Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

7.2.1. Internationale samenwerking: uitwisseling van inlichtingen bij de AA Fiscaliteit, de AA Douane en Accijnzen en de AA Bijzondere Belastinginspectie in 2018

AAFisc
Inkomstenbelastingen
AAFisc
Btw
AAD&A en EU AAD&A en andere AABBI en EU AABBI en andere
Administratieve samenwerking Uitwisselingen van inlichtingen Spontane uitwisselingen (1) Ontvangen  dossiers 756 253 237 10 9 3
Verzonden dossiers 1.455 238 108 7 5 0
Uitwisselingen op verzoek Ontvangen dossiers 547 1.540 530 136 5 5
Verzonden dossiers 260 1.452 379 27 70 14
Automatische uitwisselingen (2) Ontvangen dossiers 1.875 verzendingen = 2.789.750 inlichtingen 657 verzendingen = 9.856.826 inlichtingen
Verzonden dossiers 831 verzendingen = 2.321.544 inlichtingen 652 verzendingen = 8.332.047 inlichtingen
Notificaties (3) Ontvangen dossiers 18 3
Verzonden dossiers 0 0
Andere vormen van samenwerking Advanced Pricing Agreement (4) 15 niet van toepassing
Onderling overleg (5) 531 niet van toepassing
Multilaterale controles (6) 9 0
Fiscalis- evenementen (7) 83 Belgische ambtenaren

AAFisc

(1)Sinds eind 2016, in het kader van het Actieplan 5 van het OESO-project Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), wisselen we met de hieraan deelnemende landen bepaalde inlichtingen (op verplichte spontane wijze) uit over grensoverschrijdende rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken. Zoals voorzien in BEPS Actieplan 5 wisselden we voor het einde van 2016 bepaalde rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken uit die dateren uit de periode tussen 01.01.2010 en 31.03.2016.

(2)De automatische uitwisselingen voor de directe belastingen zijn:

  • inlichtingen over diverse inkomstencategorieën (b.v. arbeidsinkomen, directiehonoraria, levensverzekeringsproducten,  pensioenen, eigendom van en inkomsten uit onroerend goed)
  • financiële inlichtingen
  • inlichtingen over Tax rulings.

De automatische uitwisselingen voor de btw zijn:

  • inlichtingen over intracommunautaire leveringen en dienstprestaties (VIES)
  • de uitwisseling over de registraties van een btw-plichtige in een andere lidstaat en over de verkoop van nieuwe vervoermiddelen van particulieren in een andere lidstaat.

Elke uitgewisselde btw-inlichting wordt afzonderlijk geteld.

(3)Het gaat om een vorm van internationale samenwerking waardoor een staat overgaat, met respect voor zijn eigen procedureregels, tot de notificatie van akten en administratieve beslissingen uitgaande van een andere staat om de draagwijdte en de juridische waarde ervan te verzekeren.

(4)‘Advanced Pricing Agreement’ is een voorafgaand akkoord waarbij fiscale administraties een aantal criteria vastleggen om zo tot een correcte verrekenprijs te komen tussen verbonden ondernemingen. Een verrekenprijs is de prijs waartegen een onderneming goederen (materieel of immaterieel) of diensten levert aan een verbonden onderneming.

(5)’Onderling overleg’ is een procedure die de fiscale administraties toestaat overleg te plegen, om zo de problemen naar aanleiding van een foute toepassing van de dubbelbelastingverdragen op te lossen. Die procedure staat los van de nationale beroepsmogelijkheden.

(6)Het gaat om multilaterale controles opgestart of lopende in 2018. In de context van Fiscalis heeft België deelgenomen aan 14 multilaterale controles (waarvan 2 opgestart door de AABBI) en de AAFisc heeft deelgenomen aan 8 multilaterale controles over verrekenprijzen. Buiten Fiscalis heeft België deelgenomen aan 1 bilaterale controle met Nederland.

(7)In totaal hebben er 83 Belgische ambtenaren (van AAFisc, AABBI, Accijnzen, van AAII en van ICT) deelgenomen aan Fiscalis evenementen (workshops, werkbezoeken, projectgroepen en ‘Capacity Building’). Enkele voorbeelden van behandelde thema's waren de strijd tegen de btw-fraude, verrekenprijzen, het innen en invorderen van belastingen, e-audit ... België heeft een workshop (over het thema ‘VAT refund’) en 9 werkbezoeken met in totaal 96 deelnemers uit Lidstaten georganiseerd.

AABBI

In 2018 heeft de AABBI 5 vragen om inlichtingen ontvangen van landen buiten de EU (geen enkele in 2017). In 2018 heeft de AABBI 10 vragen om inlichtingen ontvangen van het buitenland, waaronder 5 vragen van landen buiten de EU (geen enkele in 2017). Voorts werden er 84 vragen om inlichtingen gesteld door AABBI aan het buitenland (binnen en buiten EU). AABBI blijft gebruik maken van de verschillende vormen van internationale samenwerking met het oog op de aanpak van fiscale fraude.