6.1.2. Administratieve geschillen: ingediende en behandelde bezwaarschriften

2016 2017 2018
Aantal nog te behandelen bezwaarschriften bij het begin van het jaar Aantal nieuwe bezwaarschriften ingediend tijdens het jaar Aantal bezwaarschriften behandeld tijdens het jaar Aantal nog te behandelen bezwaarschriften op het einde van het jaar Aantal nog te behandelen bezwaarschriften bij het begin van het jaar(1) Aantal nieuwe bezwaarschriften ingediend tijdens het jaar Aantal bezwaarschriften behandeld tijdens het jaar Aantal nog te behandelen bezwaarschriften op het einde van het jaar Aantal nog te behandelen bezwaarschriften bij het begin van het jaar(1) Aantal nieuwe bezwaarschriften ingediend tijdens het jaar Aantal bezwaarschriften behandeld tijdens het jaar Aantal nog te behandelen bezwaarschriften op het einde van het jaar
Personenbelasting Adm. P 10.038 11.004 11.200 30.556 29.354 12.393
Adm. KMO 1.926 2.243 2.278 4.892 5.039 2.108
Adm. GO 1 3 3 0 0 3
AAFisc 8.654 26.926 23.452 12.006 12.006 30.433 28.954 13.288 13.519 35.450 34.394 14.535
Belasting niet-inwoners - natuurlijke personen Adm. P 1 1 1 7 5 3
Adm. KMO 1.347 1.487 1.500 2.167 1.795 1.869
Adm. GO 0 0 0 0 0 0
AAFisc 784 1.421 844 1.349 1.349 1.772 1.616 1.489 1.502 2.174 1.800 1.873
Vennootschapsbelasting Adm. P 7 11 11 10 11 10
Adm. KMO 2.737 2.655 2.666 5.123 5.158 2.626
Adm. GO 303 458 458 391 327 523
AAFisc 2.253 5.872 4.961 3.065 3.065 5.445 5.349 3.142 3.153 5.524 5.496 3.177
Belasting niet-inwoners - vennootschappen Adm. P 0 1 1 0 1 0
Adm. KMO 102 112 112 57 32 137
Adm. GO 4 5 5 9 2 12
AAFisc 111 51 51 107 107 41 28 119 119 66 35 150
Rechtspersonenbelasting Adm. P 2 0 0 7 2 5
Adm. KMO 61 81 82 268 220 130
Adm. GO 3 1 1 4 2 3
AAFisc 82 229 241 67 67 260 244 83 84 279 224 139
Bedrijfsvoorheffing Adm. P 16 15 15 81 59 36
Adm. KMO 1.654 1.071 1.078 2.430 2.486 1.018
Adm. GO 206 208 208 362 336 225
AAFisc 1.584 3.952 3.620 1.879 1.879 2.808 3.354 1.300 1.307 2.873 2.881 1.285
Roerende voorheffing Adm. P 7 177 188 321 170 335
Adm. KMO 1.495 940 938 617 1.019 527
Adm. GO 41 66 67 106 85 94
AAFisc 2.328 1.024 1.793 1.550 1.550 879 1.227 1.190 1.200 1.044 1.274 963
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) Adm. P 0 23 22 58 26 54
Adm. KMO 5.819 6.100 6.099 154 76 6.173
Adm. GO 0 17 17 5 20 2
AAFisc 5.819 189 193 5.819 5.819 400 80 6.140 6.138 217 122 6.229
Onroerende voorheffing Adm. P 95 123 123 203 184 96
Adm. KMO 19.786 26.695 26.734 10.368 19.929 15.011
Adm. GO 0 0 0 0 0 0
AAFisc 20.054 11.282 11.425 19.904 19.904 20.048 13.081 26.843 26.881 10.571 20.113 15.126
Btw Adm. P 0 0 0 1 1 0
Adm. KMO 87 175 181 507 452 236
Adm. GO 16 21 21 43 53 11
AAFisc 109 287 285 106 106 615 516 203 209 555 506 259
Eurovignet Adm. P 0 0 0 0 0 0
Adm. KMO 0 0 0 0 0 0
Adm. GO 0 0 0 0 0 0
AAFisc 21 51 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersbelasting/ aanvullende verkeersbelasting/ accijnscompenserende belasting Adm. P 0 0 0 0 0 0
Adm. KMO 261 118 118 553 564 107
Adm. GO 0 0 0 0 0 0
AAFisc 253 492 483 262 262 331 474 119 119 553 564 108
Belasting op de inverkeerstelling Adm. P 0 0 0 0 0 0
Adm. KMO 7 19 19 20 39 0
Adm. GO 0 0 0 0 0 0
AAFisc 14 17 24 7 7 64 52 19 19 20 39 0
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen Adm. P 0 0 0 0 0 0
Adm. KMO 3 4 4 0 4 4
Adm. GO 0 0 0 0 0 0
AAFisc 7 0 4 3 3 1 0 4 4 0 4 4
Belasting op spelen en weddenschappen Adm. P 0 0 0 0 0 0
Adm. KMO 0 0 0 1 1 0
Adm. GO 0 0 0 0 0 0
AAFisc 2 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Andere (2) Adm. P 6 14 16 77 50 42
Adm. KMO 40 49 51 106 88 69
Adm. GO 227 161 161 162 121 202
AAFisc 387 418 526 274 274 310 359 225 229 345 259 314
Totaal Adm. P 10.172 11.369 11.577 31.321 29.907 12.974
Adm. KMO 35.325 41.749 41.860 27.263 39.062 30.011
Adm. GO 801 940 941 1.082 946 1.075
AAFisc (3) 42.462 52.212 47.975 46.399 46.399 63.407 55.334 54.165 54.484 59.672 69.918 44.159

Administratieve geschillen zijn beroepen tegen fiscale heffingen, zoals bepaald in de wet. Dit zijn beroepen binnen de administratie (bezwaarschriften, ambtshalve ontheffingen). Ze zijn specifiek gericht op het ontlasten van hoven en rechtbanken.

Aansluitend op de structurele reorganisatie van AAFisc op 01.07.2016 in de administraties P, KMO en GO, hebben we alle bezwaarschriften die op die datum nog niet behandeld waren, toegewezen aan de nieuwe diensten. We kunnen de totaliteit van de gegevens daarom nog niet opsplitsen per administratie, behalve wat betreft de voorraad bezwaarschiften op het einde van het jaar. Deze reorganisatie heeft onvermijdelijk het functioneren van de diensten verstoord, waardoor het aantal behandelde bezwaarschriften in 2016 is gedaald.

(1)Als een bezwaarschrift niet bij het correcte Centrum (P, KMO, GO) wordt ingediend, sturen we het intern door. Om dubbeltelling uit te sluiten moet dit aantal interne overdrachten uit het aantal nieuwe bezwaarschriften worden uitgesloten. De kleine verschillen tussen het aantal openstaande bezwaarschriften op 31 december en op 1 januari zijn het gevolg van dergelijke overdrachten wanneer die niet binnen de maand van de ontvangst van het bezwaar werden uitgevoerd.

(2)De bezwaarschriften onder de noemer ‘andere’ slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is en op bezwaarschriften inzake diverse taksen.

(3)Tijdens het jaar 2018 behandelden we 81,80 % van de bezwaarschriften over de Inkomstenbelastingen binnen de opgelegde termijn. De termijn bedraagt 6 maanden, tenzij het bezwaarschrift een aanslag van ambtswege betreft, in dat geval bedraagt de termijn 9 maanden. Het aantal bezwaarschriften waarbij een beroep werd gedaan op fiscale bemiddeling is de volgende:

  • 2016: 1.007 gevallen
  • 2017: 1.337 gevallen
  • 2018: 1.524 gevallen

Het ontwikkelen van een nieuwe toepassing door de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie heeft fouten gecreëerd in de aanslagbiljetten Onroerende Voorheffing. We hebben een ‘task force’ opgericht tussen beide administraties om die fouten maximaal automatisch te corrigeren. Toch hebben veel belastingplichtigen een bezwaarschrift ingediend. Dit verklaart de toename van het aantal nieuwe bezwaarschriften voor de onroerende voorheffing ontvangen in 2017.