5.4.3 - Transfer aan de gewesten (inclusief boeten en interesten)

Transfer aan de gewesten (inclusief boeten en interesten)
  2014 2015 20161
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.131.575.380 1.118.217.855 1.014.121.301
Het Vlaamse Gewest 4.046.996.265 30.853.0982 0
Het Waalse Gewest 1.793.726.172 1.841.908.208 1.844.890.350
Totaal transfer aan gewesten 6.972.297.817 2.990.979.161 2.859.011.651

1 Bedragen op 18 januari 2017 (in euro).

2 Sinds 1 januari 2015 werd de dienst van de belasting inzake de
gewestelijke registratierechten en de successierechten en rechten van overgang
bij overlijden overgenomen door het Vlaams Gewest. Dit bedrag bevat dus enkel
de ontvangsten van het jaar 2015 inzake de successierechten en rechten bij
overgang van overlijden afkomstig van de 'Dienst voorafgaande beslissingen'
(DVB) die worden geïnd door de FOD Financiën.

De gewestelijke belastingen worden toegewezen aan de drie gewesten volgens
het lokalisatiecriterium bepaald door de bijzondere wet van 16.01.1989 over de
financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd door de bijzondere
wet van 13.07.2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van
de fiscale bevoegdheden van de gewesten.

De gewestelijke belastingen worden overgemaakt aan de bevoegde instelling
van het gewest op het einde van de maand die volgt op de maand van hun
inning.