5.1.2 - Overzicht van de niet-fiscale ontvangsten voor de periode 2015-2017 - Samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)

5.1.2 Overzicht van de niet-fiscale ontvangsten voor de periode 2015-2017 (1)
Samenvatting (per begrotingsjaar) (in duizend euro)
ITEM 2015 2016 2017 Verschil in pct  2017/2016 Ramingen 2017 verhouding realisaties/ramingen 2017
Verschil in bedrag Verschil in %
(1) (2) (3) (4) = ((3)-(2)) / (2) (5) (6) = (3) - (5) (7) = ((3)-(5)) / (5)
DIRECTE BELASTINGEN
Lopende ontvangsten
Teruggevorderde gerechts- en vervolgingskosten 34.361 33.718 34.204 1,44% 37.088 -2.884 -7,78%
Vergelding van de administratiekosten in verband met de inning van sommige gemeentebelastingen 27.149 34.698 25.837 -25,54% 29.646 -3.809 -12,85%
Ijkloon (Wetten van 1/10/1855 en 1/08/1922) 58 47 2 -95,74% 50 -48 -96,00%
Terugvordering van personeelskosten en werkingskosten voor kantoor Verbindingscentrale (CLO Invordering) 0 45 14 -68,89% 45 -31 -68,89%
Nalatigheidsinteresten (ten laste van de bedrijven en de gezinnen) -19.927 -191.721 -13.014 -93,21% -79.218 66.204 -83,57%
Retributiegelden wegens vervolgingen 0 -1.248 -1.274 2,08% -374 -900 240,64%
Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de Gewesten  359 190 -369 -293,84% 190 -559 -294,21%
Effectisering nalatigheidsinteresten 407 0 0 - 0 0 -
Schadevergoedingen en interesten (art 154 van de programmawet van 29 maart 2012) 2.499 5.734 5.274 -8,02% 6.307 -1.033 -16,38%
Subtotaal 44.906 -118.537 50.674 -142,75% -6.266 56.940 -908,71%
INDIRECTE BELASTINGEN (btw en registratie)
Lopende ontvangsten
Terugbetalingen van wedden, vergoedingen, pensioenen en gerechtskosten in verscheiden zaken 38.690 54.920 43.420 -20,94% 47.844 -4.424 -9,25%
Terugbetaling van schuldvorderingen afkomstig van verschillende departementen 11.967 11.977 16.148 34,83% 12.720 3.428 26,95%
Opbrengsten van de domeinen 132.567 170.485 118.295 -30,61% 116.195 2.100 1,81%
Retributies voor het gebruik van domeingoederen 2.738 3.288 1.020 -68,98% 2.900 -1.880 -64,83%
Nalatigheidsinteresten inzake belastingen 88.667 89.991 96.957 7,74% 95.265 1.692 1,78%
Huurgelden en andere opbrengsten voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van de onroerende goederen van het SHAPE -dorp (ontvangsten toegewezen aan het programma 18-70-0 5.259 6.020 5.978 -0,70% 5.761 217 3,77%
Heffing op de niet-benutte sites 0 120.092 0 -100,00% 0 0 -
Bijdrage van de energiesector 200.000 130.000 163.786 25,99% 150.000 13.786 9,19%
Deficit van rekenplichtigen en verscheidene invorderingen 7.212 11.556 9.037 -21,80% 9.838 -801 -8,14%
Schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten in allerlei zaken 253 -75 -141 88,48% 190 -331 -174,40%
Storting van het saldo van de rekening van de rekenplichtige van het sub-comité "Shape-domeinen" (ontvangsten toegewezen aan het programma 18-70-0) 0 0 0 - 0 0 -
Inschrijvingsrechten verschuldigd aan de KBO 0 0 0 - 0 0 -
Retributies Nationaal Pandregister 0 0 0 - 0 0 -
Hypothecaire retributies  0 38.331 243.511 535,28% 240.000 3.511 1,46%
Retributies voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, afschriften en uittreksels 0 0 1.688 - 1.600 88 5,50%
Opbrengsten van retributies geïnd in burgerlijke zaken , in strafzaken en in zaken voor de Raad van State 0 0 5.612 - 8.044 -2.432 -30,23%
Retributie voor EU lidstaten geïnde belastingen - MOSS 0 1.302 917 -29,56% 922 -5 -0,52%
Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de Gewesten  13.937 21.476 13.921 -35,18% 18.113 -4.192 -23,14%
Effectisering nalatigheidsinteresten 5.758 0 0 - 0 0 -
Kapitaalontvangsten
Verbeurdverklaringen en gesekwestreerde goederen 17.134 29.917 34.267 14,54% 34.000 267 0,79%
Diverse vermogensontvangsten / Opbrengst van de erfloze nalatenschappen, van de giften en legaten en opbrengst van de verkoop van vondsten en van heerloze goederen -4.646 1.751 -46 -102,63% 2.000 -2.046 -102,30%
Opbrengsten van onroerende goederen 1.227 1.389 1.912 37,65% 1.500 412 27,47%
Verkoopprijzen van buitengebruikgestelde roerende voorwerpen afkomstig van de verscheidene ministeriële departementen of staatsinstellingen 612 1.045 868 -16,94% 850 18 2,12%
Terugvordering van alimentatiegelden 11.565 12.518 14.819 18,38% 14.840 -21 -0,14%
   Ontvangsten voor rekening van de Dienst van het Openbaar Krediet 11 4 5 22,00% 4 1 22,00%
Subtotaal 532.951 705.987 771.973 9,35% 762.586 9.387 1,23%
INDIRECTE BELASTINGEN (Kadaster)
Lopende ontvangsten
Ontvangsten inzake de uitreikening van diverse kadastrale bescheiden 8.599 7.416 7.919 6,78% 7.800 119 1,53%
Subtotaal 8.599 7.416 7.919 6,78% 7.800 119 1,53%
DOUANE EN ACCIJNZEN
Lopende ontvangsten
Retributie voor bijzondere dienstprestaties (artt. 17 en 208 Algemene Wet inzake douane en accijnzen 106 69 160 131,88% 70 90 128,57%
Opbrengst van de verkoop van documenten en drukwerken  18 19 3 -84,21% 15 -12 -80,00%
Inningskosten terugbetaald door de Europese Gemeenschap ten laste van de voor haar rekening geïnde ontvangsten en waarvan een gedeelte moet worden afgestaan aan andere Lidstaten. 20.079 25.819 23.251 -9,95% 24.000 -749 -3,12%
Nalatigheidsinteresten 2.729 1.012 938 -7,31% 1.000 -62 -6,20%
Recuperatie vervolgingskosten, gedingkosten en andere kosten 113 171 112 -34,50% 160 -48 -30,00%
Aanmaak- en bewaringskosten van de vernietigde fiscale kentekens 198 119 0 -100,00% 120 -120 -100,00%
Subtotaal 23.243 27.209 24.464 -10,09% 25.365 -901 -3,55%
THESAURIE
Lopende ontvangsten
Terugbetalingen wedden, pensioenen, e.d. 5.862 5.702 5.534 -2,95% 3.655 1.879 51,41%
Interesten verschuldigd aan de Staat 101.665 72.208 63.884 -11,53% 72.793 -8.909 -12,24%
Dividenden en aandelen  656.502 814.015 998.485 22,66% 998.188 297 0,03%
Vergoedingen te storten door bepaalde instellingen in verband met de Staatswaarborg  55.500 17.765 18.790 5,77% 18.636 154 0,83%
Bijdrage van de financiële instellingen aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's  586.211 441.021 439.573 -0,33% 438.534 1.039 0,24%
Inningskosten terugbetaald door de EG ten laste van de voor haar rekening geïnde ontvangsten  549.753 557.605 479.476 -14,01% 524.960 -45.484 -8,66%
Andere  723.498 137.323 248.820 81,19% 161.209 87.611 54,35%
Kapitaalontvangsten
Opbrengst door kapitaalvermindering of opheffing  - - 243.405 - - 243.405 -
Terugbetalingen van leningen toegestaan aan vreemde staten 16.366 30.200 22.844 -24,36% 18.509 4.335 23,42%
Andere  13.759 11.309 18.335 62,13% 2.204 16.131 731,90%
Verkoop participaties BNP Paribas Fortis 0 0 1.946.718 - 1.946.718 0 -
Subtotaal 2.709.116 2.087.148 4.485.864 114,93% 4.185.406 300.458 7,18%
Diversen
Diverse ontvangsten (n.e.g) 4.925 - 3.973 952 23,96%
Subtotaal 4.925 - 3.973 952 23,96%
Rijksschuld (exclusief  leningen en terugbetaling aandelen)
Lopende ontvangsten
Vergoedingen voor beheerskosten van leningen 302 194 0 -100,00% 0 0 -
Interesten van leningen 15.685 11.026 9.322 -15,45% 9.942 -620 -6,24%
Diverse interesten en diverse ontvangsten 6.124 6.107 4.044 -33,78% 4.045 -1 -0,02%
Kapitaalontvangsten
Terugbetaling van leningen 67.946 104.673 96.667 -7,65% 96.674 -7 -0,01%
Betalingen Europese Unie voor werken aan gebouwen van de Unie 10.000 4.000 11.000 175,00% 0 11.000 -
Diverse betalingen 3.039.116
571.991
778.313 36,07% 536.220 242.093 45,15%
Subtotaal 3.139.173 697.991 899.346 28,85% 646.881 252.465 39,03%
Som lopende niet-fiscale ontvangsten 3.284.898 2.638.417 3.076.058 16,59% 2.972.226 103.832 3,49%
Som niet - fiscale kapitaalontvangsten 3.173.090 768.797 3.169.107 312,22% 2.653.519 515.588 19,43%
Algemeen totaal niet-fiscale ontvangsten 6.457.988 3.407.214 6.245.165 83,29% 5.625.745 619.420 11,01%
(1) Andere FOD's innen eveneens niet-fiscale ontvangsten maar deze zijn hier niet vermeld.