5.1.9 - Overzicht van de toegewezen ontvangsten inzake de directe en de indirectebelastingen 2016 (in duizend euro)

Overzicht van de toegewezen ontvangsten inzake de directe en de indirectebelastingen 2016 (in duizend euro)
  Soort belasting EU Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap Vlaams Gewest Waals Gewest Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschapscommissie Franse Gemeenschapscommissie Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest1 Provincies2 Agglomeratie2 Gemeenten2 Sociale zekerheid CREG Politie zones Rampenfonds Effectisering Fonds propere voertuigen APETRA petroleumagentschap
Volledig toegewezen ontvangsten Onroerende voorheffing        

-5

33.360 21.804      

554.579

204.992 1.474.971              
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen        

23.172
 

 

9.878

                         
Belasting op de spelen en weddenschappen         38.252
 
 

24.379

                         
Successierechten          

687.379

348.736                          
Verkeersbelasting3            

128.178

       

2.561

10.218

             
Belasting op de inverkeersstelling3            

48.565

                         
Eurovignet         13.823
 

15.064

-785                          
Douanerechten

2.551.624

                                     
Openingsbelasting         75

15

64

                         
Gedeeltelijk toegewezen ontvangsten Btw

516.600

8.803.497 6.733.350 80.820                  

6.753.877
 

14.490         22.959
Diverse rechten en taksen                           2.933     11.861      
Registratierechten        

 

1.139.156 655.289                          
Bedrijfsvoorheffing  

5.221.301

2.493.973 69.474 7.916.955 5.214.650 1.834.904 16.008 63.874 37.672                    
PB - stock options                          

211.373

           
PB - kohieren                       40.844 3.400.911 122.157            
PB - Gewesten afrekeningen        

198.594

64.387 6.775                          
PB - Gewesten regularisatie         13   10                          
Werknemersparticipatie                          

8.300
 

           
Roerende voorheffing                           1.934.101
 
     

138

 

   
Accijnzen - tabaksfabrikaten, verpakkingsheffing...                           997.694
 

77.439

         
Boeten (directe en indirecte belastingen)          

5.003

2.895                          
VenB                           55.058
 

90.333

         
Belasting van niet-inwoners                           399            
Boeten van veroordelingen        

161.243

39.712 12.781
 
               

163.753

       
Diverse ontvangsten - BBSZ                           239.753
 
           
Diverse ontvangsten - non-profitsector                           100.115            
Interesten (directe en indirecte belastingen)        

139

13.199 8.327                          
Totaal

3.068.224

14.024.798 9.227.323 150.293 8.352.261 7.211.927 3.101.802
 

16.008

 

63.874 37.672  554.579 248.397 4.886.101 10.425.761   182.262 163.753 11.861 138 0 22.959

1 Toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in uitvoering van art. 46 bis van de Bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen van 12.01.1989.

2 De opcentiemen toegekend aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten zijn eveneens opgenomen in deze tabel. Niettemin zijn deze bedragen noch weerhouden in de Algemene Toelichting van de begroting noch in de Rijksmiddelenbegroting.

3 De verkeersbelasting, de belasting op inverkeersstelling en een deel van het Eurovignet worden sinds 2011 door het Vlaams Gewest zelf geïnd.