandeelhouder is de Europese Investeringsbank (EIB) waarmee het samen de EIB-groep vormt.

  Het EIF zorgt voor risicokapitaal voor de KMO's, vooral voor starters en technologiebedrijven. Het geeft ook garanties op leningen van financiële instellingen (zoals banken) aan KMO's.

  Het EIF is geen kredietinstelling en verstrekt dus zelf geen leningen of subsidies aan bedrijven, en investeert er ook niet rechtstreeks in. In plaats daarvan werkt het met andere banken en financiële tussenpersonen. Het maakt gebruik van eigen middelen of van middelen die het van de EIB of de EU krijgt. Volgens de statuten is het Fonds actief in de lidstaten van de EU en in de kandidaat-lidstaten of potentiële kandidaat-lidstaten.

  Website: www.eif.org

  Rol Internationale en Europese Financiële aangelegenheden (IEFA)

  De dienst IEFA is het officiële communicatiekanaal tussen de EIB en de Belgische autoriteiten. Zij helpt de beheerder die België vertegenwoordigt bij het verzekeren van de opvolging van het beleid en de strategieën van de Bank, bereidt de dossiers voor die de minister van Financiën aan de Raad van Gouverneurs voorlegt, neemt actief deel aan de voorbereiding van de jaarvergaderingen van de Gouverneurs en van vergaderingen over onderwerpen, zoals initiatieven ter ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen de begroting van de EU en de middelen van de Bank. De IEFA administratie neemt ook deel aan de vergaderingen van gespecialiseerde comités die door de Bank en haar lidstaten opgericht werden, neemt deel aan alle vergaderingen die betrekking hebben op de Bank en die vragen behandelen die een impact zouden kunnen hebben op de activiteiten van de instelling (beleid inzake nabuurschap van de Europese Unie en de externe mandatan van de Bank).

  Voor het EIF werd de Administrateur van IEFA in 2013 aangeduid als lid van de raad van bestuur van het EIF.

 • Internationaal Monetair Fonds (IMF)

  België en het IMF

  België was één van de stichtende leden van het IMF. Het Belgische aandeel in het kapitaal van het IMF bedraagt momenteel 4.605 miljoen speciale trekkingsrechten (de rekeneenheid van het IMF), d.w.z. 1,80% van het totaal. België neemt hiermee de 12de plaats in onder de 188 leden van het IMF. Dit aandeel geeft België recht op ongeveer 1,80% van de stemmen in de Board of Governors (Raad van Gouverneurs).

  Een herziening, die momenteel loopt, zal de Belgische deelname op 6.410,7 miljoen bijzondere trekkingsrechten brengen, hetgeen 1,35 % van het kapitaal of 1,30 % van de stemrechten vertegenwoordigt.

  België wordt in de Raad van Gouverneurs vertegenwoordigd door de Gouverneur van de Nationale Bank. Om de twee jaar vertegenwoordigt de Belgische Minister van Financiën de Belgisch / Nederlandse kiesgroep in het International Monetary and Financial Committee (IMFC).

  België maakt deel uit van een kiesgroep, samen met Nederland, Luxemburg, Armenië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Georgië, Israel, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Roemenië en Ukraïne. België en Nederland duiden om beurten de Beheerder aan voor deze kiesgroep.

  Rol Internationale en Europese Financiële aangelegenheden (IEFA)

  De dienst IEFA staat de Minister bij bij het beheer van de betrekkingen tussen België en het IMF en bij het vervullen van zijn rol als lid van het IMFC. De administratie IEFA maakt analyses van de internationale financiële en economische ontwikkelingen, formuleert adviezen in verband met in het IMF behandelde thema's, bereidt standpunten voor en neemt deel aan nationale en internationale vergaderingen.

  INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS (IMF)

  Het Internationaal Monetair Fonds is een internationale financiële instelling en telt momenteel 188 leden.

  DOELSTELLINGEN IMF

  Het IMF werd in 1944 opgericht met als doel een evenwichtige groei en hoge tewerkstelling te stimuleren en landen die tijdelijke betalingsbalansproblemen hebben financieel bij te staan.

  Binnen dit kader zorgt het IMF voor:

  • de bevordering van de internationale monetaire samenwerking;

  • de wisselkoersstabiliteit;

  • ordelijke wisselkoers-mechanismen.

  Het IMF streeft haar doelstellingen na via toezicht en het geven van beleidsadvies, financiële steun en technische bijstand.

  BESTUUR IMF

  Het IMF wordt bestuurd door:

  • de Board of Governors (Raad van Gouverneurs);

  • het Internationaal Monetair en Financieel Comité (IMFC);

  • de Executive Board (Raad van Bestuur).

  De Board of Governors neemt alle belangrijke beslissingen inzake het algemene beleid. Elk lid van het IMF heeft een vertegenwoordiger in deze Raad.

  Het Internationaal Monetair en Financieel Comité (IMFC) is het politieke beleidsorgaan dat het beleid van het Fonds uitstippelt Het Comité telt 24 leden die 1 of meerdere lidstaten van het IMF vertegenwoordigen.

  De Executive Board is het dagelijks bestuur van het IMF. Het comité telt zoals het IMFC 24 leden die 1 of meerdere lidstaten vertegenwoordigen.

  Meer informatie vindt u op www.imf.org.

 • G4

  De G4 is een informeel samenwerkingsverband tussen de Ministeries van Financiën en de Centrale Banken van België, Nederland, Zweden en Zwitserland rond internationale economische, financiële en monetaire thema’s.

  Rol Internationale en Europese Financiële aangelegenheden (IEFA)

  De dienst IEFA vertegenwoordigt België op het niveau van de vergaderingen en staat de Minister van Financiën bij bij de voorbereiding van de Ministeriële vergaderingen van de G4.