7.2.1. Internationale samenwerking: uitwisseling van inlichtingen bij de AA Fiscaliteit, de AA Douane en Accijnzen en de AA Bijzondere Belastinginspectie in 2016

  AAFisc
Inkomstenbelastingen
AAFisc
Btw
AAD&A en EU AAD&A en andere AABBI en EU AABBI en andere
Administratieve samenwerking Uitwisselingen van inlichtingen Spontane uitwisselingen (1) Ontvangen  dossiers 459 274 318 79 15 0
Verzonden dossiers 1.187 131 38 16 16 4
Uitwisselingen op verzoek Ontvangen dossiers 475 2 526 190 9 2
Verzonden dossiers 88 1 288 29 145 36
Automatische uitwisselingen(2) Ontvangen dossiers 292 zendingen = 1.036.946 informaties 719 zendingen = 7.451.409 informaties        
Verzonden dossiers 468 zendingen = 1.373.650 informaties 655 zendingen = 7.641.019 informaties        
Notificaties(3) Ontvangen dossiers 10 3        
Verzonden dossiers 0 0        
Andere vormen van samenwerking Advanced Pricing Agreement(4) 11 niet van toepassing        
Onderling overleg(5) 342 niet van toepassing        
Multilaterale controles(6) 16 11        
Fiscalis- werkbezoeken (7) 4 Belgische ambtenaren        
4 buitenlandse ambtenaren        
         

Wat betreft de uitwisseling van inlichtingen door de AABBI aan het buitenland kan men een stijging vaststellen van de vragen van 10,4% t.o.v. het jaar 2015.
De vragen om inlichtingen van het buitenland aan de AABBI zijn verminderd met maar liefst 42,1% tov het jaar 2015.

(1)Sinds eind 2016 worden bepaalde grensoverschrijdende rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken in het kader van het Actieplan 5 van het OESO-project Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) op verplichte spontane wijze met de hieraan deelnemende landen uitgewisseld. Zoals voorzien in BEPS Actieplan 5 werden bepaalde rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken die dateren uit de periode tussen 01.01.2010 en 31.03.2016, vóór het einde van 2016 uitgewisseld, waardoor het aantal spontane uitwisselingen aanzienlijk steeg in vergelijking met 2015.

(2)Voor de directe belastingen worden inlichtingen uitgewisseld over diverse inkomstencategorieën op basis van de Europese Spaarrichtlijn, de Richtlijn 2011/16/EU en de dubbelbelastingverdragen. De telling van de inlichtingen is afhankelijk van de structuur van de uitwisseling en kan verschillen per type.
Inzake btw zijn de automatische uitwisselingen van inlichtingen:
• de intracommunautaire leveringen en dienstprestaties (VIES)
• de uitwisseling over de registraties van een btw-plichtige in een andere lidstaat en over de verkoop van nieuwe vervoermiddelen van particulieren in een andere lidstaat.
Elke uitgewisselde btw-inlichting wordt afzonderlijk geteld.

(3)Het betreft een vorm van internationale samenwerking waardoor een staat overgaat, met respect voor zijn eigen procedureregels, tot de notificatie van akten en administratieve beslissingen uitgaande van een andere staat, en dit met als doel de draagwijdte en de juridische waarde ervan te verzekeren.

(4)"Advanced Pricing Agreement" is een voorafgaand akkoord tussen fiscale administraties, waarin een aantal criteria vastgelegd worden om zo tot een correcte verrekenprijs te komen tussen verbonden ondernemingen. Een verrekenprijs is de prijs waartegen een onderneming goederen (materieel of immaterieel) of diensten levert aan een verbonden onderneming.

(5)"Onderling overleg" is een procedure, die de fiscale administraties toestaat overleg te plegen, om zo de problemen naar aanleiding van een foute toepassing van de dubbelbelastingverdragen op te lossen. Deze procedure staat los van de nationale beroepsmogelijkheden.

(6)"Multilaterale controles" is omvatten zowel de in 2016 opgestarte multilaterale controles, gezamenlijke boekenonderzoeken, als de multilaterale controles, gezamenlijke boekenonderzoeken, die opgestart zijn vóór 2016 maar die nog altijd lopen in 2016. Deze meeste controles, gezamenlijke boekenonderzoeken, gebeuren gemeenschappelijk voor de directe belastingen en btw.

(7)"Fiscalis- werkbezoeken" hadden betrekking op de materie e-commerce en op de materie fraude in de autosector.
Naast deze werkbezoeken vonden er in 2016 nog een hele reeks projectgroepen (86 evenementen in binnen- en buitenland), alsook workshops (31 evenementen in binnen- en buitenland) plaats. Zowel de AAFisc, AABBI, Accijnzen, Invorderingen en ICT kunnen aan deze evenementen deelnemen.