5.1.2 - Overzicht van de niet-fiscale ontvangsten voor de periode 2016-2018 - Samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)

Samenvatting (per begrotingsjaar) (in duizend euro)

ITEM 2016 2017 2018 Verschil in pct  2018/2017 Ramingen 2018 verhouding realisaties/ramingen 2018
Verschil in bedrag Verschil in %
(1) (2) (3) (4) = ((3)-(2)) / (2) (5) (6) = (3) - (5) (7) = ((3)-(5)) / (5)
DIRECTE BELASTINGEN
Lopende ontvangsten
Teruggevorderde gerechts- en vervolgingskosten 34.965 34.204 32.514 -4,94% 35.302 -2.788 -7,90%
Vergelding van de administratiekosten in verband met de inning van sommige gemeentebelastingen 34.698 25.837 31.568 22,18% 31.724 -156 -0,49%
Ijkloon (Wetten van 1/10/1855 en 1/08/1922) 47 2 24 1100,00% 50 -26 -52,00%
Terugvordering van personeelskosten en werkingskosten voor kantoor Verbindingscentrale (CLO Invordering) 45 14 32 128,57% 32 0 0,00%
Nalatigheidsinteresten (ten laste van de bedrijven en de gezinnen) -191.721 -13.014 9.128 -170,14% 8.802 326 3,70%
Retributiegelden wegens vervolgingen -1.248 -1.274 -103 -91,92% -1.200 1.097 -91,42%
Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de Gewesten  190 -369 152 -141,19% 357 -205 -57,42%
Effectisering nalatigheidsinteresten 0 0 0 - 0 0 -
Schadevergoedingen en interesten (art 154 van de programmawet van 29 maart 2012) 5.734 5.274 18.504 250,85% 12.821 5.683 44,33%
Subtotaal -117.290 50.674 91.819 81,20% 87.888 3.931 4,47%
INDIRECTE BELASTINGEN (btw en registratie)
Lopende ontvangsten
Ontvangsten ingevolge verjaring van schuldvorderingen, effecten, mandaten, ontvangstbewijzen en diversen - - 117 - 609 -492 -80,79%
Terugbetalingen van wedden, vergoedingen, pensioenen 54.920 43.420 1.862 -95,71% 46.653 -44.791 -96,01%
Inning van procedurekosten ten laste van de verliezende partij in een gerechtelijk geschil - - 41.530 - - 41.530 -
Gerecupereerde gerechts- en vervolgingskosten - - 10.390 - 10.763 -373 -3,47%
Terugbetaling van schuldvorderingen afkomstig van verschillende departementen 11.977 16.148 6.899 -57,28% 5.993 906 15,12%
Opbrengsten van de domeinen 170.485 118.295 1.072 -99,09% 375 697 185,97%
Retributies voor het gebruik van domeingoederen 3.288 1.020 934 -8,44% 1.100 -166 -15,10%
Nalatigheidsinteresten inzake belastingen 89.991 96.957 95.566 -1,43% 97.538 -1.973 -2,02%
Huurgelden en andere opbrengsten voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van de onroerende goederen van het SHAPE -dorp (ontvangsten toegewezen aan het programma 18-70-0 6.020 5.978 - - - - -
Heffing op de niet-benutte sites 120.092 0 - - - - -
Bijdrage van de energiesector 130.000 163.786 150.365 -8,19% 150.000 365 0,24%
Deficit van rekenplichtigen en verscheidene invorderingen 11.556 9.037 33.728 273,22% 13.053 20.675 158,39%
Schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten in allerlei zaken -75 -141 347 -345,75% 311 36 11,70%
Retributies Nationaal Pandregister 0 0 4.294 - 4.639 -345 -7,44%
Hypothecaire retributies  38.331 243.511 245.226 0,70% 225.735 19.491 8,63%
Retributies voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, afschriften en uittreksels 0 1.688 2.737 62,16% 1.750 987 56,41%
Opbrengsten van retributies geïnd in burgerlijke zaken , in strafzaken en in zaken voor de Raad van State 0 5.612 11.860 111,33% 10.612 1.248 11,76%
Retributie voor EU lidstaten geïnde belastingen - MOSS 1.302 917 623 -32,09% 788 -165 -20,95%
Ontvangsten voor de uitreiking van diverse kadastrale documenten - - 8.510 - 5.550 2.960 53,33%
Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de Gewesten  21.476 13.921 14.863 6,77% 14.323 540 3,77%
Effectisering nalatigheidsinteresten 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Kapitaalontvangsten
Verbeurdverklaringen en gesekwestreerde goederen 29.917 34.267 33.270 -2,91% 35.300 -2.030 -5,75%
Diverse vermogensontvangsten / Opbrengst van de erfloze nalatenschappen, van de giften en legaten en opbrengst van de verkoop van vondsten en van heerloze goederen 1.751 -46 7.150 -15616,49% 500 6.650 1330,00%
Opbrengsten van onroerende goederen 1.389 1.912 5.924 209,83% 1.500 4.424 294,93%
Verkoopprijzen van buitengebruikgestelde roerende voorwerpen afkomstig van de verscheidene ministeriële departementen of staatsinstellingen 1.045 868 1.223 40,90% 1.000 223 22,30%
Terugvordering van alimentatiegelden 12.518 14.819 16.023 8,12% 16.621 -598 -3,60%
   Ontvangsten voor rekening van de Dienst van het Openbaar Krediet 4 5 5 2,46% 5 0 0,00%
Subtotaal 705.987 771.973 694.518 -10,03% 644.718 49.800 7,72%
INDIRECTE BELASTINGEN (Kadaster)
Lopende ontvangsten
Ontvangsten inzake de uitreikening van diverse kadastrale bescheiden 7.416 7.919 - - - - -
Subtotaal 7.416 7.919 - - - - -
DOUANE EN ACCIJNZEN
Lopende ontvangsten
Retributie voor bijzondere dienstprestaties (artt. 17 en 208 Algemene Wet inzake douane en accijnzen 69 160 59 -63,13% 70 -11 -15,71%
Opbrengst van de verkoop van documenten en drukwerken  19 3 0 -100,00% 15 -15 -100,00%
Inningskosten terugbetaald door de Europese Gemeenschap ten laste van de voor haar rekening geïnde ontvangsten en waarvan een gedeelte moet worden afgestaan aan andere Lidstaten. 25.819 23.251 20.442 -12,08% 24.360 -3.918 -16,08%
Nalatigheidsinteresten 1.012 938 1.089 16,10% 1.000 89 8,90%
Recuperatie vervolgingskosten, gedingkosten en andere kosten 171 112 157 40,18% 160 -3 -1,88%
Aanmaak- en bewaringskosten van de vernietigde fiscale kentekens 119 0 209 - 0 209 -
Subtotaal 27.209 24.464 21.956 -10,25% 25.605 -3.649 -14,25%
THESAURIE
Lopende ontvangsten
Terugbetalingen van wedden, pensioenen etc. 5.702 5.534 - - - - -
Interesten verschuldigd aan de Staat 72.208 73.433 73.842 0,56% 65.008 8.834 13,59%
Dividenden en aandelen  814.015 998.485 1.113.775 11,55% 1.100.386 13.389 1,22%
Vergoedingen te storten door bepaalde instellingen in verband met de Staatswaarborg  17.765 18.790 17.694 -5,83% 17.365 329 1,89%
Bijdrage van de financiële instellingen aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's  441.021 439.573 431.836 -1,76% 431.996 -160 -0,04%
Inningskosten terugbetaald door de EG ten laste van de voor haar rekening geïnde ontvangsten  557.605 479.476 476.218 -0,68% 506.875 -30.657 -6,05%
Andere  137.323 248.683 60.057 -75,85% 53.544 6.513 12,16%
Kapitaalontvangsten
Opbrengst door kapitaalvermindering of opheffing  - 243.405 0 -100,00% 0 0 -
Terugbetalingen van leningen toegestaan aan vreemde staten 30.200 22.831 29.363 28,61% 18.072 11.291 62,48%
Andere  11.309 18.353 805 -95,61% 1.941 -1.136 -58,53%
Verkoop participaties BNP Paribas Fortis 0 1.946.718 0 -100,00% 0 0 -
Subtotaal 2.087.148 4.495.281 2.203.590 -50,98% 2.195.187 8.403 0,38%
Diversen
Diverse ontvangsten (n.e.g) - 4.954 13.734 177,23% 11.958 1.776 14,85%
Subtotaal - 4.954 13.734 177,23% 11.958 1.776 14,85%
Stafdienst Personeel en Organisatie
Lopende ontvangsten
Terugvorderingen van wedden, pensioenen - - 4.928 - 5.977 -1.049 -17,55%
Diversen - - 137 - 148 -11 -7,43%
Kapitaalontvangsten
Terugbetalingen van leningen verleend aan personeelsleden of hun rechthebbenden - - 27 - 33 -6 -18,18%
Subtotaal - - 5.092 - 6.158 -1.066 -17,31%
Rijksschuld (exclusief  leningen en terugbetaling aandelen)
Lopende ontvangsten
Vergoedingen voor beheerskosten van leningen 194 0 0 - 0 0 -
Interesten van leningen 11.026 9.322 9.548 2,42% 9.831 -283 -2,88%
Diverse interesten en diverse ontvangsten 6.107 4.044 1.026 -74,63% 1.257 -231 -18,38%
Kapitaalontvangsten
Terugbetaling van leningen 104.673 96.667 88.852 -8,08% 90.029 -1.177 -1,31%
Betalingen Europese Unie voor werken aan gebouwen van de Unie 4.000 11.000 0 -100,00% 0 0 -
Diverse betalingen 571.991 778.313 1.147.995 47,50% 1.048.309 99.686 9,51%
Subtotaal 697.991 899.346 1.247.421 38,70% 1.149.426 97.995 8,53%
Som lopende niet-fiscale ontvangsten 2.639.664 3.085.499 2.947.492 -4,47% 2.907.630 39.862 1,37%
Som niet - fiscale kapitaalontvangsten 768.797 3.169.112 1.330.637 -58,01% 1.213.310 117.327 9,67%
Algemeen totaal niet-fiscale ontvangsten 3.408.461 6.254.611 4.278.129 -31,60% 4.120.940 157.189 3,81%

(1) Andere FOD's innen eveneens niet-fiscale ontvangsten maar deze zijn hier niet vermeld.
(2) Sinds 2018 worden deze ontvangsten geïnd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie