5.1.8 - Overzicht van de toegewezen ontvangsten inzake de directe en de indirecte belastingen 2018 (in duizend euro)

Belasting Europese Unie Gemeenschappen Gewesten Gemeenschapscommissies Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) Provincies (2) Agglome-raties (2) Gemeenten (2) Sociale Zekerheid CREG Politie zones Rampen-fonds Effectisering Fonds propere voertuigen APETRA
Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Gewest Vlaamse Gemeenschaps- commissie Franse Gemeenschaps- commissie
VOLLEDIG GEAFFECTEERDE ONTVANGSTEN
Onroerende voorheffing -16 36.169 0 615.144 0 945.325
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 14.371 9.428
Belasting op de spelen en weddenschappen  46.128 24.882
Successierechten 0 672.620 493.357
Verkeersbelasting (3) 129.256 2.579 10.323
Belasting op de inverkeersstelling (3) 57.272
Eurovignet  5 6 0
Douanerechten 2.672.201
Openingsbelasting 45 13 24
GEDEELTELIJK GEAFFECTEERDE ONTVANGSTEN
Btw 577.400 9.534.877 7.174.008 85.839 11.550.120 14.490 0 24.170
Diverse rechten en taksen 0 11.860
Registratierechten  1.206.863 638.566
Bedrijfsvoorheffing 5.552.210 2.579.184 73.998 8.061.562 5.189.454 1.871.914 17.226 68.716 40.491 0
Personenbelasting - Stock options 0
Personenbelasting - Kohieren 684 3.174.683 0
PB Gewesten afrekeningen 152.871 34.409 14.944
PB Gewesten regularisatie 199 23 199
Werknemersparticipatie 0
Roerende voorheffing 3.454.934 0
Accijnzen (tabaksfabrikaten, verpakkingsheffing ...) 0 69.892
Boeten (directe en indirecte belastingen) 2.845 2.653 0
Vennootschapsbelasting 0 136.095
Belasting van niet-inwoners 0
Boeten van veroordelingen 109.021 45.990 16.367 0
Diverse ontvangsten - BBSZ 209.694
Diverse ontvangsten - non-profitsector 107.989
Interesten (directe en indirecte belastingen) 86 8.273 6.657
Belasting op het kapitaal 0 3.145 1.942 0
TOTAAL 3.249.601 15.087.087 9.753.192 159.838 8.384.273 7.199.810 3.267.462 17.226 68.716 40.491 615.144 3.263 4.130.331 15.322.736 220.477 0 11.860 0 0 24.170

(1) Toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in uitvoering van artikel 46bis van de Bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen van 12 januari 1989.
(2) De opcentiemen toegekend aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten zijn eveneens opgenomen in deze tabel. Niettemin zijn deze bedragen noch weerhouden in  de Algemene Toelichting van de begroting noch in de Rijksmiddelenbegroting.
'(3) de verkeersbelasting, de belasting op inverkeersstelling en een deel van het Eurovignet worden sinds 2011 door het Vlaams Gewest zelf geïnd