5.3.2 - Totale ontvangsten door de AA Douane en Accijnzen (in euro)

Totale ontvangsten door de AA Douane en Accijnzen (in euro)
2016 2017 2018
Invoerrechten Landbouwbedragen 747.111 24.876 69.725
EU/EGKS en variabele rechten 2.550.876.672 2.599.875 2.672.131.237
Totaal invoerrechten1 2.551.623.784 2.599.900.731,59 2.672.200.963
Btw (geïnd ten bate van de AAFisc) Tabaksfabrikaten 724.170.158
687.583.726
701.041.703
Bij invoer 474.176.577
450.748.353
441.505.709
Andere 12.898.825
13.999.485
15.805.449
Totaal Btw (geïnd ten bate de AAFisc)2 1.211.245.559
1.152.331.565
1.158.352.860
Accijnzen Alcohols Accijnzen 24.327.185
23.849.451
23.419.489
Bijzondere accijnzen 298.720.442
295.630.943
290.215.391
Totaal accijnzen alcohol 323.047.627
319.480.393
313.634.881
Alcoholvrije dranken Accijnzen 99.730.485
103.243.892
174.887.261
Bieren Accijnzen 74.513.209
74.331.391
74.092.691
Bijzondere accijnzen 127.071.422
126.466.411
126.887.261
Totaal accijnzen bier 201.584.631
200.797.802
200.979.953
Gegiste vruchtendranken Accises -29
4.320
7.212
Bijzondere accijnzen 173.825.900
172.386.711
172.660.666
Totaal accijnzen gegiste vruchtendranken 173.825.870
172.391.031
172.667.878
Mousserende gegiste dranken Accijnzen 4
373
-11
Bijzondere accijnzen 103.947.196
102.565.581
102.062.126
Totaal mousserende gegiste dranken 103.947.201
102.565.953
102.062.115
Tussenproducten Accijnzen 11.728.195
11.572.875
10.808.483
Bijzondere accijnzen 16.601.299
16.419.835
15.329.415
Totaal tussenproducten 28.329.494
27.992.710
26.137.898
Koffie Accijnzen 14.128.530
14.503.808
13.820.485
Energieproducten en elektriciteit Accijnzen 2.180.470.840
2.162.449.790
2.171.022.115
Bijzondere accijnzen3 2.521.530.706
2.862.570.851
3.214.541.235
Totaal accijnzen energieproducten en elektriciteit 4.702.001.547
5.025.020.641
5.385.563.349
Tabaksfabrikaten Accijnzen 1.761.907.716
1.671.067.174
1.570.403.518
Bijzondere accijnzen4 -339.778.062
578.509.012
802.998.884
Totaal accijnzen tabaksfabrikaten 1.422.129.653
2.249.576.186
2.373.402.402
Milieubelasting12 Accijnzen 530.864
6.263
10.216
Verpakkingsheffing5 Accijnzen 207.817.575
341.243.840
351.991.575
Milieuheffing9 Accijnzen9 -495.019
-34.449
0
Bijdrage op de energie6 Accijnzen6 339.962.695
339.883.772
336.785.834
Controleretributie huisbrandolie7 Accijnzen7 32.720.661
31.581.387
31.291.738
Totaal accijnzen11 7.649.261.813
8.928.253.230
9.483.235.584
Openingsbelasting8 154.334
92.174
81.861
Vergunningsrecht10 3.691
1.206
1.263
Diverse ontvangsten Fiscale ontvangsten

18.508.750

25.664.106
15.141.934
Niet-fiscale ontvangsten 1.389.465
1.213.069
1.514.214
Eurovignet geïnd ten bate van de Administratie van de
Directe Belastingen
0 0 0
Eurovignet A boeten 0 0 0

(1)Bedrag waarvan 80% werd afgestaan aan de EU (vanaf 01/10/2016 werd 80% afgestaaan).

Na aftrek van 77.578.353 EUR voor terugbetalingen.

(2)Na aftrek van 7.631.452 EUR voor terugbetalingen.

(3)Na aftrek van een (netto) bedrag van 0,0 EUR aan bijzondere
accijnzen gestort aan het G.H.Luxemburg in het kader van de BLEU-overeenkomst,
na aftrek van 445.096.346,80 EUR voor terugbetaling inzake beroepsdiesel, na
aftrek van 69.891.755,51 EUR voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen op
de verkoop van energieproducten en elektriciteit ter financiering van de
CREG-fondsen (Wet houdende diverse bepalingen - Hoofdstuk IV - Energie Art 63
en Art 64 (B.S. van 29 juli 2005)) en na aftrek van 10.353.354,01 EUR voor
terugbetalingen.

(4)Na aftrek van een (netto) bedrag van 0,0 EUR aan bijzondere
accijnzen gestort aan het G.H.Luxemburg in het kader van de BLEU-overeenkomst,
na aftrek van 0,0 EUR voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen
op de verkoop van tabaksfabrikaten en toegewezen aan de RSZ-globaal beheer en
aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der
zelfstandigen en aan het RIZIV ten voordele van de verzekering voor
geneeskundige verzorging (Art. 66.33 van het toewijzingsfonds) en na aftrek van
een bedrag van 30.531.139,19 EUR voor terugbetalingen.

(5)Ingesteld op 01/04/2005 bij Wet van 30 december 2002 gewijzigd bij
programmawetten van 08/04/2003, 05/08/2003, 22/12/2003 en 27/12/2004 en na
aftrek van 130.000.000 EUR voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen en
van de met de accijnzen gelijkgestelde taksen en toegewezen aan het RIZIV ten
voordele van de verzekering voor geneeskundige verzorging (Wet van 20 juli 2005
Art. 13 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28/07/2005).

(6)Na aftrek van 2.874.912 EUR voor terugbetalingen.

(7)Na aftrek van 39.048 EUR voor terugbetalingen.

(8)Totaal bedrag geristorneerd aan de gewesten.

(9)Afgeschaft op 01/01/2015 bij de programmawet van 19 december 2014 (B.S.
van 29/12/2014).

(10)Afgeschaft op 14/06/2004 bij de Wet van 17 mei 2004 (B.S. van
04/06/2004).

(11)Na aftrek van 493.661.481,69 EUR voor terugbetalingen en na aftrek van
69.891.755,51 EUR als voorafneming.

(12)Afgeschaft op 01/01/2013 bij de Programmawet van 27 december 2012 (B.S.
van 31/12/2012).

Definities

De accijnzen zijn indirecte belastingen op het verbruik of gebruik van
bepaalde producten, zowel vervaardigd in het binnenland als afkomstig uit de
lidstaten van de Europese Unie of ingevoerd uit derde landen. Men onderscheidt
de (gewone) accijns, de bijzondere accijns, bovendien de bijdrage op de energie
(voor energieproducten en elektriciteit) en bovendien de controleretributie
(voor huisbrandolie). De totale accijnsbelasting is de som van deze
categorieën.

Men onderscheidt:

a. Accijnsgoederen die op communautair vlak geharmoniseerd zijn en die met
een (gewone) accijns voor de BLEU en een bijzondere accijns (en eventueel een
bijdrage op de energie en een controleretributie) waarvan de opbrengst
uitsluitend bestemd is voor België, belast worden; deze communautaire
accijnsgoederen zijn alcohol en alcoholhoudende dranken (zijnde bier, wijn,
andere gegiste dranken dan bier of wijn, tussenproducten en ethylalcohol),
energieproducten en elektriciteit en tabaksfabricaten;

b. Nationale accijnsproducten, die niet op communautair vlak geharmoniseerd
zijn en die belast worden met een (gewone) accijns waarvan de opbrengst
uitsluitend bestemd is voor België; deze nationale accijnsproducten zijn
alcoholvrije dranken en koffie.

De bijzondere accijns (of accises speciale) is het accijnstarief dat enkel
nationaal in België geldt (en dus niet in Luxemburg).

De openingsbelasting is een belasting die opgelegd werd aan de slijter van
gegiste dranken bij de opening of de overname van een slijterij. Zij werd
vastgesteld op basis van de jaarlijkse huurwaarde van de lokalen die tot
slijterij dienden en moest betaald worden voor de opening van de uitbating
van de slijterij.

Het vergunningsrecht was een belasting die jaarlijks verschuldigd was door
de uitbater van een drankgelegenheid waar sterke dranken ter plaatse werden
gebruikt. Zij werd betaald op basis van het afgesplitste gedeelte van het
kadastraal inkomen van de plaatsen en de lokaliteiten bestemd als
drankgelegenheid.