5.1.2 - Overzicht van de niet-fiscale ontvangsten voor de periode 2014-2016 - Samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)

Overzicht van de niet-fiscale ontvangsten voor de periode 2014-2016 - Samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)1
  2014 (1) 2015 (2) 2016 (3) Verschil in pct % 2016/2015 (4)=((3)-(2))/(2) Ramingen 2016 (5) Verhouding relatisaties/ramingen 2016 Verschil in bedrag (6)=(3)-(5) Verhouding relatisaties/ramingen 2016 Verschil in % (7)=((3)-(5))/(5)
Directe belastingen Lopende ontvangsten Teruggevorderde gerechts- en vervolgingskosten 39.342

34.361 

34.661 0,87% 36.254 -1.593 -4,39%
Vergelding van de administratiekosten in verband met de inning van sommige gemeentebelastingen 29.209 27.149

34.698 

27,81% 30.421 4.277 14,06%
Ijkloon (Wetten 01.10.1855 en 01.08.1922) 95 58

47 

-19,04% 66  -19 -28,79%
Terugvordering van personeelskosten en werkingskosten voor kantoor Verbindingscentrale (CLO Invordering) 0 0 45 - 0 45 -
Nalatigheidsinteresten (ten laste van de bedrijven en de gezinnen)

-110.784 

-20.782 -191.721 822,53% -29.174 -162.547 557,16%
Retributiegelden wegens vervolgingen -374 0 -1.248 -

-374

-874 233,69%
Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de Gewesten -400 359

190   

-46,92% 190 0 0,19%
Effectisering nalatigheidsinteresten 1.005 497 0 -100,00% 0 0 -
Schadevergoedingen en interesten (art. 154 van de programmawet van 29 maart 2012) 1.299 2.499

5.734 

129,46% 3.500 2.234 63,82%
Subtotaal

-40.608 

44.140 -117.593 -366,41% 40.883 -158.476 -387,63%
Indirecte belastingen (btw en registratie) Lopende ontvangsten Terugbetalingen van wedden, vergoedingen, pensioenen en gerechtskosten in verscheiden zaken 35.144 38.690

54.920

41,95% 41.645 13.275 31,88%
 
Terugbetaling van schuldvorderingen afkomstig van verschillende departementen 14.604

11.967 

11.977 0,08% 11.947 30 0,25%
Opbrengsten van de domeinen 110.497

132.567 

170.485 28,60% 154.466 16.019 10,37%
Retributies voor het gebruik van domeingoederen 2.638 2.738

3.288

20,09% 2.700 588 21,78%
Nalatigheidsinteresten inzake belastingen 88.334 88.667 89.991

1,49% 

89.974 17 0,02%
Huurgelden en andere opbrengsten voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van de onroerende goederen van het SHAPE -dorp (ontvangsten toegewezen aan het programma 18-70-0) 5.652

5.259 

6.020 14,47% 5.761 259 4,50%
Heffing op de niet-benutte sites 0 0

120.092

- 120.000 92 0,08%
Bijdrage van de energiesector 469.285 200.000

130.000

-35,00% 130.000 0 0,00%
Deficit van rekenplichtigen en verscheidene invorderingen 16.348 7.212

11.556

60,23% 17.168 -5.612 -32,69%
Schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten in allerlei zaken 392

253

 -75 -129,64% 307 -382 -124,43%
Storting van het saldo van de rekening van de rekenplichtige van het subcomité "Shape-domeinen" (ontvangsten toegewezen aan het programma 18-70-0) 0 0 0 - 0 0 -
Inschrijvingsrechten verschuldigd aan de KBO 0 0 0 - 0 0 -
Retributies Nationaal Pandregister 0 0 0 - 0 0 -
Hypothecaire retributies 0 0

38.331

 

- 42.836 -4.505 -10,52%
Retributies voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, afschriften en uittreksels 0 0 1.266 - 0

1.266

-
Retributie voor EU lidstaten geïnde belastingen - MOSS 0 0 1.302 - 0 1.302 -
Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de Gewesten 27.536 13.937

21.476 

54,09% 20.616 860 4,17%
Effectisering nalatigheidsinteresten 8.454 5.758

-100,00%  0  0

-

Kapitaalontvangsten Verbeurdverklaringen en gesekwestreerde goederen 23.523

17.134

29.917 

74,61% 25.000 4.917 19,67%
Diverse vermogensontvangsten / Opbrengst van de erfloze nalatenschappen, van de giften en legaten en opbrengst van de verkoop van vondsten en van heerloze goederen 2.392

-4.646

1.751 -137,69% 2.500 -749 -29,96%
Opbrengsten van onroerende goederen 536

1.227 

1.389 13,20% 1.500 -111 -7,40%
 
Verkoopprijzen van buitengebruikgestelde roerende voorwerpen afkomstig van de verscheidene ministeriële departementen of staatsinstellingen 205

612  

1.045 70,75% 1.000 45 4,50%
Terugvordering van alimentatiegelden 10.675 11.565

12.518 

8,24% 12.340 178 1,44%
Ontangsten voor rekening van de Dienst van het Openbaar Krediet 7 11

4

-63,64%   0 4 -
Subtotaal 816.222

532.951

707.253 32,71% 679.760 27.493 4,04%
Indirecte belastingen (Kadaster) Lopende ontvangsten Ontvangsten inzake de uitrekening van diverse kadastrale bescheiden

7.760

8.599

7.416

-13,76% 8.400 -984 -11,71%
Subtotaal 7.760 8.599

7.416 

-13,76% 8.400 -984 -11,71%
Douane en accijnzen Lopende ontvangsten Retributie voor bijzondere dienstprestaties (art. 17 en 208 Algemene Wet inzake douane en accijnzen 642 106

69

-35,19%  80  -11 -13,75%
Opbrengst van de verkoop van documenten en drukwerken 17 18

19 

3,70%  15 4 26,67%
Inningskosten terugbetaald door de Europese Gemeenschap ten laste van de voor haar rekening geïnde ontvangsten en waarvan een gedeelte moet worden afgestaan aan andere Lidstaten 18.471

20.079 

25.819 28,59% 21.700 4.119 18,98%
Nalatigheidsinteresten 2.214 2.729

1.012

-62,91% 1.500 -488 -32,53%
Recuperatie vervolgingskosten, gedingkosten en andere kosten 198 311

290   

-6,75% 160 130 81,25%
Subtotaal 21.542

23.243

27.209 17,06% 23.455 3.754 16,01%
Thesaurie Lopende ontvangsten Terugbetalingen wedden, pensioenen, e. d. 3.524

5.862 

5.702 -2,73% 5.791 -89 -1,54%
Interesten verschuldigd aan de Staat

86.401

101.665 72.208 -28,97% 69.698 2.510 3,60%
Dividenden en aandelen 1.030.746 656.502

814.015 

23,99% 812.987 1.028 0,13%
Vergoedingen te storten door bepaalde instellingen in verband met de Staatswaarborg 370.986 55.500

17.765 

-67,99% 16.666 1.099 6,59%
Bijdrage van de financiële instellingen aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's 572.970

586.211

441.021 -24,77% 441.097 -76 -0,02%
Inningskosten terugbetaald door de EG ten laste van de voor haar rekening geïnde ontvangsten 489.129

549.753 

557.605 1,43% 486.800 70.805 14,54%
Andere

70.030 

723.498 137.323 -81,02% 174.804 -37.481 -21,44%
Kapitaalontvangsten Europese Investeringsbank 4.000 0 0 - 0 0 -
Terugbetalingen van leningen toegestaan aan vreemde staten 22.989

16.366

30.200 84,53% 16.843 13.357 79,30%
Andere

3.435

13.759 11.309 -17,81% -16.843 28.152 -167,14%
Verkoop participaties BNP Paribas Fortis 0 0 0 - 0 0 -
Subtotaal

2.654.210  

2.709.116 2.087.148 -22,96% 2.007.843 79.305 3,95%
Rijksschuld Lopende ontvangsten Vergoedingen voor beheerskosten van leningen 464 302

194   

-35,76% 194 0 0,00%
Interesten van leningen 19.935

15.685

11.026 -29,70% 12.205 -1.179 -9,66%
Diverse interesten 8.243

6.124  

6.107 -0,28% 6.107 0 0,00%
Kapitaalontvangsten Terugbetaling van leningen 45.961

67.946 

104.673 54,05% 102.683 1.990 1,94%
 
Annulaties van swaps 0 0 0 - 0 0 -
Betalingen Europese Unie voor werken aan gebouwen van de Unie 0

10.000 

4.000 -60,00% 0 4.000 -
Diverse betalingen 208.945

3.039.116

571.991 -81,18% 469.178 102.813 21,91%
Subtotaal 283.548

3.139.173 

697.991 -77,77% 590.367 107.624 18,23%
Som lopende niet-fiscale ontvangsten

3.420.006

3.284.133 2.640.627 -19,59% 2.736.507 -95.880 -3,50%
Som niet-fiscale kapitaalontvangsten

322.668 

3.173.090 768.797 -75,77% 614.201 154.596 25,17%
Algemeen totaal niet-fiscale ontvangsten

3.742.674

6.457.223 3.409.424 -47,20% 3.350.708 58.716 1,75%

   

1 Andere FOD's innen eveneens niet-fiscale ontvangsten maar deze zijn hier niet vermeld.