5.1.8 - Overzicht van de toegewezen ontvangsten inzake de directe en de indirectebelastingen 2017 (in duizend euro)

2017
Belasting Europese Unie Gemeenschappen Gewesten Gemeenschapscommissies Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) Provincies (2) Agglome-raties (2) Gemeenten (2) Sociale Zekerheid CREG Politie zones Rampen-fonds Effectisering Fonds propere voertuigen APETRA
Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Gewest Vlaamse Gemeenschaps- commissie Franse Gemeenschaps- commissie
VOLLEDIG GEAFFECTEERDE ONTVANGSTEN
Onroerende voorheffing -52 36.006 23.137 603.953 224.851 1.599.849
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 25.469 0 10.021
Belasting op de spelen en weddenschappen  41.021 0 23.254
Successierechten 19 668.105 386.370
Verkeersbelasting (3) 129.314 2.443 9.774
Belasting op de inverkeersstelling (3) 49.992
Eurovignet  -5.507 130 -1.220
Douanerechten 2.599.901
Openingsbelasting 39 16 38
GEDEELTELIJK GEAFFECTEERDE ONTVANGSTEN
Btw 545.100 9.168.908 6.972.320 83.317 10.628.143 14.490 22.578
Diverse rechten en taksen 11.860
Registratierechten  1.217.855 625.476
Bedrijfsvoorheffing 5.419.954 2.524.349 71.449 7.977.230 5.103.686 1.820.542 16.622 66.315 39.072
Personenbelasting - Stock options
Personenbelasting - Kohieren 24.597 3.156.570
PB Gewesten afrekeningen 203.501 61.766 62.928
PB Gewesten regularisatie 108 19 4
Werknemersparticipatie
Roerende voorheffing 3.214.177
Accijnzen (tabaksfabrikaten, verpakkingsheffing ...) 70.706
Boeten (directe en indirecte belastingen)
2.869 2.992
Vennootschapsbelasting 80.502
Belasting van niet-inwoners
Boeten van veroordelingen 73.421 78.502 30.054
Diverse ontvangsten - BBSZ 211.500
Diverse ontvangsten - non-profitsector 103.334
Interesten (directe en indirecte belastingen) 149 8.096 5.307
TOTAAL 3.145.001 14.588.862 9.496.669 154.766 8.315.397 7.177.051 3.168.208 16.622 66.315 39.072 603.953 251.891 4.766.193 14.157.154 165.698 0 11.860 0 0 22.578

1 Toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in uitvoering van art. 46 bis van de Bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen van 12.01.1989.

2 De opcentiemen toegekend aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten zijn eveneens opgenomen in deze tabel. Niettemin zijn deze bedragen noch weerhouden in de Algemene Toelichting van de begroting noch in de Rijksmiddelenbegroting.

3 De verkeersbelasting, de belasting op inverkeersstelling en een deel van het Eurovignet worden sinds 2011 door het Vlaams Gewest zelf geïnd.