5.6.2 - Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - Andere belastbare inkomsten - Belastingplichtige en partner samen

Beschrijving Aanslagjaar 2015 Aanslagjaar 2016 Aanslagjaar 2017
Toestand op 31/12/2017 Toestand op 31/12/2018 Toestand op 31/12/2018
Aantal gevallen Bedrag
(in duizend euro)
Aantal gevallen Bedrag
(in duizend euro)
Aantal gevallen Bedrag
(in duizend euro)
Niet hierboven bedoelde belastbare inkomsten van in België gelegen onroerende goederen (niet geïndexeerd KI)
  1. onroerende goederen gebruikt voor beroep van de belastingplichtige 199.177 137.334 199.197 137.068 197.606 146.433
  2. gebouwde onroerende goederen niet verhuurd, verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet gebruiken voor hun beroep, of verhuurd aan een rechtspersoon die geen vennootschap is, met het oog op het ter beschikking stellen ervan als woning aan  natuurlijke personen 983.934 871.242 1.023.816 897.984 1.056.777 915.007
  3. Gronden, materieel en outillering niet verhuurd of verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken : 329.877 14.398 353.931 14.725 374.456 15.001
  4. onroerende goederen verhuurd overeenkomstig de pachtwetgeving  voor land- of tuinbouwdoeleinden 77.584 23.551 77.140 22.994 76.115 22.273
  5. onroerende goederen verhuurd in andere omstandigheden dan deze bedoeld in de nrs 2 tot 4 hierboven:
      a. gebouwen 269.344 190.642 271.685 189.243 280.806 189.506
      b. gronden 11.703 1.693 11.470 1.595 11.385 1.551
      c. materieel en outillering 886 486 994 571 1.025 567
Interesten die in aanmerking komen voor een gewestelijk belastingvoordeel :
a. Interesten van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar)  die na 30.04.1986 en (in principe) vóór 2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte :
      1° uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat, met heffing van de btw, te verwerven
 - leningen gesloten vanaf 2015 (rubriek alleen bestemd voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) - - 283 457 239 437
 - leningen gesloten voor 2015 194.756 171.282 161.359 125.288 133.981 90.338
      2° uw enige en bij het sluiten van de leningsovereenkomst sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen
 - leningen gesloten in 2016 (rubriek alleen bestemd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) - - - - 14 7
 - leningen gesloten in 2015 (rubriek alleen bestemd voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) - - 249 402 277 329
 - leningen gesloten voor 2015 39.950 23.458 32.228 17.649 26.915 13.192
b. Andere dan de in a bedoelde intresten van leningen en schulden voor het verwerven of behouden van uw" eigen woning" :
1° van leningen die (in principe ) voor 2005 zijn gesloten :
 - leningen gesloten in 2016 (rubriek alleen bestemd voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) - - - - 1.757 1.958
 - leningen gesloten in 2015 - - 4.694 4.651 5.759 10.543
 - leningen gesloten voor 2015 426.627 669.806 384.604 544.918 341.452 422.927
2° van andere schulden :
 - schulden aangegaan in 2015 (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams Gewest)  - - 9.434 18.375 13.360 26.878
 - schulden aangegaan voor 2015 95.689 260.241 97.942 231.339 106.472 216.481
Interesten die in aanmerking komen voor een federaal belastingvoordeel :
a. Interesten van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar)  die na 30.04.1986 en (in principe) vóór 2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte :
      - uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat, met heffing van de btw, te verwerven 13.792 17.667 10.717 13.889 8.169 7.733
      - uw enige en bij het sluiten van de leningsovereenkomst sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen 3.546 3.331 2.539 2.230 1.894 1.287
b. Andere dan de in a bedoeldeschulden schulden voor het verwerven of behouden van onroerende goederen die niet vrijgestelde onroerende inkomsten hebben opgebracht : 389.510 1.007.979 385.268 892.850 399.108 820.219
Ontvangen onderhoudsuitkeringen:
  1. niet gekapitaliseerde uitkeringen (werkelijk ontvangen bedrag) 44.262 206.494 41.315 198.170 39.342 192.295
  2. uitkeringen die ingevolge een gerechtelijke beslissing met terugwerkende
kracht zijn toegekend
823 3.768 693 2.695 665 2.459
  3. gekapitaliseerde uitkeringen (fictief jaarbedrag) 1.102 2.388 1.152 2.463 1.199 2.599