2.1.22 - Resultaten van de controleactie VRIJST BV-DISP PRP

Controleactie met betrekking tot ondernemingen die één of meerdere (gedeeltelijke) vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing inroepen waarvan de toekenningsvoorwaarden moeten worden nagekeken

Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten Andere (Bv) 2 675 451 1.128
Aantal geverifieerde aangiften (IB)/belastingplichtigen (Btw) Andere (Bv) 2 612 261 875
Aantal gewijzigde aangiften (IB)/invorderingsorders (Btw) Andere (Bv) 1 309 129 439
Percentage productieve verificaties Andere (Bv) 50,00 % 50,49 % 49,43 % 50,17 %
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van de belastingplichtige (in euro) Andere (Bv) 3.213,80 4.812.047,32 4.871.325,86 9.686.586,98
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van derden (in euro) Andere (Bv) 0 200.605,64 4.600,93 205.206,57

In april 2017 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties over directe belastingen.

Een controle directe belastingen omvat in de regel meerdere aanslagjaren en dus meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).