Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

De ontvangsten geïnd door de Belgische federale overheid : enkele begrippen

I. Totale ontvangsten


De "totale ontvangsten" omvatten alle ontvangsten geïnd door de federale overheid, met uitzondering van de opcentiemen en opdeciemen geïnd voor rekening van de lagere overheden (provincies en gemeenten).

De ontvangsten geïnd door de Belgische federale overheid worden enerzijds opgedeeld in fiscale en niet-fiscale ontvangsten, anderzijds in lopende en kapitaalontvangsten.

II. Ontvangsten ter financiering van andere overheden

 
De federaal geïnde ontvangsten die dienen voor de financiering van andere overheden komen in mindering van de "totale ontvangsten".
Opmerking: behalve over de door de Belgische federale overheid geïnde ontvangsten beschikken de andere overheden uiteraard nog over andere ontvangstenbronnen.

Aan de Europese Unie afgestane ontvangsten
De volledige opbrengst van de invoerrechten en een deel van de BTW-ontvangsten vormen de afgestane ontvangsten, ze maken deel uit van de eigen middelen van de Europese Unie.
Toegewezen ontvangsten (Sociale Zekerheid)
Een gedeelte van de federaal geïnde ontvangsten wordt buiten de Rijksmiddelen gehouden en meteen toegewezen (voornamelijk voor de financiering van de Sociale Zekerheid). 
Middelen ter financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten
De federaal geïnde ontvangsten ter financiering van de Gewesten en Gemeenschappen bestaan uit eigen ontvangsten (de gewestelijke belastingen en de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting) en uit gedeelten van belastingopbrengsten toegekend aan de Gemeenschappen en de Gewesten. Daarnaast worden de regionale overheden ook gefinancierd door middel van begrotingskredieten. Dit ter uitvoering van de bijzondere wet van 16 januari 1989 (laatst gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014) met betrekking tot de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. Wanneer de Gemeenschappen en de Gewesten de dienst van de gewestelijke belasting (inning) overnemen, worden deze ontvangsten niet langer opgenomen in de statistieken met betrekking tot de federaal geïnde ontvangsten.

III. Rijksmiddelen (I-II) 
 

De "Rijksmiddelen" zijn gelijk aan de "totale ontvangsten" geïnd door de federale overheid (zowel fiscale als niet-fiscale en zowel lopende als kapitaalontvangsten) verminderd met de federaal geïnde ontvangsten die dienen voor de financiering van andere overheden. Dit bedrag wordt in de Rijksmiddelenbegroting opgenomen. Het Parlement stemt de Rijksmiddelenbegroting jaarlijks om de wetten en reglementeringen te bekrachtigen op basis waarvan de Staat zijn ontvangsten int.

VERDELING VAN DE BELGISCHE FEDERAAL GEÏNDE FISCALE ONTVANGSTEN

Soort belasting of inningswijze Ontvangsten voor de financiering van andere overheden Rijksmiddelen (fiscale)
Europese Unie Gemeen-schappen Gewesten Sociale Zekerheid Diversen
Directe Belastingen
verkeersbelasting  - - volledig ≥ 2002 - - volledig ≤ 2001
belasting op de inverkeerstelling - - volledig ≥ 2002 - - volledig ≤ 2001
eurovignet  - - volledig ≥ 2002 - - volledig ≤ 2001
belasting op spelen en weddenschappen - - volledig - - -
belasting op automatische ontspanningstoestellen - - volledig - - -
onroerende voorheffing - - volledig - - -
roerende voorheffing - - - deel ≥ 2006 - deel
belasting op werknemersparticipatie - - - deel ≥ 2004 - deel
voorafbetalingen  - - - - - volledig
kohieren personenbelasting - - - deel ≥ 2001 - deel
kohieren andere - - - - - volledig
bedrijfsvoorheffing  - deel deel deel ≥ 2007 deel ≥ 2005 (Stookoliefonds) deel
boeten en diversen - - - - - volledig
Douane & Accijnzen
douanerechten volledig - - - - -
accijnzen tabak - - - deel ≥ 2003 - deel
accijnzen energieproducten - - - - deel ≥ 2006 (CREG) deel
accijnzen andere - - - - - volledig
B.T.W. en Registratie
B.T.W. deel deel - deel deel ≥ 2005 (CREG) deel ≥ 2009 (Apetra) deel
diverse rechten en taksen - - - deel ≥ 2006 deel ≥ 2006 (Rampenfonds) deel
registratierechten verkooprechten - - volledig - - -
registratierechten op hypotheekvestiging - - volledig ≥ 2002 - - volledig ≤ 2001
registratierechten, rechten op verdelingen - - volledig ≥ 2002 - - volledig ≤ 2001
registratierechten, rechten op schenkingen - - volledig ≥ 2002 - - volledig ≤ 2001
andere registratierechten - - - - - volledig
boeten veroordelingen - - - - deel ≥ 2004 (Politiezones) deel
diversen en fiscale boeten - - deel - - deel
successierechten - - volledig - - -
Niet-fiscale ontvangsten
nalatigheids- en moratoriuminteresten - - deel - - deel