De ontvangsten geïnd door de Belgische federale overheid : enkele begrippen

De ontvangsten geïnd door de Belgische federale overheid, enkele begrippen

De ontvangsten geïnd door de Belgische federale overheid worden enerzijds opgedeeld in fiscale en niet-fiscale ontvangsten, anderzijds in lopende en kapitaalontvangsten.

I. Totale ontvangsten 
 

De "totale ontvangsten" omvatten alle ontvangsten geïnd door de federale overheid, met uitzondering van de opcentiemen en opdeciemen geïnd voor rekening van de lagere overheden (provincies en gemeenten).

II. Ontvangsten ter financiering van andere overheden 
 

De federaal geïnde ontvangsten die dienen voor de financiering van andere overheden komen in mindering van de "totale ontvangsten".
Opmerking: behalve over de door de Belgische federale overheid geïnde ontvangsten beschikken de andere overheden uiteraard nog over andere ontvangstenbronnen.

Aan de Europese Unie afgestane ontvangsten
De volledige opbrengst van de invoerrechten en een deel van de BTW-ontvangsten vormen de afgestane ontvangsten, ze maken deel uit van de eigen middelen van de Europese Unie.
Toegewezen ontvangsten (Sociale Zekerheid)
Een gedeelte van de federaal geïnde ontvangsten wordt buiten de Rijksmiddelen gehouden en meteen toegewezen (voornamelijk voor de financiering van de Sociale Zekerheid). 
Geristorneerde ontvangsten
De geristorneerde ontvangsten zijn ontvangsten of gedeelten van ontvangsten die tot 1989 ten goede kwamen aan de Gemeenschappen en de Gewesten zoals bepaald door de gewone wet van 9 augustus 1980 met betrekking tot institutionele hervormingen. In 1989 werd nog slechts een gedeelte van het kijk- en luistergeld aan de Duitstalige Gemeenschap geristorneerd.
Middelen ter financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten
De federaal geïnde ontvangsten ter financiering van de Gewesten en Gemeenschappen bestaan uit eigen ontvangsten van de Gewesten en Gemeenschappen en gedeelten van belastingopbrengsten toegekend aan de Gemeenschappen en de Gewesten. Dit stelsel geldt vanaf 1989, ter uitvoering van de bijzondere wet van 16 januari 1989 (gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 en door de bijzondere wet van 13 juli 2001) met betrekking tot de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de Gemeenschappen en de Gewesten zelf voor de inning instaan, deze ontvangsten worden dan niet langer opgenomen in de statistieken met betrekking tot de federaal geïnde ontvangsten.

III. Rijksmiddelen (I-II) 
 

De "Rijksmiddelen" zijn gelijk aan de "totale ontvangsten" geïnd door de federale overheid (zowel fiscale als niet-fiscale en zowel lopende als kapitaalontvangsten) verminderd met de federaal geïnde ontvangsten die dienen voor de financiering van andere overheden. Dit bedrag wordt in de Rijksmiddelenbegroting opgenomen. Het Parlement stemt de Rijksmiddelenbegroting jaarlijks om de wetten en reglementeringen te bekrachtigen volgens dewelke de Staat zijn ontvangsten int.

Verdeling van de Belgische federaal geïnde fiscale ontvangsten (1)

Soort belasting of inningswijzeOntvangsten voor de financiering van andere overhedenRijksmiddelen (fiscale)
Europese UnieGemeen-schappenGewestenSociale ZekerheidDiversen
Directe Belastingen
verkeersbelasting --volledig ≥ 2002--volledig ≤ 2001
belasting op de inverkeerstelling--volledig ≥ 2002--volledig ≤ 2001
eurovignet --volledig ≥ 2002--volledig ≤ 2001
accijnscompenserende heffing-----volledig
belasting op spelen en weddenschappen--volledig---
belasting op automatische ontspanningstoestellen--volledig---
onroerende voorheffing--volledig---
roerende voorheffing---deel ≥ 2006-deel
maatregelen diamantsector---deel ≥ 2007-deel
belasting op werknemersparticipatie---deel ≥ 2004-deel
voorafbetalingen -----volledig
kohieren personenbelasting---deel ≥ 2001-deel
(Eff. ≥2005)
kohieren andere-----volledig
(Eff. ≥2005)
bedrijfsvoorheffing -deeldeeldeel ≥ 2007deel ≥ 2005 (Stookoliefonds)deel
boeten en diversen-----volledig
(Eff. ≥2005)
Douane & Accijnzen
douanerechtenvolledig-----
accijnzen tabak---deel ≥ 2003-deel
accijnzen energieproducten----deel ≥ 2006 (CREG)deel
accijnzen andere-----volledig
verpakkingsheffing ---deel ≥ 2005-deel
controleretributie-----volledig
bijdrage op de energie-----volledig
milieutaksen-----volledig
openingsbelasting --volledig---
vergunningsrecht -----volledig
andere-----volledig
B.T.W. en Registratie
B.T.W.deeldeel-deeldeel ≥ 2005 (CREG) deel ≥ 2009 (Aperta)deel
(Eff. ≥ 2006)
diverse rechten en taksen---deel ≥ 2006deel ≥ 2006 (Rampenfonds)deel
registratierechten verkooprechten--volledig---
registratierechten op hypotheekvestiging--volledig ≥ 2002--volledig ≤ 2001
registratierechten, rechten op verdelingen--volledig ≥ 2002--volledig ≤ 2001
registratierechten, rechten op schenkingen--volledig ≥ 2002--volledig ≤ 2001
andere registratierechten-----volledig
boeten veroordelingen----deel ≥ 2004 (Politiezones)deel
diversen en fiscale boeten--deel--deel
successierechten--volledig---
Niet-fiscale ontvangsten
nalatigheids- en moratoriuminteresten--deel--deel
(Eff. ≥ 2006)
(1) Toestand vanaf 2002; Eff. = Effectisering