Borgtocht in geld en borgtocht in effecten

Borgtocht in geld en borgtocht in effecten

 1. Wat is een borgtocht?

  De borgtocht is een waarborgsom, vereist voor het uitvoeren van werken en leveringen, opgelegd door een openbaar bestuur of een particulier (bijvoorbeeld de Wet Breyne).

  De borgtocht kan verschillende vormen aannemen:

  • borgtocht in geld;
  • borgtocht in effecten;
  • solidaire borgtocht;

  Alle informatie over solidaire borgtochten vindt u hier.

  Opgelet, een borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling is een vorm van gerechtelijke consignatie; volg de link voor meer informatie.

  Terug
 2. Hoe leg ik een borgtocht in geld neer bij de Deposito- en Consignatiekas?

  • U stort het bedrag van de borgtocht op de rekening van de Deposito-en Consignatiekas IBAN BE58 6792 0040 9979 BIC PCHQ BEBB
  • U vermeldt in de mededeling op het overschrijvingsformulier:
   • de naam van diegene die de borgtocht opgelegd heeft;
   • de aard van de werken of leveringen;
   • Bij gebrek aan ruimte op het overschrijvingsformulier kan u de inlichtingen per e-mail versturen aan info.cdcdck@minfin.fed.be. Gebruik hierbij dit stortingsformulier.
  • Na ontvangst van de borgsom sturen wij u een bewijs van inschrijving en een bericht van borgstelling. De naam en het adres van het rekeningnummer waarmee u gestort heeft, worden automatisch overgenomen op uw documenten. 
  • U stuurt zelf het bericht van borgstelling door naar de betrokken administratie of particulier.
  Terug
 3. Hoe leg ik een borgtocht in geld neer bij de Deposito- en Consignatiekas met het oog op een vervoersvergunning?

  • U stort het bedrag van de borgtocht - € 9.000 voor het eerste voertuig en € 5.000 per volgend voertuig - op het rekeningnummer van de Deposito-en Consignatiekas: IBAN : BE 58 6792 0040 9979  BIC : PCHQ BEBB
  • U vermeldt in de mededeling op het overschrijvingsformulier:
   • indien u reeds in het bezit bent van het licentienummer: FOD Mobiliteit en Vervoer - Vervoersvergunning nummer ....
   • indien u nog geen licentie nummer heeft: FOD Mobiliteit en Vervoer - Vervoersvergunning in aanvraag
   • Bij gebrek aan ruimte kan u een mail sturen met de nodige informatie naar info.cdcdck@minfin.fed.be
  • Na ontvangst van de borgsom sturen wij u  een bewijs van inschrijving en een bericht van borgstelling. De naam en het adres van het rekeningnummer waarmee u gestort heeft, worden automatisch overgenomen op uw documenten. 
  • U stuurt zelf het bericht van borgstelling door naar FOD Mobiliteit en Vervoer - Directie Wegvervoer, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel
  Terug
 4. Hoe lang duurt de inschrijving van een borgtocht in geld?

  We streven naar een behandeling in vijf werkdagen (rekening houdend met de verwerkingstijd van uw overschrijving, en de interne dossierbehandeling). Vul het stortingsformulier steeds zo volledig mogelijk.

  Terug
 5. Hoeveel kost een neerlegging van een borgtocht in geld bij de Deposito- en Consignatiekas?

  Een borgtocht in geld neerleggen bij de Deposito- en Consignatiekas is gratis.

  Terug
 6. Hoe krijg ik de borgtocht in geld terugbetaald?

  Wanneer alle werken of leveringen gedaan zijn moet u de vrijgave van de borgtocht aanvragen bij de administratie die de borgtocht heeft opgelegd.

  De administratie die de borgtocht heeft opgelegd, bezorgt rechtstreeks een vrijgavebrief per e-mail of per post aan de Deposito- en Consignatiekas. Dit is een schriftelijke goedkeuring met vermelding van het inschrijvingsnummer van de borgtocht en het bedrag dat mag vrijgegeven worden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het bewijs van inschrijving of geschreven op papier met hoofding. 

  Na ontvangst van deze vrijgavebrief zal de Deposito- en Consignatiekas overgaan tot de terugbetaling;

  • van de hele borgtocht
  • van de gedeeltelijke borgtocht
   • u krijgt een nieuw inschrijvingsbewijs toegestuurd, met nieuw inschrijvingsnummer en vermelding van het resterende bedrag
  Terug
 7. Hoelang duurt de terugbetaling van een borgtocht?

  De Deposito- en Consignatiekas streeft naar een behandeling binnen de vijf werkdagen.

  Terug
 8. Worden interesten van borgtochten in geld uitgekeerd?

  De intresten worden jaarlijks op de vervaldag betaald. Intresten op huurwaarborgen worden gestockeerd.

  Terug
 9. Welke effecten worden aanvaard om een borgtocht in effecten neer te leggen?

  Deze materie wordt geregeld per KB van 16.01.2001.

  Effecten tegen het bedrag vermeld in de prijscourant: 

  Vastrentende effecten uitsluitend uitgegeven door de Belgische Staat, gemeenschappen en gewesten (OLO's). Zie bijlage van Belgisch Staatsblad (verschijnt rond de 20ste) onder rubrieken "door de Staat uitgegeven of gewaarborgde leningen, rechtstreekse staatsleningen onder toezicht van het Rentefonds, rechtstreeks leningen waarvan de rente en aflossing ten laste zijn van de Staat"

  Opmerking: de Belgische leningen en staatsbonnen kunnen eveneens worden neergelegd als inschrijving op naam bij de dienst Grootboeken van de Federale Overheidsdienst Financiën of via Clearing (systeem voor het verhandelen van bepaalde effecten). Het Grootboek maakt deel uit van het Agentschap van de Schuld.

  Effecten a pari of tegen de laatste beurskoers zo deze lager is:

  • de effecten uitgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie of zijn territoriale publiekrechtelijke lichamen;
  • de effecten uitgegeven door de kredietinstellingen naar Belgisch recht;
  • de effecten uitgegeven door supranationale of internationale instellingen waarvan België lid is.

  De effecten moeten:

  •  bij de uitgifte een nominaal kapitaal vermelden, waarvan de integrale uitbetaling op de eindvervaldag van het effect gewaarborgd is;
  • vrij verhandelbaar zijn;
  • uitgedrukt zijn in euro;
  • hun niet-vervallen coupons bevatten.
  Terug
 10. Hoe leg ik een borgtocht in effecten neer bij de Deposito- en Consignatiekas?

  • U vult volgend neerleggingsborderel met voorheffing in en neemt contact op met uw bank.
  • U neemt contact op met Deposito- en Consignatiekas voor de betaling van de beheerskosten.
  • U kan de effecten neerleggen op de effectenrekening 056-2928710-74 van de Deposito- en Consignatiekas bij Belfius.
  • U stuurt de originele neerleggingsborderel naar de Deposito- en Consignatiekas teneinde een bewijs van neerlegging te bekomen;
  • Het bewijs en bericht van neerlegging wordt u na ontvangst van de effecten toegestuurd. .
  • Intresten: De coupons worden op de vervaldag door de Deposito- en Consignatiekas op de rekening van de neerlegger gestort

  Geniet u een vrijstelling van roerende voorheffing?

  De procedure blijft dezelfde, maar u dient bij elke neerlegging van effecten uitdrukkelijk te vermelden dat u op deze vrijstelling aanspraak wil maken.  Vul daarom het neerleggingsborderel zonder voorheffing in, en leg uw effecten neer op het rekeningnummer 056-2928709-73. Indien u buitenlandse effecten neerlegt, zijn deze documenten niet voldoende en zal u op eerste verzoek bijkomende attesten ter beschikking moeten stellen van de Depositokas.

  Geniet u van een vrijstelling buitenlandse taksen door toepassing dubbelbelastingsverdragen?

  U geniet van een vrijstelling van buitenlandse taksen bij uw huisbankier. Deze vrijstelling betreft geen recht. De Deposito- en Consignatiekas maakt geen toepassing van de dubbelbelastingsverdragen, zodat u hier geen aanspraak op kan maken. In geen geval zal u van deze vrijstelling kunnen genieten voor de neerlegging van uw buitenlandse effecten bij de Depositokas.

  Terug