4.1.1 - Invordering fiscale schulden (DB en btw)

Invordering fiscale schulden (DB en btw)
Aantal artikels
 Bedrag (in duizend euro)
2015 2016 2017 2015 2016 2017 % du total
Openstaande schuldvorderingen
Totaal openstaande schuldvorderingen 126.547 98.469
80.419
862.926 662.881
458.524
 2,54
Voorlopig niet eisbaar " Geschillen "
Fiscale geschillen 27.832 24.836
25.356
6.499.114 5.845.045
7.387.502
Burgerrechtelijke geschillen 1.434 1.258 1.118 229.109 209.772 207.540
Voorlopig niet eisbaar " Geschillen "totaal 29.266 26.094   26.474 6.728.223   6.054.817  7.595.043
42,06
Andere (dossiers hangende)
Totaal andere 91.518 84.189
80.568
1.001.374 1.027.937
823.391
4,56
Insolventieprocedure
Faillissementen  188.319 180.145
171.369
 6.340.945    6.041.239
5.641.197
Vereffeningen  13.665 12.806 12.628 386.837 371.821 375.331
Gerechtelijke akkoorden/gerechtelijke reorganisaties 7.448   7.336 6.751 98.237 84.891 82.299
Collectieve schuldenregelingen        68.962 62.331 60.241 359.186 323.371 321.150
Aanvraag onbeperkt uitstel 1.016   810 1.206 12.610 13.996 12.118
Beslissing onbeperkt uitstel      3.329   2.851 2.819 43.196 32.223 29.459
Totaal Insolventieprocedure      282.739 266.279 255.014 7.241.011 6.867.541 6.461.553
35,79
Oninvorderbaar
Totaal oninvorderbaar 388.943  318.461
342.671
  2.651.058 2.808.185
2.717.155
15,05
ALGEMEEN TOTAAL 920.743  809.579 785.146 18.503.404 17.569.000 18.055.667 100,00

In 2017 was de invorderingsratio van de fiscale schulden 70,75%. Deze ratio is een vergelijking tussen het totaalbedrag ontvangen na 12 maand en het oorspronkelijk bedrag aan vervallen artikels (DB) en artikels ingeschreven in het RCIV (btw).

Wij hebben een daling vastgesteld van de eisbare achterstand zowel in aantal artikels, als in bedragen.

Openstaande schuldvorderingen: het totaalbedrag van schuldvorderingen op een bepaald moment;

Voorlopig niet eisbaar " Geschillen " schuldvorderingen waarvan de schuldenaar ofwel de gegrondheid betwist (de aanslag) door middel van een administratief bezwaar of door een vordering in rechte, ofwel de invordering door middel van een vordering in rechte;

Andere (dossiers hangende): Dossiers die een mogelijk of een zeker risico inhouden met betrekking tot de gehele of de gedeeltelijke niet-invordering maar waarvan het nog niet is bewezen dat ze definitief verloren zijn.

Insolventieprocedure:

Gerechtelijk akkoord of reorganisatie:

De wet van 31.01.2009 op de continuïteit van de ondernemingen (BS 09.02.2009) in werking getreden op 01.04.2009, heeft de wet op het gerechtelijk akkoord gewijzigd. Ze blijft echter van toepassing op de procedures die liepen voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet. De procedure voor gerechtelijke reorganisatie, die van opzet ruimer is dan de oude wet, heeft tot doel de continuïteit van het geheel of een deel van de onderneming in moeilijkheden of van haar activiteiten onder controle van de rechter te houden. De procedure is open zodra de continuïteit van de onderneming onmiddellijk of op termijn wordt bedreigd. Zij staat de debiteur een opschorting toe: hetzij door een minnelijk akkoord ook gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkkoord genoemd, hetzij door een akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan. Het gaat dan om de gerechtelijke reorganisatie met collectief akkoord of de overdracht onder gerechtelijk gezag aan een of meerdere derden van het geheel of een deel van de onderneming of haar activiteiten

Aanvraag onbeperkt uitstel:

Dit mechanisme laat een belastingschuldige natuurlijke persoon, of zijn echtgeno(o)te op wiens goederen de aanslag betrekking heeft, toe om bij de gewestelijk directeur een aanvrag tot onbeperkt uitstel in te dienen van de invordering van de inkomstenbelastingen. De verhogingen, boetes en interesten, met uitzondering van de gevestigde voorheffingen, blijven te zijner laste. Dit verzoek is slechts ontvankelijk indien de belastingplichtige niet overduidelijk zijn onvermogen heeft georganiseerd. Hij moet zich in een situatie bevinden waarin hij niet in staat was om op duurzame wijze zijn eisbare schulden te betalen. Tot slot, mag hij ook geen beslissing tot onbeperkt uitstel van de invordering genoten hebben in de vijf jaar voorafgaand aan zijn aanvraag. Sinds 18.05.2007 is dit mechanisme ook in werking getreden bij de Btw.

Beslissing onbeperkt uitstel:

De gewestelijke directeur van de Invordering bepaalt de voorwaarden voor het verlenen van onbeperkt uitstel van invordering voor het geheel of gedeeltelijk, in een of meerdere aflossingen. Dit akkoord vereist de betaling door de aanvrager van een door de bevoegde gewestelijke directeur voorafgaand bepaald bedrag. Het onbeperkt uitstel wordt niet verleend voor betwiste belastingen of belastingen die nog vatbaar zijn voor bezwaarschriften of gerechtelijke procedures.

Het wordt evenmin toegekend voor belastingen of belastingsupplementen ten gevolge van de vaststelling van fiscale fraude.

Onbeperkt uitstel:

Deze invorderingsmethode heeft betrekking op de aanvragen tot onbeperkt uitstel die door de bevoegde gewestelijke directeur aanvaard zijn.

Oninvorderbaar: schuldvorderingen waarvan de niet-betaling zeker is.