5.6.5 - VENB - overzicht van de evolutie van de belastbare grondslag (in duizend euro)

Venb- overzicht van de evolutie van de belastbare grondslag (in duizend euro)
  Aanslagjaar 2012 Aanslagjaar 2013 Aanslagjaar 2014 Aanslagjaar 2015
1ste bewerking : Winst van het belastbaar tijdperk Belastbare gereserveerde winst Aangroei 46.741.279 41.851.272 46.534.374 45.592.306
Opneming -83.727.016 -82.483.576 -70.123.842 -59.096.522
Verworpen uitgaven 63.149.878 46.794.816 37.408.680 36.293.333
Belastbaar bedrag uitgekeerde winst 52.107.146 68.974.570 70.739.060 74.323.955
Resultaat van het belastbaar tijdperk 78.271.286 75.137.082 84.558.272 97.113.073
Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 96.352.057 91.488.536 97.093.607 108.988.089
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -18.080.771 -16.351.454 -12.535.335 -11.875.016
Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor de winst wordt vastgesteld op basis van de tonnage 143.198 10.289 - 66.725 43.282
Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgesteld op basis van de tonnage 78.128.088 75.126.793 84.626.997 97.069.791
waarvan  positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 96.093.304 91.368.071 97.011.682 108.886.962
waarvan  negatief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) -17.965.216 -16.241.279 -12.386.685 -11.817.171
Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is  Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen  financiële voordelen of voordelen van alle aard 147.737 62.814 85.476 27.217
Niet-naleving investeringsverplichting of onaantastbaarheidsvoorwaarde met betrekking tot de investeringsreserve 5.262 9.718 14.476 6.122
Werknemersparticipatie 43.914 99.593 86.805 83.585
Subtotaal 196.912 172.125 186.758 116.924
 Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard 26.694 219.137 211.192 208.321
Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw 16.846 16.488 17.297 18.145
Totaal 240.453 407.750 415.246 343.391
Resterend resultaat 77.886.722 74.739.043 72.405.803 79.170.625
Positief resterend resultaat 95.879.472 91.034.589

85.184.395

91.272.735
Negatief resterend resultaat -17.992.750 -16.295.546 -12.778.592 -12.102.110
2de bewerking : Indeling van het resterend resultaat volgens oorsprong Belgische oorsprong en
niet bij verdrag vrijgesteld
Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 94.056.179 89.405.960 82.871.303 87.444.444
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -15.680.383 -16.110.752 -12.511.480 -12.025.034
Bij verdrag
vrijgesteld
Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 1.823.422 1.628.703 2.272.246 3.151.320
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -2.484.754 -306.843 -115.982 -43.049
3de bewerking : Aftrek van de winsten vrijgesteld bij verdrag              en van de niet-belastbare bestanddelen Winsten vrijgesteld bij verdrag -1.823.422 -1.628.703 -2.272.246 -3.151.320
Saldo 94.056.179 89.405.960 82.871.303 87.444.444
Niet-belastbare bestanddelen Vrijgestelde giften -29.202 -28.479 -31.760 -31.270
Vrijstelling bijkomend personeel uitvoer - integrale kwaliteitszorg -297 -264 -361 -367
 Vrijstelling bijkomend personeel K.M.O. -28.083 -22.427 -18.688 -23.749
Vrijstelling winst coordinatiecentrum        
Vrijstelling stagebonus -238 -368 -368 -722
Andere niet-belastbare bestanddelen -16.293.118 -602.348 -582.460 -601.518
Totaal -16.350.937 -653.885 -633.638 -657.627
Beperkt tot -207.879 -649.511 -625.057 -636.458
Saldo 93.848.300 88.756.450 82.246.245 86.807.986
4de bewerking : DBI- en VRI-aftrek Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten -32.290.385 -29.774.401 -26.480.124 -29.234.754
Saldo 61.557.915 58.982.049 55.766.122 57.573.232
5de bewerking : Aftrek voor octrooi-inkomsten Aftrek voor octrooi-inkomsten -584.956 -1.017.339 -1.415.456 -1.591.958
Saldo 60.972.959 57.964.710 54.350.666 55.981.274
6de bewerking : Aftrek voor risicokapitaal Aftrek voor risicokapitaal -21.932.820 -17.342.596 -13.915.261 -12.801.314
Saldo 39.040.138 40.622.114 40.435.405 43.179.960
7de bewerking : Aftrek van vorige verliezen Vorige verliezen -4.689.284 -5.874.448 -5.567.088 -5.998.891
Saldo 34.350.855 34.747.666 34.868.317 37.181.070
8ste bewerking : Investeringsaftrek -277.004 -269.946 -296.180 -307.909
Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage 8.031 6.038 5.507 5.024
Forfaitaire winsten art. 342, § 3, WIB 92 217.973 247.863 271.137 262.296
BELASTBARE GRONDSLAGEN (incl. bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is, winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage en forfaitaire winsten art. 342, § 3, WIB 92) 34.876.223 35.254.194 47.263.502 55.648.342
Belastbaar tegen het gewoon tarief 34.737.332 35.056.995 35.167.751 37.643.165
Verrichtingen bedoeld in artikel 216 WIB 92 belastbaar aan 19,5 %        
Verrichtingen bedoeld in artikel 216 WIB 92 belastbaar aan 16,5 % 116.545 97.174 91.000 112.417
 Belastbaar tegen verlaagd tarief Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 0,40%     11.863.803 17.718.233
belastbaar aan 25 % (AJ 2012) meerwaarden op aandelen 5.501 83.537 123.651 156.381
 Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw (5%): 16.846 16.488 17.297 18.145

(1)  De in de tabel vermelde gegevens voor de onderscheiden aanslagjaren zijn niet integraal vergelijkbaar gezien het opgenomen aantal zendingen verschilt.

Voor de aanslagjaren 2012 en 2013 weerhoudt de tabel de definitief gekende resultaten na 43 zendingen.

Voor de aanslagjaren 2014 en 2015 betreft het nog  voorlopige gegevens.