5.4.1 - Gewestelijke belastingen

Gewestelijke belastingen
Aard van de belasting 2014 2015 20161
Overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen (verkooprechten)2 3.251.723.221 1.415.186.366 1.456.454.274
Vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed2 251.912.270 138.306.551 121.970.410
Gedeeltelijke of gehele verdeling van in België gelegen onroerende goederen2 98.129.271 25.103.365 28.601.562
Schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen2 495.580.439 177.457.354 188.521.043
Fiscale regularisatiemaatregelen3 0 0 0
Totaal van de registratierechten (inclusief boeten en interesten, exclusief de federale registratierechten) 4.097.345.201 1.756.053.636 1.795.547.289
Successierechten en rechten van overgang bij overlijden2 2.503.189.584 1.149.728.911 1.059.697.764
Fiscale regularisatiemaatregelen3 371.763.032 85.196.614 3.766.598
Totaal successierechten en rechten van overgang bij overlijden (inclusief boeten en interesten) 2.874.952.616 1.234.925.525 1.063.464.362
Algemeen totaal 6.972.297.817 2.990.979.161 2.859.011.651

1 Bedragen op 18 januari 2017 (in euro).

2 Sinds 1 januari 2015 werd de dienst van de belasting inzake de gewestelijke registratierechten en de successierechten en rechten van overgang bij overlijden overgenomen door het Vlaams Gewest. Dit bedrag bevat dus enkel de gewestelijke belastingen geïnd door de AAPD en overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan het Waals Gewest.

3De ontvangsten inzake registratierechten afkomstig van de 'Dienst voorafgaande beslissingen' (DVB) zijn uitzonderlijk gezien de aard zelf van de registratierechten en gezien het principe dat de registratie pas wordt gedaan na betaling van rechten en eventuele boeten zoals vereffend door de ontvanger. De ontvangsten inzake successierechten en rechten van overgang bij overlijden afkomstig van de 'Dienst voorafgaande beslissingen' (DVB) worden geïnd door de FOD Financiën. Deze ontvangsten zijn gewestelijke belastingen en worden overgemaakt aan de drie gewesten.

Ongeveer 92% van de registratierechten en de totaliteit van de successierechten worden geïnd ten voordele van de gewesten. Dat zijn dus gewestelijke belastingen.