7.1.2 - Uitwisseling van inlichtingen bij de CAF en andere vormen van samenwerking

Uitwisseling van inlichtingen bij de AA Bijzondere Belastinginspectie en andere vormen van samenwerking
  2015 2016 2017
Vraag om inlichtingen van de CFI naar de CAF (1) 630 541 413
Uitwisseling van informatie en andere samenwerkingvormen (2) 1009 728 510
Doormelding van aangiftes van vermoedens naar de CFI (3) 20 260 20
 
De dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF) is een autonome dienst opgericht per koninklijk besluit van 10 oktober 2013 en besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 24 oktober 2013, die rechtstreeks afhangt van de Administrateur Generaal van de BBI. De opdrachten van deze dienst situeren zich op het vlak van de samenwerking met en de coördinatie van de andere diensten die belast zijn met de bestrijding van de fiscale fraude.
 
(1)Wanneer de CFI rechtsgeldig belast is met een dossier, mag zij aanvullende inlichtingen m.b.t. dit dossier vragen aan FOD Financiën. CAF = SPOC Financiën (artikel 81, §1er,40 wet van 18.9.2017 - anti-witwaswet)
 
(2) Het CAF centraliseert alle informatie omtrent indiciën van fiscale fraude komende van gerechtelijke dossiers van magistraten van het openbaar ministerie (parketten en arbeidsauditoraten) en de CFI. In 2017 heeft het CAF 362 inlichtingen van het parket, 36 inlichtingen van arbeidsauditoraten (artikel 2 van de wet van 28/04/1999) en 112 inlichtingen van de CFI (artikel 83, §2, al.5 wet van 18.9.2017) ontvangen.
 
(3) Ambtenaren van FOD Financiën die feiten constateren waarvan ze weten of vermoedens hebben dat zij te maken hebben met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, worden geacht het CFI daarvan op de hoogte te brengen (artikel 79, §2, 2°, wet van 18.9.2017). Het centraal aanspreekpunt van FOD Financiën met de CFI (rol van "compliance officer"), is verzekerd door het CAF - beslissing van het Directiecomité van 6/07/2012.