5.3.2 - Totale ontvangsten door de AA Douane en Accijnzen (in euro)

Totale ontvangsten door de AA Douane en Accijnzen (in euro)
  2014 2015 2016
Invoerrechten Landbouwbedragen 29.371.739 5.272.996 747.111
EU/EGKS en variabele rechten 2.084.265.934 2.410.369.921 2.550.876.672
Totaal invoerrechten1 2.113.637.673 2.415.642.920 2.551.623.784
Btw (geïnd ten bate van de AAFisc) Tabaksfabrikaten 739.781.139 741.455.701 724.170.158
Bij invoer 537.612.185 520.211.374 474.176.577
Andere 9.722.122 12.479.297 12.898.825
Totaal Btw (geïnd ten bate de AAFisc)2 1.287.115.446 1.274.146.373 1.211.245.559
Accijnzen Alcohols Accijnzen 30.761.529 32.338.651 24.327.185
Bijzondere accijnzen 260.823.067 285.719.467 298.720.442
Totaal accijnzen alcohol 291.584.569 318.058.118 323.047.627
Alcoholvrije dranken Accijnzen 57.104.050 55.587.612 99.730.485
Bieren Accijnzen 79.332.123 77.311.484 74.513.209
Bijzondere accijnzen 117.132.190 116.687.636 127.071.422
Totaal accijnzen bier 196.464.314 193.999.119 201.584.631
Gegiste vruchtendranken Accises 805 155 -29
Bijzondere accijnzen 139.499.136 147.619.287 173.825.900
Totaal accijnzen gegiste vruchtendranken 139.499.941 147.619.442 173.825.870
Mousserende gegiste dranken Accijnzen 575 323 4
Bijzondere accijnzen 85.189.243 92.210.151 103.947.196
Totaal mousserende gegiste dranken 85.189.818 92.210.475 103.947.201
Tussenproducten Accijnzen 13.920.997 13.777.699 11.728.195
Bijzondere accijnzen 11.621.352 12.485.392 16.601.299
Totaal tussenproducten 25.542.349 26.263.091 28.329.494
Koffie Accijnzen 14.732.430 14.236.558 14.128.530
Energieproducten en elektriciteit Accijnzen 2.061.422.066 2.134.614.495 2.180.470.840
Bijzondere accijnzen3 1.973.009.394 2.194.133.535 2.521.530.706
Totaal accijnzen energieproducten en elektriciteit 4.034.431.460 4.328.748.030 4.702.001.547
Tabaksfabrikaten Accijnzen 1.779.635.055 1.772.356.961 1.761.907.716
Bijzondere accijnzen4 -387.196.358 -371.679.920 -339.778.062
Totaal accijnzen tabaksfabrikaten 1.392.438.697 1.400.677.041 1.422.129.653
Milieubelasting12 Accijnzen 76.513 70.561 530.864
Verpakkingsheffing5 Accijnzen 200.775.847 205.627.818 207.817.575
Milieuheffing9 Accijnzen9 12.859.062 1.230.940 -495.019
Bijdrage op de energie6 Accijnzen6 325.170.659 342.742.862 339.962.695
Controleretributie huisbrandolie7 Accijnzen7 31.900.228 35.704.672 32.720.661
Totaal accijnzen11 6.807.769.963 7.162.776.340 7.649.261.813
Openingsbelasting8 119.207 98.665 154.334
Vergunningsrecht10 5.344 18.496 3.691
Diverse ontvangsten Fiscale ontvangsten 20.356.058 22.142.284

18.508.750

 

Niet-fiscale ontvangsten 3.071.643 3.164.683 1.389.465
Eurovignet geïnd ten bate van de Administratie van de
Directe Belastingen
0 0 0
Eurovignet A boeten 0 0 0

(1)Bedrag waarvan 75% werd afgestaan aan de EU.

Na aftrek van 49.559.393 EUR voor terugbetalingen.

(2)Na aftrek van 299.507 EUR voor terugbetalingen.

(3)Na aftrek van een (netto) bedrag van 9.756.400,49 EUR aan bijzondere
accijnzen gestort aan het G.H.Luxemburg in het kader van de BLEU-overeenkomst,
na aftrek van 184.296.002,62 EUR voor terugbetaling inzake beroepsdiesel, na
aftrek van 74.593.548,68 EUR voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen op
de verkoop van energieproducten en elektriciteit ter financiering van de
CREG-fondsen (Wet houdende diverse bepalingen - Hoofdstuk IV - Energie Art 63
en Art 64 (B.S. van 29 juli 2005)) en na aftrek van 22.066.071,91 EUR voor
terugbetalingen.

(4)Na aftrek van een (netto) bedrag van 2.439.100,12 EUR aan bijzondere
accijnzen gestort aan het G.H.Luxemburg in het kader van de BLEU-overeenkomst,
na aftrek van 858.586.060,01 EUR voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen
op de verkoop van tabaksfabrikaten en toegewezen aan de RSZ-globaal beheer en
aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der
zelfstandigen en aan het RIZIV ten voordele van de verzekering voor
geneeskundige verzorging (Art. 66.33 van het toewijzingsfonds) en na aftrek van
een bedrag van 6.786.954,18 EUR voor terugbetalingen.

(5)Ingesteld op 01/04/2005 bij Wet van 30 december 2002 gewijzigd bij
programmawetten van 08/04/2003, 05/08/2003, 22/12/2003 en 27/12/2004 en na
aftrek van 130.000.000 EUR voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen en
van de met de accijnzen gelijkgestelde taksen en toegewezen aan het RIZIV ten
voordele van de verzekering voor geneeskundige verzorging (Wet van 20 juli 2005
Art. 13 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28/07/2005).

(6)Na aftrek van 5.951.663 EUR voor terugbetalingen.

(7)Na aftrek van 91.130 EUR voor terugbetalingen.

(8)Totaal bedrag geristorneerd aan de gewesten.

(9)Afgeschaft op 01/01/2015 bij de programmawet van 19 december 2014 (B.S.
van 29/12/2014).

(10)Afgeschaft op 14/06/2004 bij de Wet van 17 mei 2004 (B.S. van
04/06/2004).

(11)Na aftrek van 235.222.270 EUR voor terugbetalingen en na aftrek van
1.063.179.609 EUR als voorafneming.

(12)Afgeschaft op 01/01/2013 bij de Programmawet van 27 december 2012 (B.S.
van 31/12/2012).

Definities

De accijnzen zijn indirecte belastingen op het verbruik of gebruik van
bepaalde producten, zowel vervaardigd in het binnenland als afkomstig uit de
lidstaten van de Europese Unie of ingevoerd uit derde landen. Men onderscheidt
de (gewone) accijns, de bijzondere accijns, bovendien de bijdrage op de energie
(voor energieproducten en elektriciteit) en bovendien de controleretributie
(voor huisbrandolie). De totale accijnsbelasting is de som van deze
categorieën.

Men onderscheidt:

a. Accijnsgoederen die op communautair vlak geharmoniseerd zijn en die met
een (gewone) accijns voor de BLEU en een bijzondere accijns (en eventueel een
bijdrage op de energie en een controleretributie) waarvan de opbrengst
uitsluitend bestemd is voor België, belast worden; deze communautaire
accijnsgoederen zijn alcohol en alcoholhoudende dranken (zijnde bier, wijn,
andere gegiste dranken dan bier of wijn, tussenproducten en ethylalcohol),
energieproducten en elektriciteit en tabaksfabricaten;

b. Nationale accijnsproducten, die niet op communautair vlak geharmoniseerd
zijn en die belast worden met een (gewone) accijns waarvan de opbrengst
uitsluitend bestemd is voor België; deze nationale accijnsproducten zijn
alcoholvrije dranken en koffie.

De bijzondere accijns (of accises speciale) is het accijnstarief dat enkel
nationaal in België geldt (en dus niet in Luxemburg).

De openingsbelasting is een belasting die opgelegd werd aan de slijter van
gegiste dranken bij de opening of de overname van een slijterij. Zij werd
vastgesteld op basis van de jaarlijkse huurwaarde van de lokalen die tot
slijterij dienden en moest betaald worden voor de opening van de uitbating
van de slijterij.

Het vergunningsrecht was een belasting die jaarlijks verschuldigd was door
de uitbater van een drankgelegenheid waar sterke dranken ter plaatse werden
gebruikt. Zij werd betaald op basis van het afgesplitste gedeelte van het
kadastraal inkomen van de plaatsen en de lokaliteiten bestemd als
drankgelegenheid.