6.1.2. Administratieve geschillen: ingediende en behandelde bezwaarschriften

  2015 2016 2017
Aantal nog te behandelen bezwaarschriften bij het begin van het jaar Aantal nieuwe bezwaarschriften ingediend tijdens het jaar Aantal bezwaarschriften behandeld tijdens het jaar Aantal nog te behandelen bezwaarschriften op het einde van het jaar Aantal nog te behandelen bezwaarschriften bij het begin van het jaar(1) Aantal nieuwe bezwaarschriften ingediend tijdens het jaar Aantal bezwaarschriften behandeld tijdens het jaar Aantal nog te behandelen bezwaarschriften op het einde van het jaar Aantal nog te behandelen bezwaarschriften bij het begin van het jaar(1) Aantal nieuwe bezwaarschriften ingediend tijdens het jaar Aantal bezwaarschriften behandeld tijdens het jaar Aantal nog te behandelen bezwaarschriften op het einde van het jaar
Personenbelasting Adm. P               10.038       11.004
Adm. KMO               1.926       2.243
Adm. GO               1       3
AAFisc 9.845 28.200 29.408 8.624 8.654 26.926 23.452 12.006 12.006 30.433 28.954 13.288
Belasting niet-inwoners - natuurlijke personen Adm. P               1       1
Adm. KMO               1.347       1.487
Adm. GO               0       0
AAFisc 709 1.311 1.350 665 784 1.421 844 1.349 1.349 1.772 1.616 1.489
Vennootschapsbelasting Adm. P               7       11
Adm. KMO               2.737       2.655
Adm. GO               303       458
AAFisc 3.139 5.414 6.335 2.200 2.253 5.872 4.961 3.065 3.065 5.445 5.349 3.142
Belasting niet-inwoners - vennootschappen Adm. P               0       1
Adm. KMO               102       112
Adm. GO               4       5
AAFisc 102 84 81 105 111 51 51 107 107 41 28 119
Rechtspersonenbelasting Adm. P               2       0
Adm. KMO               61       81
Adm. GO               3       1
AAFisc 74 172 165 81 82 229 241 67 67 260 244 83
Bedrijfsvoorheffing Adm. P               16       15
Adm. KMO               1.654       1.071
Adm. GO               206       208
AAFisc 1.791 3.815 3.997 1.600 1.584 3.952 3.620 1.879 1.879 2.808 3.354 1.300
Roerende voorheffing Adm. P               7       177
Adm. KMO               1.495       940
Adm. GO               41       66
AAFisc 2.489 4.625 4.835 2.265 2.328 1.024 1.793 1.550 1.550 879 1.227 1.190
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) Adm. P               0       23
Adm. KMO               5.819       6.100
Adm. GO               0       17
AAFisc 6.038 195 437 5.796 5.819 189 193 5.819 5.819 400 80 6.140
Onroerende voorheffing Adm. P               95       123
Adm. KMO               19.786       26.695
Adm. GO               0       0
AAFisc 26.443 14.352 22.527 18.267 20.054 11.282 11.425 19.904 19.904 20.048 13.081 26.843
Btw Adm. P               0       0
Adm. KMO               87       175
Adm. GO               16       21
AAFisc 220 663 787 90 109 287 285 106 106 615 516 203
Eurovignet Adm. P               0       0
Adm. KMO               0       0
Adm. GO               0       0
AAFisc 146 160 285 21 21 51 71 0 0 0 0 0
Verkeersbelasting/ aanvullende verkeersbelasting/ accijnscompenserende belasting Adm. P               0       0
Adm. KMO               261       118
Adm. GO               0       0
AAFisc 385 774 914 245 253 492 483 262 262 331 474 119
Belasting op de inverkeerstelling Adm. P               0       0
Adm. KMO               7       19
Adm. GO               0       0
AAFisc 18 24 28 14 14 17 24 7 7 64 52 19
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen Adm. P               0       0
Adm. KMO               3       4
Adm. GO               0       0
AAFisc 3 1 0 4 7 0 4 3 3 1 0 4
Belasting op spelen en weddenschappen Adm. P               0       0
Adm. KMO               0       0
Adm. GO               0       0
AAFisc 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 1
Andere (2) Adm. P               6       14
Adm. KMO               40       49
Adm. GO               227       161
AAFisc 48 558 222 384 387 418 526 274 274 310 359 225
Totaal Adm. P               10.172       11.369
Adm. KMO               35.325       41.749
Adm. GO               801       940
AAFisc (3) 51.451 60.349 71.372 40.362 42.462 52.212 47.975 46.399 46.399 63.407 55.334 54.165

Administratieve geschillen bestaan uit voorzieningen tegen fiscale heffingen, zoals bepaald in de wet, voorzieningen binnen de administratie (bezwaarschriften, ambtshalve ontheffingen) en zijn specifiek gericht op het vermijden van de overbelasting van hoven en rechtbanken. Aansluitend op de structurele reorganisatie van AAFisc in de administraties P, KMO en GO op 01.07.2016, werden alle bezwaarschriften die op die datum nog niet behandeld waren, aan de nieuwe diensten toegewezen. Het is daarom niet mogelijk de totaliteit van de gegevens op te splitsen per administratie, behalve wat betreft de voorraad bezwaarschiften op het einde van het jaar. Deze reorganisatie heeft uiteraard het functioneren van de diensten verstoord, waardoor het aantal behandelde bezwaarschriften in 2016 is gedaald.

(1)Als een bezwaarschrift niet bij het correcte centrum (P, KMO, GO) wordt ingediend, moet het intern doorgestuurd worden. Om dubbeltelling uit te sluiten moet dit aantal interne overdrachten uit het aantal nieuwe bezwaarschriften worden uitgesloten. De kleine verschillen tussen het aantal openstaande bezwaarschriften op 31 december en op 1 januari zijn het gevolg van dergelijke overdrachten wanneer die niet binnen de maand van de eerste ontvangst werden uitgevoerd.

(2)De bezwaarschriften onder de noemer ‘andere’ slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is en op bezwaarschriften inzake diverse taksen.

(3)Tijdens het jaar 2017 werd 77,33 % van de bezwaarschriften over Inkomstenbelastingen binnen de opgelegde termijn behandeld (de termijn bedraagt 6 maanden, tenzij het bezwaarschrift een aanslag van ambtswege betreft, in dat geval bedraagt de termijn 9 maanden).

Naar aanleiding van het in gebruik nemen van nieuwe toepassingen door de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie, zijn er fouten geslopen in de aanslagbiljetten onroerende voorheffing. Tussen beide administraties werd een task force opgericht om die fouten maximaal automatisch te corrigeren. Toch hebben vele belastingplichtigen een bezwaarschrift ingediend. Dit verklaart de toename van het aantal nieuwe bezwaarschriften over onroerende voorheffing ontvangen in 2017.