5.4.2 - Totaal netto-opbrengst van een reeks indirecte belastingen (in duizend euro)

(in duizend euro)

Aard van de belasting 2016 2017 20182 Verschil (%)
Registratierechten - exclusief boeten en interesten  1.955.989 1.987.409 1.978.554 -0,45%
Rechten van successie en van overgang bij overlijden - exclusief boeten en interesten  1.036.115 1.054.494 1.165.977 10,57%
Griffierechten 46.522 39.692 30.576 -22,97%
Hypotheekrechten 89.071 83.356 82.687 -0,80%
Gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtpleging 989 1.206 643 -46,66%
Boeten inzake belastingen 136.470 126.801 128.413 1,27%
Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra 0 0 0 -
Taks op de vzw's 43.218 44.544 46.680 4,79%
Bijzondere bijdrage van kredietverenigingen bij uittreding uit het net van het Beroepskrediet 0 588 1.738 195,60%
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen 587.388 139.998 202.712 44,80%
Boeten van veroordelingen in allerhande zaken 457.375 465.995 541.714 16,25%
Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders 40.814 34.100 35.457 3,98%
Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen 1 380.380 788.606 749.030 -5,02%
Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen 1 1.303.963 1.318.006 1.385.179 5,10%
Taks op het lange termijnsparen 1 382.408 369.276 361.080 -2,22%
Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen 1 13.492 13.978 21.586 54,43%
Taks op de beursverrichtingen 1 212.698 289.805 309.073 6,65%
Taks op de effectenrekeningen 1 0 0 226.399 -
Aanplakkingstaks - deel betaald in contanten 1 2.334 2.644 2.412 -8,81%
Rechten op geschriften 1 44.700 40.731 41.840 0,27%
Diversen1 2.299 1.031 2.147 108,23%

(1) Bruto-gegevens
(2) Bedragen op 18 januari 2019 (in duizend euro).

Registratierechten
Sinds 1 januari 2015 werd de dienst van de belasting inzake de gewestelijke registratierechten  overgenomen door het Vlaams Gewest.  Dit bedrag bevat dus alleen de federale registratierechten en de gewestelijke registratierechten overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan het Waals Gewest.

Rechten van successie en van overgang bij overlijden 
Sinds 1 januari 2015 werd de dienst van de belasting inzake de successierechten en rechten van overgang bij overlijden overgenomen door het Vlaams Gewest. Dit bedrag bevat dus enkel de gewestelijke belastingen geïnd door de AAPD en overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan het Waals Gewest, alsook de ontvangsten van het jaar 2016 inzake de successierechten en de rechten van overgang bij overlijden afkomstig van de 'Dienst voorafgaande beslissingen' (DVB) die worden geïnd door de FOD Financiën en overgemaakt worden aan de drie gewesten. De toename van de successierechten in 2018 werd veroorzaakt door nalatenschappen die buitengewoon hoge inkomsten hebben gegenereerd.

Griffierechten
In 2016 zijn de griffierechten verhoogd ten gevolge van de Wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen.  Deze wet is in werking getreden op 1 juni 2015.
Tengevolge van het arrest 13/2017 van 9 februari 2017 heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 3 tot 6 van de Wet van 28 april 2015 vernietigd. Het Hof handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepalingen tot 31 augustus 2017.  Zonder hervorming op 1 september 2017 blijft het oude tarief, te weten de programmawet van 22 juni 2012, van toepassing vanaf die datum. In 2018 is er geen hervorming in werking getreden.

Hypotheekrechten
In 2017 is  het aantal afgesloten hypothecaire kredieten verminderd met 13,3 % ten opzichte van het jaar 2016. In 2018 laten de jaarcijfers voor hypothecair krediet zien dat de activiteit in België nog steeds sterk is. Febelfin rapporteert een jaarrecord. Vorig jaar werden er voor 34 miljard euro (+ 9 % in een jaar) aan hypothecaire leningen verstrekt door Belgische banken. In 2018 steeg de prijs van woningen en appartementen met respectievelijk 4,7 % en 1,8 %, de vraag werd behouden en de rentetarieven lagen

Rechten op geschriften
De verhoging van het bedrag aan rechten op geschriften op bankgeschriften in 2016 is toe te schrijven aan het feit dat in het bedrag van 2016 ook een groot bedrag aan rechten opgenomen is met betrekking tot het jaar 2015.