5.4.1 - Gewestelijke belastingen

Gewestelijke belastingen
Aard van de belasting 2016 2017 20181
Overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen (verkooprechten)2 1.456.454.274 1.507.198.125 1.533.303.325
Vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed2 121.970.410 115.467.405 113.337.545
Gedeeltelijke of gehele verdeling van in België gelegen onroerende goederen2 28.601.562 27.202.387 26.538.796
Schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen2 188.521.043 194.570.804 173.458.993
Fiscale regularisatiemaatregelen3 0 0 0
Totaal van de registratierechten (inclusief boeten en interesten, exclusief de federale registratierechten) 1.795.547.289 1.844.438.721 1.846.638.659
Successierechten en rechten van overgang bij overlijden2 1.059.697.764 1.071.109.087 1.154.755.239
Fiscale regularisatiemaatregelen3 3.766.598 956.464 29.151.025
Totaal successierechten en rechten van overgang bij overlijden (inclusief boeten en interesten) 1.063.464.362 1.072.065.551 1.183.906.264
Algemeen totaal 2.859.011.651 2.916.504.272 3.030.544.923

1 Bedragen op 18 januari 2019 (in euro).

2 Sinds 1 januari 2015 heeft het Vlaams Gewest de dienst van de belasting inzake de gewestelijke registratierechten en de successierechten en rechten van overgang bij overlijden overgenomen. Dit bedrag bevat dus enkel de gewestelijke belastingen geïnd door de AAPD en overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan het Waals Gewest.

3De ontvangsten inzake registratierechten afkomstig van de 'Dienst voorafgaande beslissingen' (DVB) zijn uitzonderlijk gezien de aard zelf van de registratierechten en gezien het principe dat de registratie pas wordt gedaan na betaling van rechten en eventuele boeten zoals vereffend door de ontvanger. De ontvangsten inzake successierechten en rechten van overgang bij overlijden afkomstig van de 'Dienst voorafgaande beslissingen' (DVB) worden geïnd door de FOD Financiën. Die ontvangsten zijn gewestelijke belastingen en worden overgemaakt aan de drie gewesten.

Ongeveer 93% van de registratierechten en de totaliteit van de successierechten worden geïnd ten voordele van de gewesten. Dat zijn dus gewestelijke belastingen.