Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Beheer en dienstverlening

Op deze pagina vindt u de operationele cijfers: beheer en dienstverlening. De cijferreeksen worden verder opgedeeld in verschillende categorieën. Voor elke cijferreeks wordt een data- en metadatabestand aangeleverd.

 • Aangiften voor elk type van inkomstenbelasting

  Inkomstenbelastingen - Belastingplichtigen

  Deze tabel geeft, per aanslagjaar, een overzicht van het aantal verwachte aangiften voor elk type van inkomstenbelasting: personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet inwoners - vennootschappen en belasting niet inwoners - natuurlijke personen.

  Downloads:   data (XLSX, 24.11 KB)  en   metadata (XLSX, 28.53 KB)

  Inkomstenbelastingen - Inkohiering van de aangiften: verdeling van de aanslagen

  Deze tabel geeft, per aanslagjaar, een overzicht van het aantal aanslagen voor de inkomstenbelasting: de personenbelastin, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners - vennootschappen.

  Downloads:   data (XLSX, 27 KB)  en   metadata (XLSX, 23.64 KB)

  Fiche 281.63: jaarlijks attest voor rechtsbijstandsverzekeringen

  Deze tabel bevat het aantal formulieren 281.63 dat verzekeraars via de e-service Belcotax-on-web uitreikten voor de inkomstenjaren 2019, 2020, 2021 en 2022.

  Downloads:   data (XLSX, 23.44 KB)  en   metadata (XLSX, 24.95 KB)

  Personenbelasting - Beheer van de aangiften

  Deze tabel geeft, per aanslagjaar, een overzicht van de indiening van de aangiften in de personenbelasting (PB) en van hun behandeling.

  Downloads:   data (XLSX, 47.19 KB)  en   metadata (XLSX, 28.48 KB)

  Personenbelasting - Taal van de aangiften in de Brusselse gemeenten en in de faciliteitengemeenten in het Vlaams Gewest en het Waals Gewest

  De verdeling per taalgroep is gebaseerd op het aantal verwachte aangiften in de personenbelasting. Door de verwachte aangiften te gebruiken, krijgen we een volledig beeld van het aantal belastingplichtigen, met inbegrip van diegenen geen aangifte hebben ingediend.

  Downloads:   data (XLSX, 69.64 KB)  en   metadata (XLSX, 24.06 KB)

  Personenbelasting en belasting niet-inwoners - natuurlijke personen - Premies rechtsbijstandsverzekering

  Deze tabel bevat het aantal ingekohierde belastingaangiften met ten minste één ingevulde code 1344 en/of 2344 'Premies rechtsbijstandverzekering' en het totaal van de aangegeven bedragen onder de codes 1344 en/of 2344 voor de inkomstenjaren 2019, 2020 en 2021.

  Downloads:   data (XLSX, 25.05 KB)  en   metadata (XLSX, 25.77 KB)

  Rechtspersonenbelasting - Beheer van de aangiften

  Deze tabel geeft, per aanslagjaar, een overzicht van de indiening van de aangiften in de rechtspersonenbelasting (RPB) en van hun behandeling.

  Downloads:   data (XLSX, 51.3 KB)  en   metadata (XLSX, 29.11 KB)

  Vennootschapsbelasting - Beheer van de aangiften

  Deze tabel geeft, per aanslagjaar, een overzicht van de indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting (VenB) en van hun behandeling.

  Downloads:   data (XLSX, 52.37 KB)  en   metadata (XLSX, 29 KB)

  Belasting niet-inwoners - natuurlijke personen - Beheer van de aangiften

  Deze tabel geeft, per aanslagjaar, een overzicht van de indiening van de aangiften in de belasting niet-inwoners - natuurlijke personen (BNI-np) en van hun behandeling.

  Downloads:   data (XLSX, 39.69 KB)  en   metadata (XLSX, 28.05 KB)

  Belasting niet-inwoners - vennootschappen - Beheer van de aangiften

  Deze tabel geeft, per aanslagjaar, een overzicht van de indiening van de aangiften in de belasting niet-inwoners -vennootschappen (BNI-ven) en van hun behandeling.

  Downloads:   data (XLSX, 51.54 KB)  en   metadata (XLSX, 28.8 KB)

  Btw - Beheer van de aangiften

  Deze tabel geeft, per kalenderjaar, een overzicht van de indiening van de btw-aangiften en van hun behandeling.

  Downloads:   data (XLSX, 36.78 KB)  en   metadata (XLSX, 26.62 KB)

  Btw - Btw-belastingplichtigen en voor btw-doeleinden geïdentificeerde niet-belastingplichtige rechtspersonen die een aangifte moeten indienen

  Deze tabel geeft, per kalenderjaar, een overzicht van het aantal natuurlijke personen en rechtspersonen die btw-aangiften moeten indienen. Het gaat altijd over de toestand op het einde van het jaar.

  Downloads:   data (XLSX, 29.11 KB)  en   metadata (XLSX, 25.15 KB)

 • Douane en Accijnzen

  Aantal invoer, uitvoer, doorvoer en e-commerce aangiften

  Deze tabel geeft, per kalenderjaar, een overzicht van het aantal aangiften voor de desbetreffende types.

  Downloads:   data (XLSX, 27.13 KB)  en   metadata (XLSX, 26.69 KB)

  Aantal AEO-vergunde ondernemingen

  In deze tabel wordt het aantal AEO-vergunde ondernemingen per kalenderjaar weergegeven. De AEO-vergunning (Authorised Economic Operator) is een vergunning door de douanediensten toegekend aan bedrijven die internationaal actief zijn. Het biedt hen faciliteiten binnen het internationale handelsverkeer.

  Downloads:   data (XLSX, 25.74 KB)  en   metadata (XLSX, 28.35 KB)

 • Over de FOD Financiën

  Personeelsmiddelen

  Deze tabel geeft, per kalenderjaar, een zicht op de personeelsverdeling binnen de FOD Financiën, exclusief Fedorest en DIV, voor de niveaus A, B, C en D (excl N en M). Dit geeft steeds de situatie op 01/01 weer.

  Downloads:   data (XLSX, 52.32 KB)  en   metadata (XLSX, 24.92 KB)

  Operationeel beheer

  In deze tabel wordt meer informatie gegeven over volgende onderwerpen:

  • Milieu: Energieconsumptie: Cijfers m.b.t. de energieconsumptie van de North Galaxy Towers;
  • Gebouwen: Het aantal gebouwen per provincie bezet door de FOD Financiën;
  • Bezoekers: Aantal bezoekers bij de FOD Financiën geregistreerd in e-sirius, contactcenters en EchoPark (Voor 2018 : e-sirius enkel 2e helft van het jaar).

  Downloads:   data (XLSX, 25.67 KB)  en   metadata (XLSX, 24.57 KB)

  Werkingsbudget FOD Financiën

  Deze tabel geeft een overzicht van het jaarlijkse werkingsbudget van de FOD Financiën. Per kalenderjaar worden respectievelijk de vastleggingskredieten, de vastgelegde bedragen, de vereffeningskredieten en de vereffende bedragen  weergegeven. Het gaat altijd over de toestand op het einde van het jaar.

  Downloads:   data (XLSX, 23.15 KB)  en   metadata (XLSX, 26.54 KB)

 • Onderhoudsgeld

  Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Aantal aanvragen tot tussenkomst

  Deze tabel geeft een overzicht van het aantal aanvragen dat in de loop van het betrokken jaar is ingediend en geeft informatie over het aantal aanvragen dat nog in behandeling is of reeds is afgesloten op 31 december van het jaar.

  Downloads:   data (XLSX, 19.61 KB)  en   metadata (XLSX, 24.59 KB)

  Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Aantal begunstigde kinderen

  Het aantal kinderen waarvoor voorschotten worden betaald, volgt dezelfde stijgende trend - met uitschieters in 2015 en vanaf 2020 - als de totaal betaalde som aan voorschotten.

  Downloads:   data (XLSX, 21.53 KB)  en   metadata (XLSX, 23.79 KB)

  Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Betaalde voorschoten bedrag

  We merken jaarlijks een lichte stijging in de uitbetaalde voorschotten. In 2015, werd het inkomensplafond waaraan iemand moest voldoen om voorschotten te verkrijgen, sterk opgetrokken. Dit vertaalde zich in een sterkere stijging vanaf het jaar 2015. In juni 2020 werd het inkomensplafond volledig afgeschaft, getuige hiervan is de stijging in de uitbetaling die zich vanaf 2020 inzet.

  Downloads:   data (XLSX, 21.77 KB)  en   metadata (XLSX, 24.01 KB)

 • Woning, kadastraal inkomen (KI) en registratierechten

  Aantal akten verleden door het Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen

  De tabel toont het aantal akten verleden door het Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen. We maken een onderscheid tussen de volgende types:

  Downloads:   data (XLSX, 22.36 KB)  en   metadata (XLSX, 26.15 KB)

  Aantal bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing

  De tabel toont het aantal ontvangen en afgehandelde (afgesloten) bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing.

  Downloads:   data (XLSX, 22.57 KB)  en   metadata (XLSX, 24.71 KB)

  Aantal bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal inkomen

  De tabel geeft het aantal ontvangen en afgehandelde (afgesloten) bezwaarschriften tegen het kadastraal inkomen als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal inkomen weer.

  Downloads:   data (XLSX, 22.75 KB)  en   metadata (XLSX, 24.81 KB)

  Aantal eigenaars van onroerende goederen

  De tabel geeft het aantal eigenaars van onroerende goederen in België op 1 januari van elk jaar weer.

  Downloads:   data (XLSX, 23.49 KB)  en   metadata (XLSX, 24.98 KB)

  Aantal huurcontracten ingegeven in de database

  De tabel geeft het aantal huurcontracten ingegeven in de databank van de Administratie Rechtszekerheid weer.

  Downloads:   data (XLSX, 22.15 KB)  en   metadata (XLSX, 24.93 KB)

  Aantal kadastrale inkomens per type percelen

  Deze tabel geeft het aantal kadastrale inkomens per type perceel weer op 1 januari van elk jaar.

  Downloads:   data (XLSX, 24.04 KB)  en   metadata (XLSX, 25.5 KB)

  Aantal onteigeningsprocedures uitgevoerd door het Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen

  Deze tabel toont het aantal onteigeningsprocedures uitgevoerd door het Federaal Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen.

  Downloads:   data (XLSX, 22.1 KB)  en   metadata (XLSX, 25.63 KB)

  Aantal verkopen per type woning en per prijsschijf

  De tabel geeft het aantal verkopen per type woning en per prijsschijf in 2022 weer. De prijzen worden aangeduid in euro. Uitsluitend de woningen met enkel één woongelegenheid worden in rekening genomen zodat de prijs van een eengezinswoning vertegenwoordigd wordt.

  Downloads:   data (XLSX, 23.53 KB)  en   metadata (XLSX, 25.85 KB)

  Aantal verkopen per type woning per Gewest, per provincie en per prijsschijf

  De tabel geeft het aantal verkopen per type woning per gewest, per provincie en per prijsschijf in 2022 weer. De prijzen worden aangeduid in euro. Alleen woningen met slechts één woongelegenheid worden in rekening genomen om de prijs van een eengezinswoning weer te geven.

  Downloads:   data (XLSX, 43.21 KB)  en   metadata (XLSX, 25.89 KB)

  Aantal verzonden notificatiebulletins van kadastraal inkomen

  De tabel geeft de evolutie van het aantal verstuurde bulletins weer en maakt daarbij onderscheid tussen de bulletins die automatisch worden opgemaakt en de bulletins die door een fout of een bezwaarschrift manueel worden opgemaakt.

  Downloads:   data (XLSX, 22.54 KB)  en   metadata (XLSX, 25.74 KB)

  Aantal vragen om inlichtingen met betrekking tot het kadastraal inkomen

  De tabel toont het aantal ontvangen en afgehandelde (afgesloten) vragen om inlichtingen naar aanleiding met betrekking tot het kadastraal inkomen.

  Downloads:   data (XLSX, 22.19 KB)  en   metadata (XLSX, 23.71 KB)

  Afgeleverde kadastrale uittreksels en onlineraadplegingen van de kadastrale documentatie - Aantal en ontvangsten

  De tabel toont het aantal afgeleverde kadastrale uittreksels en onlineraadplegingen van de kadastrale documentatie.

  Downloads:   data (XLSX, 25.13 KB)  en   metadata (XLSX, 24.96 KB)

  Evolutie van de prijsindex van woningen

  Deze tabel bevat de evolutie van de prijsindex van woningen sinds 2016.

  Downloads:   data (XLSX, 23.31 KB)  en   metadata (XLSX, 25.34 KB)

  Evolutie van het aantal verkochte woningen, nationaal en per Gewest

  De tabel geeft de evolutie van het jaarlijks aantal verkochte woningen sinds 2016 weer. Uitsluitend woningen met één enkele woongelegenheid worden in rekening genomen om in de tabel het overzicht te geven van het aantal transacties van eengezinswoningen. De transacties worden nationaal en per gewest berekend.

  Downloads:   data (XLSX, 25.26 KB)  en   metadata (XLSX, 24.63 KB)

  Gemiddelde effectieve verkoopprijzen van woningen volgens type, per Gewest en per provincie

  De tabel bevat de gemiddelde effectieve verkoopprijzen van woningen volgens type, per Gewest en per provincie in 2022. De prijzen worden aangeduid in euro. Uitsluitend de woningen met enkel één woongelegenheid worden in rekening genomen zodat de gemiddelde prijs van een eengezinswoning vertegenwoordigd wordt.

  Downloads:   data (XLSX, 23.91 KB)  en   metadata (XLSX, 24.77 KB)

  Gemiddelde en mediane huurwaarden van woningen volgens type goed en per gemeente

  De tabel geeft de gemiddelde en mediane huurwaarden van woningen volgens type goed en per gemeente weer. De waarden worden aangegeven in euro.

  Downloads:   data (XLSX, 318.55 KB)  en   metadata (XLSX, 24.53 KB)

  Landmeterplannen

  De plannen die de administratie Opmetingen & Waarderingen verzamelt, worden gedigitaliseerd en in de databank 'Landmeterplannen' gecodeerd. Deze databank bevat:

  Downloads:   data (XLSX, 22.79 KB)  en   metadata (XLSX, 25.4 KB)

  Mediane verkoopprijzen van woningen volgens type, per Gewest en per provincie

  De tabel bevat de mediane verkoopprijzen van woningen volgens type, per Gewest en per provincie in 2022. De prijzen worden aangeduid in euro. Uitsluitend de woningen met enkel één woongelegenheid worden in rekening genomen zodat de mediane prijs van een eengezinswoning vertegenwoordigd wordt.

  Downloads:   data (XLSX, 23.42 KB)  en   metadata (XLSX, 24.75 KB)

  Totale bedragen van kadastraal inkomen

  Deze tabel geeft de totale bedragen weer van het kadastraal inkomen in miljoen euro (EUR) op 1 januari van elk jaar.

  Downloads:   data (XLSX, 23.27 KB)  en   metadata (XLSX, 24.78 KB)

  Werkvolume inzake hypotheken

  Deze tabel geeft het aantal neergelegde hypothecaire formaliteiten en ontvangen aanvragen hypothecaire getuigschriften weer.

  Downloads:   data (XLSX, 23.78 KB)  en   metadata (XLSX, 25.9 KB)

  Aantal inkomende documenten inzake registratie

  De tabel bevat een overzicht van het aantal inkomende documenten inzake registratie, te weten:

  Downloads:   data (XLSX, 24.1 KB)  en   metadata (XLSX, 24.79 KB)

  Activiteiten inzake de hypothecaire formaliteiten

  Deze tabel toont het aantal ontvangen hypothecaire formaliteiten in 2022, per gewest.

  Downloads:   data (XLSX, 22.25 KB)  en  metadata

  Aantal hypothecaire formaliteiten

  De tabel toont het aantal hypothecaire formaliteiten per jaar. We maken daarbij de opdeling tussen digitaal aangeboden documenten en op papier aangeboden documenten die we later inscannen.

  Downloads:   data (XLSX, 21.86 KB)  en  metadata

 • Overlijden, Successierechten en nalatenschappen

  Aantal erfloze nalatenschappen

  Deze tabel toont het aantal erfloze nalatenschappen per jaar sinds 2015.

  Downloads:   data (XLSX, 22.13 KB)  en   metadata (XLSX, 25.88 KB)

  Aantal inkomende documenten inzake successie

  De 'Vlaamse Belastingdienst' (VLABEL) heeft  de dienst van de belasting overgenomen op 1 januari 2015 waardoor vanaf dan de aangiften van nalatenschap voor een overledene die zijn fiscale domicilie in Vlaanderen had niet meer neergelegd worden bij de FOD Financiën.

  Downloads:   data (XLSX, 23.85 KB)  en   metadata (XLSX, 25.59 KB)

  Producten van erfloze nalatenschappen

  Deze tabel geeft de producten van erfloze nalatenschappen weer in euro.

  Downloads:   data (XLSX, 23.39 KB)  en   metadata (XLSX, 25.55 KB)

  Diverse statistieken inzake registratie en successie

  De tabel toont diverse statistieken inzake registratie en successie.

  Downloads:   data (XLSX, 22.96 KB)  en   metadata (XLSX, 25.44 KB)

 • Deposito- en Consignatiekas

  Creatie dossiers in e-DEPO per categorie

  De toepassing e-DEPO, die in 2019 werd gelanceerd, maakt een 100% digitaal beheer van borgtochten, deposito’s en consignaties mogelijk. In deze tabel zie je het aantal dossiers met bedrag per jaar en per categorie die in e-DEPO werden terugbetaald. Er worden geleidelijk aan meer categorieën in e-DEPO toegevoegd.

  Downloads:   data (XLSX, 22.89 KB)  en   metadata (XLSX, 23.98 KB)

  Effecten aan toonder en dematerialisatie

  In deze tabel vindt u het aantal aanvragen voor teruggave van de bedragen afkomstig van de verkoop alsook van de onverkochte effecten per jaar terug. De persoon die de teruggave vraagt, moet het papieren effect samen met zijn aanvraag indienen en zal een boete verschuldigd zijn die wordt berekend per jaar achterstand vanaf 1 januari 2016 (jaar 2016 inbegrepen). Het bedrag dat geïnd werd aan boetes wordt ook in deze tabel weergeven.

  Downloads:   data (XLSX, 22.48 KB)  en   metadata (XLSX, 23.6 KB)

  Slapende tegoeden

  Slapende tegoeden kunnen zowel rekeningen, verzekeringsovereenkomsten als safes omvatten. Ze vallen onder de toepassing van de wet van 24 juli 2008 betreffende diverse bepalingen, met inbegrip van een hoofdstuk over slapende tegoeden. Voor wat de rekeningen betreft, kan het onder meer gaan om zicht-, deposito- en spaarrekeningen. De betrokken verzekeringscontracten zijn in wezen levensverzekeringen ten behoeve van een natuurlijk persoon. 

  Downloads:   data (XLSX, 24.39 KB)  en   metadata (XLSX, 23.95 KB)

  Terugbetalingen van dossiers voor de categorieën in e-DEPO

  Terugbetalingen van dossiers voor de categorieën in e-DEPO: gedeeltelijke en volledige terugbetalingen

  Downloads:   data (XLSX, 22.8 KB)  en   metadata (XLSX, 24.04 KB)

 • UBO-register

  Aantal boetes verzonden in het kader van UBO

  Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. Deze tabel geeft het aantal boetes weer dat elk jaar wordt uitgedeeld.

  Downloads:   data (XLSX, 20.37 KB)  en   metadata (XLSX, 23.43 KB)

  Aantal begunstigden ingeschreven in UBO

  Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. In deze tabel wordt de ontwikkeling van het totale aantal geregistreerde begunstigden van jaar tot jaar weergegeven.

  Downloads:   data (XLSX, 22.73 KB)  en   metadata (XLSX, 22.67 KB)

  Aantal registraties in het UBO-register

  Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. Deze tabel geeft het aantal geregistreerde begunstigden per jaar en per soort bedrijf.

  Downloads:   data (XLSX, 24.6 KB)  en   metadata (XLSX, 22.62 KB)