7.2.1. Internationale samenwerking: uitwisseling van inlichtingen bij de AA Fiscaliteit, de AA Douane en Accijnzen en de AA Bijzondere Belastinginspectie in 2017

  AAFisc
Inkomstenbelastingen
AAFisc
Btw
AAD&A en EU AAD&A en andere AABBI en EU AABBI en andere
Administratieve samenwerking Uitwisselingen van inlichtingen Spontane uitwisselingen (1) Ontvangen  dossiers 928 262 229 19 15 4
Verzonden dossiers 934 248 71 7 10 2
Uitwisselingen op verzoek Ontvangen dossiers 454 1.738 534 181 5 0
Verzonden dossiers 99 1.340 432 59 74 45
Automatische uitwisselingen (2) Ontvangen dossiers 1.451 verzendingen = 1.233.110 inlichtingen 563 verzendingen = 7.694.282 inlichtingen        
Verzonden dossiers 965 verzendingen = 1.482.638 inlichtingen 608 verzendingen = 7.756.329 inlichtingen        
Notificaties (3) Ontvangen dossiers 11 2        
Verzonden dossiers 0 0        
Andere vormen van samenwerking Advanced Pricing Agreement (4) 15 niet van toepassing        
Onderling overleg (5) 448 niet van toepassing        
Multilaterale controles (6) 11 11        
Fiscalis- evenementen (7) 65 Belgische ambtenaren        

AAFisc

(1)Sinds eind 2016 worden bepaalde inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken in het kader van het Actieplan 5 van het OESO-project Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) op verplichte spontane wijze met de hieraan deelnemende landen uitgewisseld. Zoals voorzien in BEPS Actieplan 5 werden bepaalde rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken die dateren uit de periode tussen 01.01.2010 en 31.03.2016, vóór het einde van 2016 uitgewisseld, waardoor het aantal spontane uitwisselingen aanzienlijk steeg in vergelijking met 2015.

(2)De automatische uitwisselingen voor de directe belastingen zijn:

  • inlichtingen over diverse inkomstencategorieën (b.v. arbeidsinkomen, directiehonoraria, levensverzekeringsproducten,  pensioenen, eigendom van en inkomsten uit onroerend goed)
  • financiële inlichtingen
  • inlichtingen over Tax rulings

De automatische uitwisselingen voor de btw zijn:

  • inlichtingen over intracommunautaire leveringen en dienstprestaties (VIES)
  • de uitwisseling over de registraties van een btw-plichtige in een andere lidstaat en over de verkoop van nieuwe vervoermiddelen van particulieren in een andere lidstaat.

Elke uitgewisselde btw-inlichting wordt afzonderlijk geteld.

(3)Het gaat om een vorm van internationale samenwerking waardoor een staat overgaat, met respect voor zijn eigen procedureregels, tot de notificatie van akten en administratieve beslissingen uitgaande van een andere staat om de draagwijdte en de juridische waarde ervan te verzekeren.

(4)‘Advanced Pricing Agreement’ is een voorafgaand akkoord waarbij fiscale administraties een aantal criteria vastleggen om zo tot een correcte verrekenprijs te komen tussen verbonden ondernemingen. Een verrekenprijs is de prijs waartegen een onderneming goederen (materieel of immaterieel) of diensten levert aan een verbonden onderneming.

(5)’Onderling overleg’ is een procedure die de fiscale administraties toestaat overleg te plegen, om zo de problemen naar aanleiding van een foute toepassing van de dubbelbelastingverdragen op te lossen. Die procedure staat los van de nationale beroepsmogelijkheden.

(6)‘Multilaterale controles’ omvatten zowel de in 2017 opgestarte multilaterale controles, gezamenlijke boekenonderzoeken, als de multilaterale controles, gezamenlijke boekenonderzoeken, die opgestart zijn vóór 2017 maar die nog altijd lopen in 2017. Al deze multilaterale controles, gezamenlijke boekenonderzoeken gebeuren gemeenschappelijk voor de directe belastingen en de btw.

(7)In totaal hebben er 65 Belgische ambtenaren (van AAFisc, AABBI, Accijnzen, de Invorderingen en ICT) deelgenomen aan Fiscalis evenementen (werkbezoeken: 5, projectgroepen: 41, workshops: 19). Enkele voorbeelden van de behandelde thema's waren de controle van de e-commerce, de strijd tegen de btw-fraude, verrekenprijzen, de methodes inzake inning en invordering van belastingen, e-audit...

AABBI

Wat betreft de uitwisseling van inlichtingen op verzoek door de AABBI aan het buitenland kan men een daling vaststellen van de vragen van 32 % t.o.v. het jaar 2016. De vragen om inlichtingen van het buitenland aan de AABBI zijn verminderd met maar liefst 54 % tov het jaar 2016.