Inventaris van de federale fiscale uitgaven

Jaarlijks wordt bij de Rijksmiddelenbegroting een bijlage gepubliceerd met de "Inventaris van de vrijstellingen, aftrekken en verminderingen die de ontvangsten van de Staat beïnvloeden" of kortweg de "Inventaris van de federale fiscale uitgaven". Deze Inventaris is bedoeld om het Parlement in te lichten over de budgettaire kost van fiscale maatregelen. Het gaat in het bijzonder om de afwijkingen van het algemeen belastingstelsel die aansporen om bepaalde doelstellingen te bereiken die ook door directe uitgaven zouden kunnen worden nagestreefd. De Inventaris beoogt de begrotingstransparantie te verhogen en de fiscale en de directe uitgaven nauwer bij elkaar te laten aansluiten.

Vermits het om een bijlage bij de Rijksmiddelenbegroting gaat, beperkt de Inventaris zich tot de belastingen die de federale overheid financieren.

De Inventaris grijpt terug naar de omschrijving van het begrip fiscale uitgave die oorspronkelijk door de Hoge Raad van Financiën werd voorgesteld: "een minderontvangst wegens fiscale tegemoetkomingen voortvloeiend uit een afwijking van het algemeen stelsel van een gegeven belasting ten voordele van zekere belastingplichtigen of van zekere economische, sociale, culturele, ... activiteiten en die kan worden vervangen door een rechtstreekse betoelaging". 

In de inleiding wordt onder meer beschreven wat per belasting onder het "algemeen stelsel" begrepen wordt. De inleiding bevat daarnaast enige toelichting omtrent de wijze waarop het ontvangstenverlies berekend wordt dat met de fiscale uitgaven gepaard gaat. Verder is er een samenvatting van de belangrijkste resultaten en een gedetailleerde tabel.

De integrale versie van de Inventaris van de federale fiscale uitgaven vindt u via de site van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Via het onderstaand overzicht kunt u de verschillende delen van de laatste uitgave alsmede van de vorige versies van de Inventaris van de federale fiscale uitgaven, afzonderlijk downloaden.
 

Inventaris van de federale fiscale uitgaven
Datum
publicatie
Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - Integrale versie (Pdf) Gedetailleerde Excel-tabel Wetgevende bijlagen Publicatie Documentatieblad, Inleiding en samenvatting
28/11/2018 Doc 54 3293/004 Downloadable file 2017 (XLSX, 605.66 KB)    
15/03/2018 Doc 54 2689/007 Downloadable file 2016 (XLSX, 201.4 KB)    
24/10/2017 Doc 54 2689/002 Downloadable file 2015 (XLSX, 197.07 KB)    
19/02/2016 Doc 54 1351/007 Downloadable file 2014 (XLSX, 196.15 KB) Downloadable file versie augustus 2016 (PDF, 552.13 KB)  
16/12/2014 Doc 54 0495/006 Downloadable file 2013 (XLSX, 173.33 KB) Downloadable file versie september 2015 (PDF, 578.77 KB)  
08/11/2013 Doc 53 3070/002 Downloadable file 2012 (XLSX, 153.61 KB)   Downloadable file 3e kwartaal 2013 (PDF, 513.49 KB)
20/12/2012 Doc 53 2521/002 Downloadable file 2011 (XLS, 267 KB)   Downloadable file 3e kwartaal 2012 (PDF, 496.42 KB)
22/12/2011

10/01/2012
Doc 53 1943/002

Doc 53 1943/005 (addendum)
Downloadable file 2010 (XLS, 225 KB)   Downloadable file 4e kwartaal 2011 (PDF, 420.44 KB)
13/12/2010

20/06/2010
Doc 52 2222/010

Doc 52 2222/011 (addendum)
 Downloadable file 2009 (XLS, 208 KB)

Downloadable file 2009 (add.) (XLS, 84 KB)
  Downloadable file 2e kwartaal 2011 (PDF, 595.16 KB)
19/02/2010 Doc 52 2222/009 Downloadable file 2007 (XLS, 206 KB)   Downloadable file 1e kwartaal 2010 (PDF, 379.78 KB)
09/02/2009 Doc 52 1527/10 en Doc 52 1527/12 (addendum en errata) Downloadable file 2006 (XLS, 239.5 KB)   Downloadable file 1e kwartaal 2009 (PDF, 503.39 KB)