5.6.3 - Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - Aftrekbare bestedingen en (uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen

Aanslagjaar 2014
Toestand op 31/12/2016
  Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro)

Aftrekbare onderhoudsuitkeringen (werkelijk betaald bedrag) :

a. verschuldigd door u zelf 209.067 748.065
b. verschuldigd door beide echtegenoten of wettelijk samenwonenden samen 4.686 16.844
Interesten van leningen gesloten van 1.1.2009 tot 31.12.2011 ter financiering van energiebesparende uitgaven 157.207 51.462
Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning 1.382.187 3.764.004
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning 169.444 73.261
Interesten van :  Interesten  van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na 30.04.1986 en (in principe) voor 2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte :  - uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat met heffing van de BTW te verwerven 250.004 242.345
 - uw einige woning en bij het sluiten van de leiningsovereenkomst sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning geheel of gedeeltlijk te vernieuwen 53.684 34.145
Niet hierboven bedoelde leningen die speciefiek zijn aangegaan om onroerende goederen te verkrijgen  of te behouden 1.084.134 2.081.889
Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning : a) die in aanmerking komen voor de verhoogde  vermindering voor het bouwsparen : 1° leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 969.723 2.288.317
2° leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t.: a. een sociale woning 7.789 14.962
b. een middelgrote woning 5.928 12.316
b) die in aanmerking komen voor de vermindering voor het langetermijnsparen: 1° leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 263.918 747.136
2° leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t.: a. een sociale woning 744 1.721
b. een middelgrote woning 1.364 3.560
Premies van individuele levensverzekeringen: 1. die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen : a. contracten gesloten vanaf 1.1.1989 384.101 101.561
b. contracten gesloten voor 1.1.1989 26.294 18.463
2. die in aanmerking komen voor de vermindering  voor het langetermijnsparen: a. contracten gesloten vanaf 1.1.1989 892.408 776.255
b. contracten gesloten voor 1.1.1989 144.953 117.985
Giften 727.773 208.251
Voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderoppas 568.064 365.375
Niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de retauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen of een gelijkaardige wetgeving in een andre lidstaat van de europese economische ruimte 1.065 4.292
Bezoldigingen van een huisbediende 218 2.280
Betalingen voor pensioensparen 2.489.852 1.971.999
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is 4.672 3.392
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) : 1. van 1.1.2013 tot 30.06.2013 20.254 6.289
2. van 1.7.2013 tot 31.12.2013 17.900 5.513
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques : 1. van 1.1.2013 tot 30.06.2013 811.905 442.311
2. van 1.7.2013 tot 31.12.2013 812.081 396.297
In het kader van geregistreerde WINWINLENINGEN uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams Gewest) : 1.die in aanmerking komen voor de jaarlijkse belastingvermindering (saldo) : a) op 1.1.2013 2.848 81.450
b) op 31.12.2013 3.851 111.015
2. Bedrag dat in aanmerking komt voor het eenmalig belastingkrediet :
bedrag van de hoofdsom dat in 2013 definitief verloren is gegaan
47 554
In het kader van geregistreerde renovatieovereenskomsten ter beschikking gestelde bedragen die in aanmerking komen voor belastingvermindering (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams Gewest) : Totaal van de ter beschikking gestelde bedragen :  a) op 1.1.2013 127 1.110
b) op 31.12.2013 241 1.590
Belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was : 1. Uitgaven betreffende een enkele woning :  Betaalde uitgaven in 2013 voor de isolatie van het dak van die woning 45.621 169.058
Overgedragen verminderingen voor in 2012 betaalde uitgaven voor volgende werkendie in het kader van een voor 28.11.2011 gesloten contract zijn uitgevoerd aan die woning : 1° de vervanging of het onderhoud van stookketels, de plaatsing van dubbele beglazing, de isolatie van daken, de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling, een energie-audit van de woning 26.199 52.446
2° de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 13.887 36.665
3° de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie,  de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking 1.738 4.180
Overgedragen verminderingen voor in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning : 1° de vervanging of het onderhoud van stookketels, de plaatsing van dubbele beglazing, de isolatie van daken, de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling, een energie-audit van de woning 41.764 102.326
2° de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 47.550 136.312
3° de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie,  de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking 3.224 8.072
Overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning : 1° de vervanging of het onderhoud van stookketels, de plaatsing van dubbele beglazing, de isolatie van daken, de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling, een energie-audit van de woning 12.597 34.942
2° de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 6.053 20.683
3° de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie,  de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking 1.028 2.813
2. Uitgaven betreffende meer dan een woning : Totaal bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2014 aanspraak maakt en dat volgens de wet : 1° in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 1.582 3.790
2° niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 1.542 4.097
Belasting vermindering voor lage ernergiewoningen 1.127 462
Belasting vermindering voor passiefwoningen 415 341
Belasting vermindering voor nulernergiewoningen 347 631
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor 851 1.010
Belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand 135.357 39.854
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen : 1. belastingvermindering voor aandelen verworven in 2013 2.547 425
2. terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2013 37 4
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische :  - motorfiets of driewieler 423 486
 - vierwieler 70 92

 

Aanslagjaar 2015
Toestand op 31/12/2017
  Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro)

Aftrekbare onderhoudsuitkeringen (werkelijk betaald bedrag) :

a. verschuldigd door u zelf 205.198 745.709
b. verschuldigd door beide echtegenoten of wettelijk samenwonenden samen 4.517 16.319
Interesten van leningen gesloten van 2009 tot 2011 ter financiering van energiebesparende uitgaven 144.078 41.131
Uitgaven met betrekking tot de "eigen woning" (Regionale belastingverminderingen) : Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor de regionale "woonbonus" 1.516.999 4.148.424
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor de regionale "woonbonus" 175.343 79.516
Interesten, die in aanmerking komen voor een gewestelijke belastingvermindering :  Interesten  van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na 30.04.1986 en (in principe) voor 2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte  : -  uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat met heffing van de BTW te verwerven 194.756 171.282
- uw einige woning en bij het sluiten van de leining sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen 39.950 23.458
Andere dan hierboven bedoelde interesten van leningen en schulden voor het verwerven of behouden van uw "eigen woning" : 1° Van leningen gesloten (in principe) voor 2015 426.627 669.806
2° Van andere schulden 95.689 260.241
Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven of (ver)bouwen van uw “eigen woning”: a) die in aanmerking komen voor de gewestelijke  vermindering voor het bouwsparen : 1° leningen gesloten vanaf 1989 en (in principe) voor 2005 727.969 1.756.649
2° leningen gesloten vóór 1989 met betrekking tot: a. een sociale woning 4.519 9.194
b. een middelgrote woning 4.020 9.487
b) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor het langetermijnsparen (leningen gesloten vanaf 1993) 108.409 256.442
Premies van individuele levensverzekeringen: a) die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen : 1° contracten gesloten vanaf 1989 253.043 59.299
2° contracten gesloten voor 1989 14.923 10.271
b) die in aanmerking komen voor de vermindering  voor het langetermijnsparen: 1° contracten gesloten vanaf 1989 276.029 181.159
2° contracten gesloten voor 1989 36.709

28.067

Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen 822 701
Uitgaven die geen betrekking op de "eigen woning" hebben (Federale belastingverminderingen) :  Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten van 2005 tot 2013 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning voor de federale woonbonus 55.900 95.932
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning voor de federale woonbonus 6.961 2.542
Interesten, die in aanmerking komen voor een federale belastingvermindering: Interesten  van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na 30.04.1986 en (in principe) voor 2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte  : -  uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat met heffing van de BTW te verwerven 13.792 17.667
- uw einige woning en bij het sluiten van de leining sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen 3.546 3.331
Andere dan hierboven bedoelde schulden voor het verwerven of behouden van onroerende goederen die niet vrijgestelde onroerende inkomsten hebben opgebracht 389.510 1.007.979
Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een andere woning dan de "eigen woning" :  a) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het bouwsparen (leningen gesloten vanaf 1993 en (in principe) voor 2005) 128.506 332.838
b) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het langetermijnsparen : 1° leningen gesloten vanaf 1989 217.675 669.818
2° leningen gesloten voor 1989 met betrekking tot :  a. een sociale woning 561 1.352
b. een middelgrote woning 687 2.057
Premies van individuele levensverzekeringen:  a) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het bouwsparen (contracten gesloten vanaf 1993) 65.714 24.936
b) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het langetermijnsparen : 1° contracten gesloten vanaf 1989 584.462 763.256
2° contracten gesloten voor 1989 101.133 87.929
Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen voor onroerend goderen die niet vrijgestelde onroerend inkomsten hebben opgebracht 2.053 2.719
Giften 726.038 209.860
Voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderoppas 579.703 377.300
Niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de retauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen of een gelijkaardige wetgeving in een andre lidstaat van de europese economische ruimte 914 5.690
Bezoldigingen van een huisbediende 209 2.228
Betalingen voor pensioensparen 2.524.457 2.020.285
Betalingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is : 1. betalingen gedaan in 2014 5.335 3.819
2. terugname van voorheen verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2014 32 20
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) 25.125 11.248
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques   959.062 867.243
Bedragen die in aanmerking komen voor een belastingkrediet voor winwinleningen (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams Gewest) : 1. die in aanmerking komen voor het jaarlijks belastingkrediet : uitstaand saldo der uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen : a) op 1.1.2014 4.013 116.192
b) op 31.12.2014 5.181 147.807
2. Bedrag dat in aanmerking komt voor het eenmalig belastingkrediet : bedrag van de hoofdsom dat in 2014 definitief verloren is gegaan 93 1.491
In het kader van geregistreerde renovatieovereenskomsten ter beschikking gestelde bedragen die in aanmerking komen voor belastingvermindering (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams Gewest) : Totaal van de ter beschikking gestelde bedragen :  a) op 1.1.2014 105 1.352
b) op 31.12.2014 184 1.658
Belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was : Vermindering voor in 2014 betaalde uitgaven voor dakisolatie   39.821 44.896
Overgedragen verminderingen voor uitgaven gedaan in 2012 en 2011 : 1. Uitgaven betreffende een enkele woning :  Overgedragen verminderingen voor in 2012 betaalde uitgaven voor volgende werkendie in het kader van een voor 28.11.2011 gesloten contract zijn uitgevoerd aan die woning : 1° de vervanging of het onderhoud van stookketels, de plaatsing van dubbele beglazing, de isolatie van daken, de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling, een energie-audit van de woning 9.717 21.542
2° de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 4.241 9.512
3° de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie,  de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking 884 2.161
Overgedragen verminderingen voor in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning : 1° de vervanging of het onderhoud van stookketels, de plaatsing van dubbele beglazing, de isolatie van daken, de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling, een energie-audit van de woning 14.957 39.111
2° de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 15.245 36.513
3° de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie,  de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking 1.501 4.062
2. Uitgaven betreffende meer dan een woning : Totaal bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2015 aanspraak maakt en dat volgens de wet : 1° in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 410 924
2° niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 316 762
Belasting vermindering voor lage ernergiewoningen 1.378 579
Belasting vermindering voor passiefwoningen 446 369
Belasting vermindering voor nulernergiewoningen 405 727
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor 992 1.263
Belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand 140.894 44.331
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen : 1. belastingvermindering voor aandelen verworven in 2014 2.427 395
2. terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2014 27 3
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische : - motorfiets of driewieler 503 548
 - vierwieler 80 126

 

Aanslagjaar 2016
Toestand op 31/12/2017
  Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro)

Aftrekbare onderhoudsuitkeringen (werkelijk betaald bedrag) :

a. verschuldigd door u zelf 197.682 728.981
b. verschuldigd door beide echtegenoten of wettelijk samenwonenden samen 4.195 15.521
Interesten van leningen gesloten van 2009 tot 2011 ter financiering van energiebesparende uitgaven 120.569 30.141
Uitgaven met betrekking tot de "eigen woning" (Regionale belastingverminderingen) : Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor de regionale "woonbonus" a) Leningen gesloten in 2015 1° Interesten en kapitaalaflossingen 139.795 235.030
2° Premies van individuele levensverzekering tot waarborg of wedersamenstelling van die leningen 33.747 26.850
b) Leningen gesloten van 2005 tot 2014 1° Interesten en kapitaalaflossingen 1.517.919 4.177.905
2° Premies van individuele levensverzekering tot waarborg of wedersamenstelling van die leningen 128.705 33.885
Interesten, die in aanmerking komen voor een gewestelijke belastingvermindering :  Interesten  van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na 30.04.1986 en (in principe) voor 2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte  :
- uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat (met BTW) te verwerven : a. leningen gesloten in 2015 (alleen bestemd voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 295 477
b. leningen gesloten voor 2015 161.651 125.993
- uw einige woning en bij het sluiten van de leining sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen : a. leningen gesloten in 2015 (alleen bestemd voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 252 405
b. leningen gesloten voor 2015 32.302 17.691
Andere dan hierboven bedoelde interesten van leningen en schulden voor het verwerven of behouden van uw "eigen woning" : 1° Leningen die (in principe) voor 2005 zijn gesloten :  a. leningen gesloten un 2015 4.685 4.641
b. leningen gesloten voor 2015 384.192 544.477
2° Andere schulden a. schulden aangegaan in 2015 (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams Gewest) 9.388 18.316
b. schulden aangegaan voor 2015 97.486 230.150
Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van de "eigen woning" :  a) die in aanmerking komen voor de gewestelijke  vermindering voor het bouwsparen : 1° leningen gesloten vanaf 1989 en (in principe) voor 2005 : a. leningen gesloten in 2015 (rubriek alleen bestemd voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 2.840 5.918
b. leningen gesloten voor 2015 636.928 1.601.000
2° leningen gesloten voor 1989 voor : a. een sociale woning 2.605 5.448
b. een middelgrote woning 2.187 5.201
b) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor het langetermijnsparen (leningen gesloten vanaf 1993) 109.698 266.719
Premies van individuele levensverzekeringen :  a) die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor het bouwsparen : 1° contracten tot waarborg of wedersamenstelling van hypothecaire leningen gesloten in 2015 (rubriek alleen bestemd voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 1.854 1.973
       
2° contracten tot waarborg of wedersamenstelling van hypothecaire leningen gesloten voor 2015 : a. contracten gesloten vanaf 1989 208.353 48.543
b. contracten gesloten voor 1989 12.384 8.483
b) die in aanmerking komen voor de vermindering  voor het langetermijnsparen : 1° contracten gesloten vanaf 1989 258.474 241.843
2° contracten gesloten voor 1989 34.977 26.915        
Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen : a. contracten gesloten in 2015 105 1.132
b. contracten gesloten voor 2015 892 797
Uitgaven die geen betrekking op de "eigen woning" hebben (Federale belastingverminderingen) :  Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten van 2005 tot 2013 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning voor de federale "woonbonus" 70.022 126.185
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning voor de federale "woonbonus" 7.355 2.453
Interesten, die in aanmerking komen voor een federale belastingvermindering:   Interesten  van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na 30.04.1986 en (in principe) voor 2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte  : - uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat (met BTW) te verwerven 10.816 14.047
- uw einige woning en bij het sluiten van de leining sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning te vernieuwen 2.564 2.351
Andere dan hierboven bedoelde schulden voor het verwerven of behouden van onroerende goederen die niet vrijgestelde onroerende inkomsten hebben opgebracht 383.905 890.404
Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een andere woning dan uw "eigen woning" : a) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het bouwsparen (leningen gesloten vanaf 1993 en (in principe) voor 2005) 104.049 271.998
b) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het langetermijnsparen : 1° leningen gesloten vanaf 1989 233.979 781.896
2° leningen gesloten voor 1989 voor :  a. een sociale woning 351 1.080
b. een middelgrote woning 512 1.616
Premies van individuele levensverzekeringen :  a) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het bouwsparen (contracten gesloten vanaf 1993) 49.961 20.699
b) die in aanmerking komen voor de federale vermindering voor het langetermijnsparen : 1° contracten gesloten vanaf 1989 554.996 617.366
2° contracten gesloten voor 1989 88.767 133.733
Betaalde erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen voor onroerend goderen die niet vrijgestelde onroerend inkomsten hebben opgebracht 2.280 4.031
Giften 811.415 224.272
Voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderoppas 583.374 388.234
Niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de retauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen of een gelijkaardige wetgeving in een andre lidstaat van de europese economische ruimte 733 4.984
Bezoldigingen van een huisbediende 208 2.231
Betalingen voor pensioensparen 2.555.336 2.024.775
Betalingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is : 1. betalingen gedaan in 2015 4.526 3.227
2. terugname van voorheen verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2015 216 30
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) 23.872 9.937
Dienstencheques : 1. Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques (rubriek bestemd voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 726.284 690.409
2. Aantal dienstencheques (rubriek bestemd voor het Waals gewest) 277.583 329
Bedragen die in aanmerking komen voor een belastingkrediet voor winwinleningen (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams Gewest) : 1. die in aanmerking komen voor het jaarlijks belastingkrediet : uitstaand saldo der uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen : a) op 1.1.2015 5.209 149.088
b) op 31.12.2015 6.270 172.210
2. Bedrag dat in aanmerking komt voor het eenmalig belastingkrediet : bedrag van de hoofdsom dat in 2015 definitief verloren is gegaan 103 1.271
In het kader van geregistreerde renovatieovereenskomsten ter beschikking gestelde bedragen die in aanmerking komen voor belastingvermindering (rubriek alleen bestemd voor het Vlaams Gewest) : Totaal van de ter beschikking gestelde bedragen :  a) op 1.1.2015 111 1.089
b) op 31.12.2015 175 1.300
Betalingen voor het verwerven van nieuwe aandelen van startende kleine venootschappen : 1. betalingen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 30 % 158 1.607
2. betalingen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 45 % 1.256 14.416
Belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was : Vermindering voor in 2015 betaalde uitgaven voor dakisolatie   38.241 41.024
Overgedragen verminderingen voor uitgaven betaald in 2012 : 1. Uitgaven betreffende een enkele woning :  Overgedragen verminderingen voor in 2012 betaalde uitgaven voor volgende werkendie in het kader van een voor 28.11.2011 gesloten contract zijn uitgevoerd aan die woning : 1° de vervanging of het onderhoud van stookketels, de plaatsing van dubbele beglazing, de isolatie van daken, de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling, een energie-audit van de woning 3.956 9.188
2° de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 1.082 2543
3° de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie,  de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking 451 1.126
2. Uitgaven betreffende meer dan een woning : Totaal bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2016 aanspraak maakt en dat volgens de wet : a. in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 133 231
b. niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 97 162    
Belasting vermindering voor lage ernergiewoningen 1.429 620
Belasting vermindering voor passiefwoningen 449 376
Belasting vermindering voor nulernergiewoningen 416 754
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor 951 1.505
Belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand (rubriek alleen bestemd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 7.251 2.190
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen : 1. belastingvermindering voor aandelen verworven in 2015 2.516 410
2. terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2015 29 4
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische : - motorfiets of driewieler 411 495
 - vierwieler 98 167