Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Internationale Financiële Instellingen en Verenigde Naties

 • Wereldbankgroep

  Samenstelling

  De Wereldbankgroep bestaat uit vijf, nauw met elkaar verbonden instellingen die allen gezamenlijk eigendom zijn van lidstaten die de uiteindelijke beslissingsmacht hebben.

  De term “Wereldbank” verwijst specifiek naar twee van de vijf instellingen: IBRD en IDA. De drie andere instellingen zijn:

  • de Internationale Financieringsmaatschappij (IFC)
  • het Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties (MIGA)
  • het Internationaal Centrum voor de Schikking van Investeringsgeschillen (ICSID)

  Elke instelling speelt een specifieke rol bij de opdracht om armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden.

  Opdracht

  Opbouw en rehabilitatie van infrastructuur blijven belangrijke concentratiepunten in het werk van de Wereldbank. De focus van de Wereldbank is nu echter uitgebreid tot vele andere sectoren, zoals opvoeding en gezondheid, water en sanitaire voorzieningen, energie en mijnbouw, landbouw, telecommunicatie, financiën, enz.

  Bestuur

  De Wereldbank is vergelijkbaar met een cooperatieve vereniging waarvan 188 lidstaten aandeelhouders zijn. De lidstaten worden vertegenwoordigd in een Raad van Gouverneurs die instaat voor het uiteindelijke beleid bij de Wereldbank. In het algemeen zijn de Gouverneurs de ministers van Financiën of van Ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten. Ze komen één keer per jaar bijeen op de Jaarvergadering van de Raad van Gouverneurs van de Wereldbankgroep en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

  Aangezien de Gouverneurs slechts één keer per jaar kunnen bijeenkomen, delegeren zij specifieke verantwoordelijkheden aan 25 bestuurders die de raad van bestuur vormen.

  Het Ontikkelingscomté of 'Development Committee' (DC) 

  • Het DC is een gezamenlijk ministerieel forum van de Wereldbankgroep en het IMF voor de opbouw van intergouvernementele consensus over ontwikkelingskwesties.
  • Het DC werd opgericht in 1974 en bestaat uit 25 leden, meestal ministers van Financiën of van Ontwikkelingssamenwerking.
  • Het DC komt tweemaal per jaar bijeen, in de lente en in de herfst, tijdens de gezamenlijke jaarvergaderingen van de Wereldbank en het IMF. Na elke bijeenkomst publiceert het DC een communiqué.

  De Wereldbank en België 

  België is een van de stichtende leden van de IBRD. België is ook lid van IDA (1964), IFC (1956), MIGA (1992) en ICSID (1970).

  In de raad van bestuur vormt België een zogenaamde kiesgroep met negen andere landen: Oostenrijk, Wit-Rusland, Tsjechische Republiek, Hongarije, Kosovo, Luxemburg, Slovaakse Republiek, Slovenië en Turkije. Deze kiesgroep is met 5,17% van de stemrechten de vierde grootste, na de USA, Japan en China.

  Met 1,68% van de aandelen in de IBRD heeft België recht op 1,61% van de stemmen.

  In IDA vormt België een kiesgroep met dezelfde leden, maar deze heeft slechts 4,63% van de stemrechten, wat overeenstemt met de zevende plaats.

  In IFC heeft België 1,94% van de stemrechten en is het aandeel van onze kiesgroep 4,87%, wat overeenstemt met de vierde plaats, na de USA, Japan en Duitsland.

  Rol Internationale en Europese Financiële aangelegenheden (IEFA)

  IEFA is het officiële communicatiekanaal tussen de Wereldbank en de Belgische overheid. IEFA:

  • ondersteunt de bestuurder voor België in de Wereldbank bij het opvolgen van het beleid en de strategieën van de Bank

  • bereidt in naam van de minister van Financiën alle dossiers voor die aan hem worden voorgelegd in zijn hoedanigheid van Gouverneur bij de Wereldbankgroep;

  • bereidt de Jaarvergaderingen en de tweejaarlijkse vergaderingen van het DC voor

  • leidt de onderhandelingen over de heraanvulling van de middelen van IDA. Deze heraanvulling gebeurt om de drie jaar.

  WERELDBANKGROEP

  Oprichting: 1 juli 1944, tijdens een conferentie van 44 landen in Bretton Woods, New Hampshire (USA)

  Instellingen

  • de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (IBRD)
  • de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA)
  • Internationale Financieringsmaatschappij (IFC)
  • Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties (MIGA)
  • Internationaal Centrum voor de Schikking van Investeringsgeschillen (ICSID)

  Lidmaatschap: 188 landen

  Hoofdzetel gelegen te Washington DC, USA en meer dan 100 kantoren in ontwikkelingslanden

  Personeel: Ongeveer 15.000

  Nuttige links

 • Regionale ontwikkelingsbanken

  Oprichting en doelstellingen

  In tegenstelling met de Europese financiële instellingen werden de regionale ontwikkelingsbanken in Afrika, Azië en Amerika door de betrokken landen van de regio opgericht ter bevordering van de economische en sociale ontwikkeling van hun lidstaten.

  Zij hebben vervolgens hun kapitaal opengesteld voor industrielanden die niet tot de regio behoren. Tijdens de jaren ’90 werd hun opdracht uitgebreid tot de bevordering van de privé-sector, armoedebestrijding en milieuaangelegenheden.

  Zij beschikken over een concessioneel luik dat aan zachte voorwaarden financiering verstrekt  aan landen voor wie de gewone middelen uit kapitaal te duur zijn.

  Deze instellingen worden geleid door een Raad van Gouverneurs, een Voorzitter verkozen voor 5 jaar en een Raad van Beheer.

  Rol Internationale en Europese Financiële aangelegenheden (IEFA)

  De administratie IEFA is het officiële communicatiekanaal tussen de regionale ontwikkelingsbanken en de Belgische autoriteiten.
  Zij:

  • verzekert de opvolging van het beleid en de strategieën van de instelling en geeft over die onderwerpen instructies aan de beheerder die haar vertegenwoordigt;
  • bereidt voor de Minister van Financiën de dossiers voor die aan de Gouverneurs voorgelegd worden;
  • neemt actief deel aan de jaarvergaderingen van de Gouverneurs, aan de vergaderingen over de wedersamenstelling van de middelen en aan vergaderingen over specifieke onderwerpen zoals de initiatieven inzake schuldverlichting;
  • neemt deel aan alle vergaderingen die de instelling aanbelangen en waarop regionale onderwerpen worden behandeld die een impact zouden kunnen hebben op de activiteiten van de instelling.

  Kapitaal

  • Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB): 23,95 miljard SDR(*)

    Belgisch aandeel = 0,641%

    Concessioneel luik: 
    Afrikaanse Ontwikkelingsfonds (AfDF): 15 miljard SDR.
    Belgisch aandeel = 1,55%

  • Europe Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD): 30 miljard EUR.

    Belgisch aandeel = 2,28%

  • Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) : 54,2 miljard USD.

    Belgisch aandeel = 0,34%

    Concessioneel luik:
    Aziatische Ontwikkelingsfonds (ADF): 26,16 miljard USD.
    Belgisch aandeel = 0,75%

  • Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB): 101 miljard USD.

    Belgisch aandeel = 0,329%

    Concessioneel luik:
    Fonds voor Speciale verrichtingen (FSO): 9,8 miljard USD.
    Belgisch aandeel = 0,463%

    Filiaal privé-sector:
    Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij (IIC): 700 miljoen USD.
    Belgisch aandeel: 0,24%

  (*) Het Speciale Trekkingsrecht (STR) is de rekeneenheid die dient als referentie voor de transacties van het IMF en andere internationale financiële instellingen.

 • Consultatieve groepen

  Consultatieve groepen spelen een belangrijke rol bij de evaluatie van het in de betrokken landen gevoerde macro-economische beleid en het beleid en de resultaten op het vlak van de armoedebestrijding.

  Binnen de consultatieve groepen vindt overleg plaats tussen het betrokken land en de internationale donorgemeenschap.

  De consultatie groepen spelen een belangrijke rol bij de donorcoördinatie.

  Rol Internationale en Europese Financiële aangelegenheden (IEFA)

  De dienst bilaterale samenwerking van de administratie IEFA coördineert de Belgische betrokkenheid bij de consultatieve groep en neemt, indien nodig,  zelf ook deel indien dat gepast is.

  CONSULTATIEVE GROEPEN

  De Wereldbank of een regionale ontwikkelingsbank organiseren een consultatieve groep met het oog op de evaluatie van het  beleid dan in een ontwikkelingsland gevoerd wordt. Een Consultatieve groep evalueert ook de coordinatie tussen ontwikkelingspartners.

 • Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (RVEOB)

  Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa

  Op 31 december 2013 beschikte de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (RVEOB) of Council of Europe Development Bank (CEB) over een geplaatst kapitaal van 5.472 miljoen euro (verdeeld over 41 lidstaten). De Belgische deelname bedroeg 3,003%.

  De RVEOB is een belangrijk werkmiddel van het Europese solidariteitsbeleid. Om haar 41 lidstaten te helpen bij het bereiken van een duurzame en billijke groei, participeert zij in de financiering van sociale projecten, beantwoordt zij aan noodsituaties en tracht zo de levensomstandigheden van de minder ontwikkelde bevolkingsgroepen te verbeteren.

  De RVEOB verstrekt leningen aan haar 41 lidstaten teneinde projecten te financieren die voldoen aan een bepaald aantal sectorale, geografische, sociale en financiële criteria die werden bepaald in de Statuten van de Bank en haar beleid voor leningen en financieringen van projecten.

  België is één van de acht stichtende lidstaten van de Bank (1956).

  Website: www.coebank.org(externe link)

  Rol Internationale en Europese Financiële aangelegenheden (IEFA)

  België wordt in de RVEOB vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Eeckhout, buitengewoon ambassadeur en gevolmachtigde, permanente vertegenwoordiger van België bij de Raad van Europa, Straatsburg (directieraad), en door de Administrateur van IEFA (raad van bestuur).