2.1.20 - Resultaten van de controleactie X258 KOSTEN-FRAIS

Controleactie met betrekking tot het aftrek van werkelijke beroepskosten

Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten PB 6.879 669 0 7.548
Aantal geverifieerde aangiften (IB)/belastingplichtigen (Btw) PB 8.773 1.253 0 10.026
Aantal gewijzigde aangiften (IB)/invorderingsorders (Btw) PB 6.306 771 0 7.077
Percentage productieve verificaties PB 71,88 % 61,53 % 0 70,59 %
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van de belastingplichtige (in euro) PB 20.975.068,97 2.126.370,45 0 23.101.439,42

In april 2017 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties over directe belastingen.

Een controle directe belastingen omvat in de regel meerdere aanslagjaren en dus meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).