Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inning en invordering

Op deze pagina vindt u de operationele cijfers: inning en invordering. De cijferreeksen worden  verder opgedeeld in verschillende categorieën. Voor elke cijferreeks wordt een data- en metadatabestand aangeleverd.

 • Inning

  Aantal aanvragen afbetalingsplan ePaymentPlan via MyMinfin

  Burgers en ondernemingen kunnen sinds 2021 een vraag om afbetalingsplan elektronisch indienen via het MyMinfin Platform.

  Downloads:   data (XLSX, 20.21 KB)  en   metadata (XLSX, 24.6 KB)

  Aantal elektronische betalingen uitgevoerd via MyMinfin

  Via MyMinfin kunnen burgers en ondernemingen hun schulden online betalen. Dit is veilig, snel en eenvoudig. De betalingen die online worden uitgevoerd worden meteen voor het juist verschuldigde bedrag én met de passende (gestructureerde) mededeling uitgevoerd. De online betalingen kunnen dus snel en automatisch worden verwerkt.

  Downloads:   data (XLSX, 20.2 KB)  en   metadata (XLSX, 24.29 KB)

  Aantal schuldattesten opgevraagd via MyMinfin

  Via MyMinfin kunnen burgers en ondernemingen elektronisch een schuldattest opvragen (het attest vermeldt of je al dan niet schuldenvrij bent, minstens wat de fiscale schulden betreft)

  Downloads:   data (XLSX, 21.61 KB)  en   metadata (XLSX, 24.14 KB)

  Aantal terugbetalingen van directe belastingen via postassignatie

  In 2021 is het aantal verzonden postassignaties stabiel gebleven ten opzichte van 2020, maar er was een mooie verbetering ten opzichte van 2019 en 2018. Heel vaak worden postassignaties uitgeschreven voor kleine terugbetalingen (<50 €). Er is een wetswijziging ingediend om de mogelijkheid van vereffening door assignatie voor bedragen kleiner dan 50 euro af te schaffen.

  Downloads:   data (XLSX, 21.63 KB)  en   metadata (XLSX, 24.09 KB)

  Aantal teruggekeerde terugbetalingen directe belastingen

  De door de AAII uitbetaalde teruggaven directe belastingen kunnen terugkeren omdat het rekeningnummer van de begunstige afgesloten werd of een hem toegezonden assignatie niet werd afgehaald.

  Downloads:   data (XLSX, 20.09 KB)  en   metadata (XLSX, 23.95 KB)

  Aantal uitgestelde terugbetalingen van directe belastingen

  Sommige door de AAII te vereffenen teruggaven directe belastingen worden niet op de voorziene vereffeningsdatum uitbetaald. Dit heeft te maken met bijzondere feitelijke- of juridische omstandigheden in hoofde van de begunstigde (bv geen gekend rekeningnummer of adres, overlijden, faling, vereffening, scheiding, of nog een beslag/overdracht dat door een externe schuldenaar van de begunstigde werd betekend).

  Downloads:   data (XLSX, 21.72 KB)  en   metadata (XLSX, 24.36 KB)

  Aantal wijzigingen van bankrekeningnummers via MyMinfin

  Het aantal toevoegingen of wijzigingen van bankrekeningnummers door burgers en bedrijven via MyMinfin.

  Downloads:   data (XLSX, 21.75 KB)  en   metadata (XLSX, 24.16 KB)

 • Invordering

  Aantal aanvragen voor onbeperkt uitstel van invordering

  Wanneer de schuldenaar zich in de onmogelijkheid bevindt om op lange termijn zijn fiscale en niet-fiscale schulden te betalen, kan hij een aanvraag doen voor het bekomen van een onbeperkt uitstel van invordering. In geval van een gunstige beslissing wordt de betaling van een gedeelte van zijn schulden niet meer gevorderd, op voorwaarde dat hij onmiddellijk of in schijven een bepaald bedrag betaalt. De laatste twee jaren, gekenmerkt door de coronacrisis, is het aantal aanvragen gedaald. Dit komt door het feit dat er tijdens deze crisis specifieke steunmaatregelen werden toegekend, en de invordering tijdens bepaalde periodes werd geschorst en lastens sommige categorieën van schuldenaren.

  Downloads:   data (XLSX, 18.88 KB)  en   metadata (XLSX, 24.95 KB)

  Aantal dagvaardingen in faillissement

  Wanneer de voorwaarden zijn vervuld (staking van betaling en geschokt krediet), kan de AAII de schuldenaren (ondernemingen) dagvaarden voor het gerecht met de bedoeling ze failliet te laten verklaren. De laatste twee jaren is het aantal dagvaardingen sterk gedaald. Dit komt door de coronacrisis en de beperkingen die werden opgelegd om te dagvaarden in faillissement (wettelijke schorsing en moratorium).

  Downloads:   data (XLSX, 10.68 KB)  en   metadata (XLSX, 23.21 KB)

  Aantal schulden aangenomen in ontlasting

  Wanneer er geen enkele invordering van een schuld meer mogelijk is, wordt zij in ontlasting aangenomen (doorgehaald). Deze tabel bevat het aantal schulden die in ontlasting werden aangenomen, gerangschikt per jaar en in functie van hun aard.

  Downloads:   data (XLSX, 14.38 KB)  en   metadata (XLSX, 23.83 KB)

  Aantal schulden waarvoor een afbetalingsplan werd aanvaard, gelet op de looptijd van het plan

  In geval van financiële moeilijkheden kan de schuldenaar steeds een afbetalingsplan aanvragen tot 12 maanden via Myminfin, per e-mail of via één van de infocenters van de AAII. Een afbetalingsplan in 4 aflossingen wordt toegestaan zonder formaliteiten. Een afbetalingsplan tussen 4 en 12 aflossingen vormt het voorwerp van een onderzoek gebaseerd op de antwoorden uit een vragenlijst, die als doel heeft de financiële toestand van de schuldenaar correct in te schatten. Een afbetalingsplan met meer dan 12 aflossingen (dat structurele financiële moeilijkheden veronderstelt) vormt het voorwerp van een uitgebreider onderzoek, eveneens gebaseerd op de antwoorden uit een gelijkaardige vragenlijst, en wordt aangevuld met andere maatregelen zoals bijvoorbeeld een kwijtschelding van nalatigheidsinteresten. De laatste 3 jaren is het aantal schulden opgenomen in de 3 categorieën toegenomen. Deze toename is het sterkst voor de plannen met meer dan 12 aflossingen. Dit is te wijten aan de coronacrisis, alsook aan de overstromingen in de zomer van 2021, en de hieruit voortvloeiende financiële moeilijkheden voor sommige schuldenaren die hierdoor werden geconfronteerd met structurele financiële moeilijkheden. Als gevolg van aanpassingen in de verschillende informaticatoepassingen, zijn de meegedeelde gegevens betreffende de niet-fiscale schulden, de DAVO-schulden en de penale boeten niet volledig voor de jaren voorafgaand aan 2021.

  Downloads:   data (XLSX, 15.36 KB)  en  metadata

  Aantal schulden waarvoor een afbetalingsplan werd toegestaan of geweigerd

  In geval van financiële moeilijkheden kan de schuldenaar steeds een afbetalingsplan aanvragen tot 12 maanden via Myminfin, per e-mail of via één van de infocenters van de AAII. De laatste 3 jaren stellen we een toename vast van het aantal schulden die het voorwerp uitmaken van een vraag om een afbetalingsplan. Het aantal schulden waarvoor een plan werd aanvaard verhoogt eveneens, terwijl het aantal schulden waarvoor een plan werd geweigerd stabiel is gebleven. Deze toenames zijn te wijten aan de coronacrisis, alsook aan de overstromingen tijdens de zomer van 2021, en de daaruit voortvloeiende financiële moeilijkheden voor sommige schuldenaren. Als gevolg van aanpassingen aan de verschillende informaticatoepassingen, zijn de meegedeelde gegevens betreffende de niet-fiscale schuldvorderingen, de DAVO-schulden en de penale boeten niet volledig voor de jaren voorafgaand aan 2021.

  Downloads:   data (XLSX, 13.86 KB)  en   metadata (XLSX, 24.26 KB)

  Aantal verzoeken tot kwijtschelding van nalatigheidsinteresten

  Wanneer de schuldenaar wordt geconfronteerd met belangrijke financiële moeilijkheden, kan hij een verzoek tot kwijtschelding van nalatigheidsinteresten indienen. In geval van een gunstige beslissing worden de nalatigheidsinteresten geannuleerd. De twee laatste jaren, gekenmerkt door de coronacrisis, is het aantal aanvragen gedaald. Dit komt door het feit dat er tijdens deze crisis specifieke steunmaatregelen (verlenging van de betaaltermijnen,...) werden toegekend, en de invordering tijdens bepaalde periodes werd geschorst en lastens sommige categorieën van schuldenaren.

  Downloads:   data (XLSX, 11.93 KB)  en   metadata (XLSX, 22.38 KB)

  Bedrag van de schulden aangenomen in ontlasting

  Wanneer er geen enkele invordering van een schuld meer mogelijk is, wordt zij in ontlasting aangenomen (doorgehaald). Deze tabel bevat het totale bedrag van de schulden die in ontlasting werden aangenomen, gerangschikt per jaar en in functie van hun aard.

  Downloads:   data (XLSX, 12.52 KB)  en   metadata (XLSX, 22.77 KB)

  Ontvangen betalingen: ingedeeld naar aard van de schuld

  Deze tabel geeft informatie over de door de AAII ontvangen betalingen, ingedeeld naar aard van de schuld en naar tijdstip van ontvangst (op de vervaldag, na de vervaldag voor schulden die in hetzelfde jaar zijn ontstaan, na de vervaldag voor schulden die in het voorgaande jaar zijn ontstaan en na de vervaldag voor schulden die vóór het voorgaande jaar zijn ontstaan).

  Downloads:   data (XLSX, 19.13 KB)  en   metadata (XLSX, 23.85 KB)

  Aantal schulden waarvoor een gerechtsdeurwaarder met een invorderingsopdracht is belast

  Wanneer de vereenvoudigde invorderingsmaatregelen waarin de wetgeving voorziet, geen efficiënte invordering mogelijk maken, kan de AAII een invorderingsopdracht toevertrouwen aan een gerechtsdeurwaarder. De AAII gebruikt dataminingmodellen om te bepalen in welke gevallen invordering via een gerechtsdeurwaarder zinvol kan zijn.

  Downloads:   data (XLSX, 14.16 KB)  en   metadata (XLSX, 24.29 KB)

  Aantal schulden waarop een derdenbeslag werd gelegd

  Bij niet-betaling van fiscale en niet-fiscale schulden op de vervaldag, en na verzending van een aanmaning tot betaling, kan de AAII overgaan tot derdenbeslag op de bedragen die de schuldenaar verschuldigd is, voor het gehele bedrag of een gedeelte van de voornoemde schulden. Deze bevestiging gebeurt per aangetekende brief of langs elektronische weg (met bepaalde organisaties waarmee een overeenkomst hierover is gesloten).

  Downloads:   data (XLSX, 14.45 KB)  en   metadata (XLSX, 23.58 KB)