7.1.2 - Uitwisseling van inlichtingen bij de CAF en andere vormen van samenwerking

Uitwisseling van inlichtingen bij de AA Bijzondere Belastinginspectie en andere vormen van samenwerking
  2014 2015 2016
Vraag om inlichtingen van de CFI naar de CAF (1) 651 630 541
Uitwisseling van informatie en andere samenwerkingvormen (2) 823 1009 728
Doormelding van aangiftes van vermoedens naar de CFI (3)   20 260

De dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF) een AUTONOME dienst, opgericht per koninklijk besluit van 10 oktober 2013 en besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 24 oktober 2013, die rechtstreeks afhangt van de Administrateur Generaal van de BBI. De opdrachten van deze dienst situeren zich op het vlak van de samenwerking met en de coördinatie van de andere diensten die belast zijn met de bestrijding van de fiscale fraude.

(1)Wanneer de CFI rechtsgeldig belast is met een dossier, mag zij aanvullende inlichtingen m.b.t. dit dossier vragen aan FOD Financiën. CAF = SPOC Financiën (artikel 33, al. 1, 3°, wet van 11/01/1993 - anti-witwaswet)

(2) Het CAF centraliseert alle informatie omtrent indiciën van fiscale fraude komende van gerechtelijke dossiers van magistraten van het openbaar ministerie (parketten en arbeidsauditoraten) en de CFI. In 2016 heeft het CAF 423 inlichtingen van het parket, 238 inlichtingen van arbeidsauditoraten (artikel 2 van de wet van 28/04/1999) en 67 inlichtingen van de CFI (artikel 35 §2, al. 7, van de wet van 11/01/1993) ontvangen.

(3) Ambtenaren van FOD Financiën die feiten constateren waarvan ze weten of vermoedens hebben dat zij te maken hebben met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, worden geacht het CFI daarvan op de hoogte te brengen (artikel 33, al. 3, wet van 11/01/1993). Het centraal aanspreekpunt van FOD Financiën met de CFI (rol van "compliance officer"), is verzekerd door het CAF - beslissing van het Directiecomité van 6/07/2012.