Call for papers

Call for papers

 • Call for papers

   Pdf-versie van de Call for papers (PDF, 32.7 KB)

  • Het Documentatieblad (Bulletin de Documentation), is een tijdschrift dat uitgegeven wordt door de Studie- en Documentatiedienst van de Federale Overheidsdienst Financiën in België; Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar.
  • Het Documentatieblad publiceert artikels van algemeen vormende waarde over onderwerpen, die betrekking hebben op alle aspecten van de publieke financiën en het economisch beleid met oog voor hun globale macro-economische financiële en sociale context.
  • Het redactiecomité zoekt beleidsrelevante artikelen, met goede analytische kwaliteit, over elk aspect van de theorie en de praktijk van de publieke financiën.  Deze artikelen worden hetzij in het Nederlands, hetzij in het Frans, hetzij in het Engels geschreven.  Zij worden niet vertaald. Het Documentatieblad zal zowel “full length” artikels, maximaal 60 pagina’s, als korte artikels of “notes” publiceren.  Commentaar op vroegere publicaties met repliek van de auteurs komen, mits zij een meerwaarde brengen, eveneens voor publicatie in aanmerking.
  • Het redactiecomité richt zich met het Documentatieblad tot deskundigen binnen en buiten de overheidssector.  De artikels moeten op een toegankelijke wijze, zonder extreme mathematisering, worden gesteld, zodat zij zich niet uitsluitend richten tot een gespecialiseerd publiek.
  • De toegestuurde papers kunnen aan referees worden voorgelegd. Teneinde onnodig wachten en vertragingen te vermijden, behoudt het redactiecomité de mogelijkheid om na een interne snelle doorlichting te beslissen of een paper geschikt is voor publicatie in het Documentatieblad.  De geschiktheid wordt getoetst aan de doelstelling van de publicatie, aan de waardering en de kwaliteit en de originaliteit of aan andere factoren.
  • Door het overmaken van de tekst aan het redactiecomité van het Documentatieblad geeft de auteur toestemming om het artikel geheel of gedeeltelijk zonder vergoeding te publiceren in het Documentatieblad en op de internetwebstek van de FOD Financiën. De auteur verbindt er zich toe dat het in het Documentatieblad gepubliceerde artikel niet elders is gepubliceerd. De gehele of gedeeltelijke publicatie elders van een in het Documentatieblad gepubliceerd artikel is slechts toegestaan mits het akkoord van het redactiecomité.
  • De manuscripten moeten conform de richtlijnen voor de auteurs zijn opgesteld.
   Meer info over deze oproep voor papers kan verkregen worden bij de Heer Jozef Kortleven Adviseur-generaal van Financiën, Hoofdredacteur, FOD Financiën, Algemeen Secretariaat, Studie- en Documentatiedienst, North Galaxy, Koning Albert II-laan 33 bus 73, B-1030 – Brussel  telefoon : 0257/ 639 60.  E-mail : bdocb@minfin.fed.be.
  • Eens de abstracts aanvaard zijn voor publicatie, kan de uitgever ze onmiddellijk op de website www.docufin.fgov.be plaatsen.  In afwachting van de gedrukte versie kan op deze website een elektronische versie van het artikel ter beschikking gesteld worden.
 • Richtlijnen voor de auteurs

   Pdf-versie van de richtlijnen voor de auteurs (PDF, 25.59 KB)

  1. De te publiceren artikelen moeten gezonden worden naar:
   Jozef KORTLEVEN
   FOD Financiën
   North Galaxy
   Koning Albert II-laan 33, bus 73
   1030 – BRUSSEL
   BELGIE
   E-mail: bdocb@minfin.fed.be
  2. Door het overmaken van de tekst aan het redactiecomité van het Documentatieblad geeft de auteur toestemming om het artikel geheel of gedeeltelijk zonder vergoeding te publiceren in het Documentatieblad en op de internetwebstek van de FOD Financiën. De auteur verbindt er zich toe dat het in het Documentatieblad gepubliceerde artikel niet elders is gepubliceerd. De gehele of gedeeltelijke publicatie elders van een in het Documentatieblad gepubliceerd artikel is slechts toegestaan mits het akkoord van het redactiecomité.
   Het redactiecomité kan een referee aanduiden voor elk ingestuurd artikel. Contacten terzake zullen verlopen via het redactiesecretariaat.
  3. Definitief voor publicatie aanvaarde teksten moeten conform de richtlijnen van het redactiesecretariaat opgesteld zijn en ingeleverd worden als volgt:
   • De tekst moet duidelijk de auteur vermelden en diens gedetailleerde coördinaten, zodat alle gegevens correct kunnen worden gepubliceerd;
   • De artikelen moeten met MS Word verwerkt kunnen worden;
   • Eén uitgeprinte versie (géén recto verso) dient bijgevoegd te worden;
   • Figuren en tabellen dienen op aparte vellen afgedrukt, met bovenaan de titel van de figuur of de tabel en op de achterzijde de gegevens van het artikel (naam van auteur en titel);
   • De tekst mag ook doorgestuurd worden via e-mail naar : bdocb@minfin.fed.be
  4. Elk artikel dient een uitgewerkte inleiding en besluit met samenvatting te bevatten, zodat de essentie en relevantie van de probleemstelling alsook de eigen bijdragen van de auteur duidelijk, overzichtelijk en summier aan de lezer kunnen overgebracht worden. Ook dient een abstract bijgevoegd te worden van maximum 150 woorden, in het Engels. De auteurs zullen hun artikelen identificeren aan de hand van significante sleutelwoorden en gebruik maken van de JEL classification code.
  5. Bijlagen dienen achteraan de tekst samengebracht.
  6. Noten dienen tot een minimum herleid te worden en opeenvolgend genummerd te zijn. Ze worden afgedrukt onderaan op de bladzijde waar de verwijzing staat.
  7. De literatuurlijst dient de auteursnamen in alfabetische volgorde te klasseren en zal achteraan geplaatst worden (na de voetnoten). De conventies van Referenties zijn dezelfde als die van de “European Economic Review”. In de tekst voorkomende referenties dienen vermeld zoals in de volgende voorbeelden:
   • “Zo betogen Goldfeld en Quandt (1973)…” of  “Deze beslissingstabellen (zie Verhelst (1980)…”;
   • Voor boeken: Verhelst, M., 1980, De praktijk van beslissingstabellen, (Kluwer, Deventer, Antwerpen).
   • Voor tijdschriften: Goldfeld, S. and Quandt, R.E., 1973, A Markov Model for Switching Regressions, Journal of Economics 1, 3-15.
   • Voor bundels: Taylor, B., 1970, Financing Tables and the Future, in Taylor, B., ed., Investment Analysis and Portfolio Management, (St. Martin’s Press, New York), 378-386.
  8. Het redactiecomité behoudt zich het recht voor om in de toegestuurde teksten, zonder toestemming van de auteur, verbeteringen aan te brengen wanneer deze van puur factuele, grammaticale of redactionele aard zijn.
  9. Elk artikel dat niet beantwoordt aan de hierboven beschreven instructies, zal voor herbewerking worden teruggezonden.