Collectieve Schuldenregeling

Naast het faillissement voor de handelaren bestaat er de collectieve schuldenregeling voor de particulieren. Indien je inkomsten ontoereikend zijn om op een menswaardige manier in te staan voor de opgebouwde schulden, kan je als schuldenaar een verzoek richten tot de arbeidsrechtbank.
Als je toegelaten wordt tot de schuldbemiddeling, zal de aangestelde schuldbemiddelaar een minnelijke of – wanneer 1 of meerdere schuldeisers zich verzet - een gerechtelijke aanzuiveringsregeling uitwerken. 

Procedure

Wanneer de schuldenaar zich niet houdt aan de opgelegde afspraken, kan de rechter de collectieve schuldbemiddeling herroepen.

Een zelfde herroeping geschiedt wanneer :

  1. de schuldenaar sterft tijdens de schuldenregeling
  2. de schuldenaar verzoekt zelf een einde te stellen aan de schuldenregeling

Wanneer een rechter een advocaat ontheft van zijn taak als schuldbemiddelaar, moet hij het saldo van de rubriekrekening storten in de Deposito- en Consignatiekas en het formulier zo precies mogelijk invullen en mailen naar info.cdcdck@minfin.fed.be.

formulier Collectieve schuldenregeling 

De Deposito- en Consignatiekas zal het formulier nakijken en u hierna de passende betaalinstructies (rekeningnummer, mededeling) geven.

Gestorte fondsen bij Deposito-en Consignatiekas

De schuldeisers kunnen, door herroeping van de schuldenregeling, hun schuldenaar opnieuw vervolgen. Let wel, omwille van de principiële gelijkheid tussen alle schuldeisers kan op een eenvoudig verzoek tot betaling van één van hen niet worden ingegaan. Indien u als individuele schuldeiser uw rechten wil laten gelden, gelieve een gerechtsdeurwaarder te contacteren.

De schuldenaar kan alleen zijn rechten laten gelden op de consignatie indien het bewijs wordt geleverd dat alle schuldeisers zijn betaald.

Bij overlijden van de schuldenaar komen de fondsen aan de nalatenschap toe, wat met zich meebrengt dat de nog niet voldane schuldeisers hun rechten moeten laten gelden lastens de nalatenschap.