Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Budget - ontvangsten

Op deze pagina vindt u de statistische cijfers: budget & ontvangsten. De cijferreeksen worden verder opgedeeld in verschillende categorieën. Voor elke cijferreeks wordt een data- en metadatabestand aangeleverd.

 • Belgische federaal geïnde (niet-) fiscale ontvangsten

  De grote lijnen van de totale fiscale ontvangsten

  Deze tabellen geven de gerealiseerde totale fiscale ontvangsten op kasbasis weer, zoals deze concepten worden opgenomen in de algemene toelichting van de federale begroting. Het gaat om alle fiscale ontvangsten die door de FOD Financiën geïnd worden, ook om ontvangsten die nadien overgedragen worden aan andere overheden of instellingen, behalve de lokale overheden. Zoals aangegeven volgen deze tabellen de Belgische begrotingsgeplogenheden waardoor deze tabellen afwijken van de ESR-2010-indeling aangehouden in onder andere de Nationale Rekeningen en de ‘National Tax List (Europese Commissie)’.

  Downloads:   data (XLSX, 240.99 KB)  en   metadata (XLSX, 24.58 KB)

  Economische hergroepering van de ontvangsten van de federale overheid

  De economische hergroepering is een synthese, volgens hun economische aard, van de begrotingsverrichtingen van de verschillende entiteiten van de centrale overheid (federale overheid, Gewesten, Gemeenschappen en Gemeenschapscommissies) en van de openbare eenheden die behoren tot de consolidatieperimeter van deze entiteiten volgens de lijst van de eenheden van de overheidssector gepubliceerd door het Instituut voor de Nationale Rekeningen. In deze tabel wordt enkel de economische hergroepering van de federale overheid behouden.

  Downloads:   data (XLSX, 53.12 KB)  en   metadata (XLSX, 27.11 KB)

  Gecumuleerde kasontvangsten ten opzichte van ramingen in de begroting

  Deze tabellen geven de meest recente realisaties van de gecumuleerde ontvangsten op kasbasis van het lopende jaar weer. Deze realisaties worden vergeleken met de meest recente ramingen van de ontvangsten op jaarbasis en met de situatie in het voorgaande jaar. 

  Downloads:   data (XLSX, 152.36 KB)  en   metadata (XLSX, 25.95 KB)

  Globaal overzicht van de door de federale overheid geïnde ontvangsten: realisaties (op maand- en jaarbasis)

  Deze tabellen geven de gerealiseerde totale ontvangsten op kasbasis weer, zoals deze worden opgenomen in de algemene toelichting van de federale begroting. Het gaat om alle fiscale en niet-fiscale ontvangsten die door de federale overheid geïnd worden, ook om ontvangsten die nadien overgedragen worden aan andere overheden of instellingen, behalve de lokale overheden. Zoals aangegeven volgen deze tabellen de Belgische begrotingsgeplogenheden waardoor deze tabellen afwijken van de ESR-2010-indeling (onder andere aangehouden in de Nationale Rekeningen en de ‘National Tax Lists' (Europese Commissie)).

  Downloads:   data (XLSX, 72.2 KB)  en   metadata (XLSX, 23.57 KB)

  Niet-fiscale ontvangsten: FOD Financiën en Rijksschuld

  In deze tabel vindt u een overzicht van de niet-fiscale ontvangsten geïnd door de FOD Financiën, zoals opgenomen in de hoofdstukken 18 (FOD Financiën) en 51 (Rijksschuld) van de Middelenbegroting van de Federale Overheid. Lopende ontvangsten worden van kapitaalontvangsten onderscheiden. Voor zover beschikbaar worden de bedragen (in duizenden euro) zowel op kasbasis (RC) als volgens vastgestelde rechten (DC) weergegeven. De volledige lijst (data_NL_FR) bevat zowel de gedetailleerde ontvangsten als de subtotalen voor rijksmiddelen (RM), geaffecteerde ontvangsten (Af) en totale ontvangsten (tot). De andere tabbladen zoomen in op de totalen (overzicht) of op een meer gedetailleerde selectie ( detail).

  Downloads:   data (XLSX, 510.12 KB)  en   metadata (XLSX, 19.79 KB)

  Rijksmiddelenontvangsten volgens aard en volgens administratie: realisaties

  Deze tabellen geven de gerealiseerde Rijksmiddelenontvangsten op kasbasis (III=I-II) weer, zoals deze worden opgenomen in de algemene toelichting van de federale begroting. Deze tabellen volgen de Belgische begrotingsgeplogenheden waardoor deze tabellen afwijken van de ESR-2010-indeling (onder andere aangehouden in de Nationale Rekeningen en de ‘National Tax Lists' (Europese Commissie)).

  Downloads:   data (XLSX, 73.34 KB)  en   metadata (XLSX, 23.89 KB)

  Totale ontvangsten volgens aard en volgens administratie: realisaties

  Deze tabellen geven de gerealiseerde totale ontvangsten op kasbasis weer, zoals deze worden opgenomen in de algemene toelichting van de federale begroting. Het gaat om alle fiscale en niet-fiscale ontvangsten die door de federale overheid geïnd worden, ook om ontvangsten die nadien overgedragen worden aan andere overheden of instellingen, behalve de lokale overheden. Deze tabellen volgen de Belgische begrotingsgeplogenheden waardoor deze tabellen afwijken van de ESR-2010-indeling (onder andere aangehouden in de Nationale Rekeningen en de ‘National Tax Lists' (Europese Commissie)).

  Downloads:   data (XLSX, 634.1 KB)  en   metadata (XLSX, 25.02 KB)

  Voorafnemingen volgens aard, volgens administratie en volgens bestemming: realisaties

  Zoals opgenomen in de algemene toelichting van de federale begroting, geven deze tabellen de voorafnames op de gerealiseerde fiscale en niet-fiscale ontvangsten die door de federale overheid  geïnd worden weer. Deze ‘federaal geïnde ontvangsten die dienen voor de financiering van andere overheden’ bestaan uit de aan de Europese Unie afgestane ontvangsten, toegewezen ontvangsten (voornamelijk sociale zekerheid) en de middelen ter financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

  Downloads:   data (XLSX, 463.2 KB)  en   metadata (XLSX, 26.07 KB)

  Voorafnemingen volgens bestemming: Gewesten, Gemeenschappen, Gemeenschapscommissies en gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: realisaties

  In deze tabel worden de federaal geïnde ontvangsten die dienen voor de financiering van de gemeenschappen en de gewesten weergegeven. Zowel het globale overzicht als uitgebreide tabellen worden opgenomen.

  Downloads:   data (XLSX, 463.39 KB)  en   metadata (XLSX, 22.92 KB)

  Voorafbetalingen per kalenderjaar

  Deze tabel geeft een opsplitsing van de voorafbetalingen weer zoals deze werden uitgevoerd door particulieren (natuurlijke personen en zelfstandigen) en rechtspersonen per kalenderjaar.

  Downloads:  data (XLSX, 32.61 KB)  en  metadata (XLSX, 25.92 KB)

  Overzicht van de btw-terugbetalingen

  In deze tabel wordt een opsplitsing gegeven van de teruggaven op kasbasis die afzonderlijk worden gehouden voor de berekening van de ‘zuivere btw’ zoals onder andere opgenomen in de algemene toelichting van de federale begroting. De ‘zuivere btw’ vormt het verschil tussen de geïnde zuivere bruto btw-ontvangsten en de btw-teruggaven. De cijferreeks wordt weergegeven op jaarbasis en in duizenden euro’s.

  Downloads:   data (XLSX, 28.36 KB)  en   metadata (XLSX, 23.78 KB)

 • Aangiftegegevens in de PB, BNI, VenB en BTW

  Overzicht van de globale personenbelasting per aanslagjaar

  Deze tabel geeft de globale  personenbelasting per aanslagjaar weer. De situatie op 30 juni van het jaar volgend op het aanslagjaar wordt gebruikt.

  Downloads:   data (XLSX, 47.2 KB)  en   metadata (XLSX, 34.95 KB)

  Overzicht van de globale vennootschapsbelasting per aanslagjaar

  Deze tabel geeft de globale  vennootschapsbelasting per aanslagjaar weer. De situatie op 30 juni van het jaar volgend op het aanslagjaar wordt gebruikt (behalve voor de aanslagjaren 2014 en 2015, waarvoor de situatie op 30 juni T+1 niet beschikbaar is). Voor deze twee aanslagjaren gaat het om een situatie na 30 juni T+1.

  Downloads:   data (XLSX, 27.19 KB)  en   metadata (XLSX, 22.92 KB)

  Pensioensparen per aanslagjaar 

  Deze tabel geeft, per aanslagjaar, het aantal belastingplichtigen weer die aan pensioensparen doen en het totaal gestort aangegeven bedrag. Het gaat om de toestand op 30 juni van het jaar volgend op het aanslagjaar.

  Downloads:   data (XLSX, 27.59 KB)  en   metadata (XLSX, 24.37 KB)

  Periodieke btw-aangifte: detail roosters

  In deze tabel worden de roosters uit de periodieke btw-aangifte zoals ingediend door de btw-belastingplichtigen weergegeven. De cijferreeks wordt verder aangevuld met de kosten en de omzet op basis van de gegevens uit de periodieke btw-aangifte. Alle cijfers worden weergegeven op jaarbasis en in duizenden euro’s.

  Downloads:   data (XLSX, 39.82 KB)  en   metadata (XLSX, 25.59 KB)

  Overzicht van de  globale belasting niet-inwoners (natuurlijke personen)

  Deze tabel geeft de globale belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) per aanslagjaar weer. De situatie op 30 juni van het jaar volgend op het aanslagjaar wordt gebruikt.

  Downloads:   data (XLSX, 36.07 KB)  en   metadata (XLSX, 34.32 KB)

  Overzicht van de  globale belasting niet-inwoners (vennootschappen) per aanslagjaar

  Deze tabel geeft de globale belasting van niet-inwoners (vennootschappen) per aanslagjaar weer. De situatie op 30 juni van het jaar volgend op het aanslagjaar wordt gebruikt (behalve voor de aanslagjaren 2014, 2015 en 2016, waarvoor de situatie op 30 juni T+1 niet beschikbaar is). Voor deze drie aanslagjaren gaat het om een situatie na 30 juni T+1.

  Downloads:   data (XLSX, 25.13 KB)  en   metadata (XLSX, 20.84 KB)

  Andere gegevens

 • Inventaris van de federale fiscale uitgaven

  Inventaris van de federale fiscale uitgaven

  Jaarlijks wordt bij de Rijksmiddelenbegroting een bijlage gepubliceerd met de "Inventaris van de vrijstellingen, aftrekken en verminderingen die de ontvangsten van de Staat beïnvloeden" of kortweg de "Inventaris van de federale fiscale uitgaven". Deze Inventaris is bedoeld om het Parlement in te lichten over de budgettaire kost van fiscale maatregelen. Het gaat in het bijzonder om de afwijkingen van het algemeen belastingstelsel die aansporen om bepaalde doelstellingen te bereiken die ook door directe uitgaven zouden kunnen worden nagestreefd. De Inventaris beoogt de begrotingstransparantie te verhogen en de fiscale en de directe uitgaven nauwer bij elkaar te laten aansluiten.

  Downloads:   data (XLSX, 126.16 KB)  en   metadata (XLSX, 32.91 KB)

 • Andere statistische cijfers: detail ontvangsten

  Gewestelijke belastingen

  Deze tabel toont de geïnde ontvangsten door de FOD Financiën - Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), die nadien overgedragen worden aan de gewesten. Deze tabel geeft een overzicht van de volgende gewestelijke belastingen.

  Downloads:   data (XLSX, 25.67 KB)  en   metadata (XLSX, 26.69 KB)

  Opbrengst van de verkopen en minnelijke innemingen van onroerende goederen gerealiseerd door het Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen

  Deze tabel toont de opbrengst van de verkopen en minnelijke innemingen van onroerende goederen gerealiseerd door het Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen. De bedragen worden aangeduid in euro.

  Downloads:   data (XLSX, 23.26 KB)  en   metadata (XLSX, 26.19 KB)

  Opbrengst van de verkopen van roerende goederen en houtkappingen

  Deze tabel toont de opbrengst van de verkopen van roerende goederen en houtkappingen door de Finshops. De bedragen zijn aangeduid in euro.

  Downloads:   data (XLSX, 24.91 KB)  en   metadata (XLSX, 25.02 KB)

  Transfer aan de Gewesten

  Deze tabel toont de geïnde ontvangsten door de FOD Financiën - Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), die nadien overgedragen worden aan de gewesten. Deze tabel toont de transfer van geïnde belastingen aan de gewesten (inclusief boeten en interesten).

  Downloads:   data (XLSX, 23.91 KB)  en   metadata (XLSX, 26.59 KB)