5.6.5 - VENB - overzicht van de evolutie van de belastbare grondslag (in duizend euro)

Aanslagjaar 2014 Aanslagjaar 2015 Aanslagjaar 2016 Aanslagjaar 2017
1ste bewerking : Winst van het belastbaar tijdperk
- Belastbare gereserveerde winst : a) aangroei 46.563.630 46.481.089 57.877.657 50.174.403
                                                                b) opneming -70.213.799 -59.310.878 -65.712.979 -50.878.990
- Verworpen uitgaven 37.452.809 36.864.519 42.265.590 36.221.280
- Belastbaar bedrag uitgekeerde winst 70.826.210 74.526.201 72.717.463 61.954.362
Totaal resultaat van het belastbaar tijdperk 84.628.850 98.560.932 107.147.732 97.471.056
waarvan : - positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 97.158.791 110.440.761 119.694.752 109.385.751
                   - negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -12.529.942 -11.879.829 -12.547.020 -11.914.695
Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor de winst
wordt vastgesteld op basis van de tonnage
-67.522 44.620 140.502 149.203
Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt
vastgesteld op basis van de tonnage
84.696.372 98.516.312 107.007.230 97.321.853
waarvan : - positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 97.077.663 110.338.296 119.423.523 109.110.243
                 : - negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -12.381.291 -11.821.984 -12.416.293 -11.788.390
Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is :
   - Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen
      financiële voordelen of voordelen van alle aard
85.848 48.088 109.490 22.664
   - Niet-naleving investeringsverplichting of onaantastbaarheidsvoorwaarde
     met betrekking tot de investeringsreserve
14.538 7.119 7.706 7.332
   - Werknemersparticipatie 86.805 83.585 76.938 76.216
   - Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 0,4% 11.865.183 18.199.272 15.810.768 11.168.003
   - Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard 211.241 209.124 212.251 256.494
   - Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw 17.297 18.158 16.439 12.940
Totaal 12.280.911 18.565.345 16.233.593 11.543.648
Resterend resultaat : 72.415.461 79.950.967 90.773.638 85.778.204
waarvan : - positief resterend resultaat 85.225.364 92.049.438 103.611.461 98.035.574
                   - negatief resterend resultaat -12.809.904 -12.098.472 -12.837.823 -12.257.370
2de bewerking : Indeling van het resterend resultaat volgens oorsprong
Belgische oorsprong en
niet bij verdrag vrijgesteld
Bij verdrag
vrijgesteld
Belgische oorsprong en
niet bij verdrag vrijgesteld
Bij verdrag
vrijgesteld
Belgische oorsprong en
niet bij verdrag vrijgesteld
Bij verdrag
vrijgesteld
Belgische oorsprong en
niet bij verdrag vrijgesteld
Bij verdrag
vrijgesteld
- Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 82.906.226 2.272.214 88.204.211 3.156.229 98.509.703 4.843.449 93.314.838 4.603.296
- Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -12.549.071 -117.434 -11.978.917 -56.269 -12.649.418 -36.518 -12.115.132 -120.250
3de bewerking : Aftrek van de winsten vrijgesteld bij verdrag en van de niet-belastbare bestanddelen
a) Winsten vrijgesteld bij verdrag -2.272.214 -3.156.229 -4.843.449 -4.603.296
Saldo 82.906.226 88.204.211 98.509.703 93.314.838
b) Niet-belastbare bestanddelen :
    - Vrijgestelde giften 31.760 31.272 34.402 35.069
    - Vrijstelling bijkomend personeel uitvoer - integrale kwaliteitszorg 361 382 281 288
    - Vrijstelling bijkomend personeel K.M.O. 18.688 23.710 24.393 24.478
    - Vrijstelling stagebonus 368 722 867 745
    - Andere niet-belastbare bestanddelen 582.470 600.884 672.968 415.613
Totaal aftrekbaar 633.647 656.969 732.911 476.194
Beperkt tot: -625.070 -636.343 -701.336 -466.348
Saldo 82.281.156 87.567.868 97.808.367 92.848.491
4de bewerking : DBI- en VRI-aftrek
c) Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten -26.454.206 -29.319.506 -35.958.481 -29.069.283
Saldo 55.826.950 58.248.362 61.849.887 63.779.208
5de bewerking : Aftrek voor octrooi-inkomsten
d) Aftrek voor octrooi-inkomsten -1.415.456 -1.590.291 -1.451.567 -2.651.805
Saldo 54.411.494 56.658.071 60.398.320 61.127.403
6de bewerking : Aftrek voor innovatie-inkomsten
e) Aftrek voor innovatie-inkomsten -93.308
Saldo 54.411.494 56.658.071 60.398.320 61.034.094
7de bewerking : Aftrek voor risicokapitaal
f) Aftrek voor risicokapitaal -13.343.786 -12.805.137 -8.527.707 -5.997.138
Saldo 41.067.709 43.852.934 51.870.613 55.036.957
8ste bewerking : Aftrek van vorige verliezen
g) Vorige verliezen -5.568.764 -6.244.328 -8.168.626 -9.854.183
Saldo 35.498.944 37.608.606 43.701.987 45.182.774
9de bewerking : Investeringsaftrek 
h) Investeringsaftrek -296.185 -307.211 -396.974 -1.199.036
Saldo 35.202.760 37.301.396 43.305.013 43.983.738
10de bewerking : aftrek voor risicokapitaal dat werd overgedragen van de vorige belastbare tijdperken
i) Aftrek voor risicokapitaal dat werd overgedragen
van de vorige belastbare tijdperken
-574.689 -596.739 -670.296 -1.168.619
Saldo 34.628.070 36.704.657 42.634.717 42.815.119
Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage 5.507 5.191 5.281 8.271
Forfaitaire winsten art. 342, § 3, WIB 92 271.213 268.563 302.114 302.114
- Belastbaar tegen het gewoon tarief  35.196.715 38.108.474 43.228.238 43.399.236
- Belastbaar tegen verlaagd tarief:  12.870.520 19.787.491 17.442.776 12.544.696
   - Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 25% 123.668 157.255 153.425 131.483
   - Verrichtingen bedoeld in artikel 216 WIB 92 belastbaar aan 16,5 % 93.173 112.417 221.463 136.063
   - Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 0,40% 11.865.183 18.199.272 15.810.768 11.168.003
   - Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw (5%):  17.297 18.158 16.439 12.940
  -  Fairnesstax 771.199 1.300.390 1.240.680 1.096.207

BELASTBARE GRONDSLAGEN

(incl. bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is, winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage en forfaitaire winsten art. 342, § 3, WIB 92)

48.067.235 57.895.966 60.671.014 55.943.932

 De gegevens die opgenomen zijn in de tabel voor de verschillende aanslagjaren niet volledig vergelijkbaar aangezien het om definitieve resultaten gaat voor de aanslagjaren 2014 en 2015, terwijl het voorlopige resultaten zijn wat de aanslagjaren 2016 en 2017 betreft.