2.1.24 - Resultaten van de controleactie 2018 LIMOSA 183

Controleactie met betrekking tot ondernemingen die de verschuldigde bedrijsfvoorheffing niet hebben ingehouden op de bezoldigingen die zij hebben betaald aan hun buitenlandse werknemers die in België gedetacheerd waren voor een periode langer dan 183 dagen per jaar

Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten VenB/BNI/RPB 0 11 0 11
Aantal geverifieerde aangiften (IB) VenB/BNI/RPB 0 22 0 22
Aantal gewijzigde aangiften (IB) VenB/BNI/RPB 0 15 0 15
Percentage productieve verificaties VenB/BNI/RPB 0 68,18 % 0 68,18 %
Bedrag van de verhoging van voorheffingen (in euro) VenB/BNI/RPB 0 418.233,34 0 418.233,34

In april 2018 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties over directe belastingen.

Een controle directe belastingen omvat in de regel meerdere aanslagjaren en dus meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).