5.4.2 - Totaal netto-opbrengst van een reeks indirecte belastingen (in duizend euro)

Totaal netto-opbrengst van een reeks indirecte  belastingen ( in duizend euro)
Aard van de belasting 2016 2017 Verschil (%)
Registratierechten - exclusief boeten en interesten  1.955.989 1.987.409 1,61%
Rechten van successie en van overgang bij overlijden - exclusief boeten en interesten  1.036.115 1.054.494 1,77%
Griffierechten 46.522 39.692 -14,68%
Hypotheekrechten 89.071 83.356 -6,42%
Gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtpleging 989 1.206 21,97%
Boeten inzake belastingen 136.470 126.801 -7,09%
Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra 0 0 -
Taks op de vzw's 43.218 44.544 3,07%
Bijzondere bijdrage van kredietverenigingen bij uittreding uit het net van het Beroepskrediet 0 588 -
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen 587.388 139.998 -76,17%
Boeten van veroordelingen in allerhande zaken 457.375 465.995 1,88%
Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders 40.814 34.100 -16,45%
Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen 1 380.380 788.606 107,32%
Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen 1 1.303.963 1.318.006 1,08%
Taks op het langetermijnsparen 1 382.408 369.276 -3,43%
Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen 1 13.492 13.978 3,60%
Taks op de beursverrichtingen 1 212.698 289.805 36,25%
Taks op de omzetting van effecten aan toonder 1 0 0 -
Aanplakkingstaks - deel betaald in contanten 1 2.334 2.644 13,30%
Rechten op geschriften 1 44.700 40.731 -8,88%
Diversen1 2.299 1.031 -55,15%
 
1 Wetboek diverse rechten en taksen. Bruto-ontvangst.

Registratierechten

Sinds 1 januari 2015 werd de dienst van de belasting inzake de gewestelijke registratierechten overgenomen door het Vlaams Gewest. Dit bedrag bevat dus alleen de federale registratierechten en de gewestelijke registratierechten overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan het Waals Gewest.

Rechten van successie en van overgang bij overlijden

Sinds 1 januari 2015 werd de dienst van de belasting inzake de successierechten en rechten van overgang bij overlijden overgenomen door het Vlaams Gewest. Dit bedrag bevat dus enkel de gewestelijke belastingen geïnd door de AAPD en overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan het Waals Gewest, alsook de ontvangsten van het jaar 2016 inzake de successierechten en de rechten van overgang bij overlijden afkomstig van de 'Dienst voorafgaande beslissingen' (DVB) die worden geïnd door de FOD Financiën en overgemaakt worden aan de drie gewesten.

Griffierechten

In 2016 zijn de griffierechten verhoogd ten gevolge van de Wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen.  Deze wet is in werking getreden op 1 juni 2015. Tengevolge van het arrest 13/2017 van 9 februari 2017 heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 3 tot 6 van de Wet van 28 april 2015 vernietigd. Het Hof handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepalingen tot 31 augustus 2017.  Zonder hervorming op 1 september 2017 blijft het oude tarief van toepassing vanaf die datum.

Hypotheekrechten

In 2017 is  het aantal afgesloten hypothecaire kredieten verminderd met 13,3 % ten opzichte van het jaar 2016.

Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra

Gevolg van de verdwijning op termijn van de coördinatiecentra onder druk van de Europese instellingen.

Rechten op geschriften

De verhoging van het bedrag aan rechten op geschriften op bankgeschriften in 2016 is toe te schrijven aan het feit dat in het bedrag van 2016 ook een groot bedrag aan rechten opgenomen is met betrekking tot het jaar 2015.