5.6.2 - Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - Andere

Beschrijving Aanslagjaar 2013 Aanslagjaar 2014 Aanslagjaar 2015
Toestand op 31/12/2015 Toestand op 31/12/2016 Toestand op 31/12/2016
Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag
gevallen (in duizend euro) gevallen (in duizend euro) gevallen (in duizend euro)
Niet geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de eigen woning die de belastingplichtige zelf betrekt            
  1. KI dat aan de onroerende voorheffing is onderworpen 1.886.728 1.159.582 1.697.112 1.046.602 0 0
  2. KI dat niet aan de onroerende voorheffing is onderworpen 6.063 3.713 6.089 3.387 0 0
Niet hierboven bedoelde belastbare inkomsten van in België gelegen onroerende goederen (niet geïndexeerd KI)            
  1. onroerende goederen gebruikt voor beroep van de belastingplichtige 185.420 126.404 182.870 127.551 199.084 137.191
  2. gebouwde onroerende goederen niet verhuurd, verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet gebruiken voor hun beroep, of verhuurd aan een rechtspersoon die geen vennootschap is, met het oog op het ter beschikking stellen ervan als woning aan  natuurlijke personen 819.546 770.335 905.901 823.726 979.856 868.379
  3. Gronden, materieel en outillering niet verhuurd of verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken : 216.207 12.169 272.178 13.418 328.673 14.347
  4. onroerende goederen verhuurd overeenkomstig de pachtwetgeving  voor land- of tuinbouwdoeleinden 73.567 24.264 75.277 23.865 77.505 23.531
  5. onroerende goederen verhuurd in andere omstandigheden dan deze bedoeld in de nrs 2 tot 4 hierboven:            
      a. gebouwen 263.902 194.913 271.798 195.237 268.225 189.971
      b. gronden 11.834 1.869 11.616 1.695 11.655 1.668
      c. materieel en outillering 560 331 700 418 877 472
Betaalde intresten:            
1. van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar)  die na 30.04.1986 en (in principe) vóór 1.1.2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte :            
      - zijn enige woning te bouwen of in nieuwe staat, met heffing van de btw, te verwerven 280.726 308.661 250.004 242.345 0 0
      - zijn enige en bij het sluiten van de leningsovereenkomst sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning geheel of gedeeltelijk te vernieuwen 59.935 42.708 53.684 34.145 0 0
2. van niet onder 1 hierboven bedoelde leningen die specifiek zijn  aangegaan om onroerende goederen te verkrijgen of te behouden 1.132.106 2.249.602 1.084.134 2.081.889 0 0
Interesten die in aanmerking komen voor een federaal belastingvoordeel :            
a. Interesten van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar)  die na 30.04.1986 en (in principe) vóór 2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte :            
      - uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat, met heffing van de btw, te verwerven         194.917 171.534
      - uw enige en bij het sluiten van de leningsovereenkomst sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen         40.042 23.660
b. Andere dan de in a bedoelde intresten van leningen en schulden voor het verwerven of behouden van uw" eigen woning" :            
1° van leningen die (in principe ) voor 2005 zijn gesloten :         426.076 668.663
2° van andere schulden :         95.373 259.574
Interesten die in aanmerking komen voor een federaal belastingvoordeel :            
a. Interesten van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar)  die na 30.04.1986 en (in principe) vóór 2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte :            
      - uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat, met heffing van de btw, te verwerven         13.908 17.984
      - uw enige en bij het sluiten van de leningsovereenkomst sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen         3.565 3.419
b. Andere dan de in a bedoeldeschulden schulden voor het verwerven of behouden van onroerende goederen die niet vrijgestelde onroerende inkomsten hebben opgebracht :         388.543 1.005.705
Ontvangen onderhoudsuitkeringen:            
  1. niet gekapitaliseerde uitkeringen (werkelijk ontvangen bedrag) 49.549 219.486 47.215 214.588 43.985 205.131
  2. uitkeringen die ingevolge een gerechtelijke beslissing met terugwerkende kracht zijn toegekend 872 3.237 833 3.582 823 3.768
  3. gekapitaliseerde uitkeringen (fictief jaarbedrag) 1.012 1.979 1.046 2.121 1.096 2.357