Faillissement

Faillissement

Bij een faillissement komt het tot een gezamenlijke vereffening en verdeling van de activa van de handelaren-schuldenaren, die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. De gefailleerde wordt immers buiten bezit gesteld van zijn goederen en een curator neemt het beheer ervan over. De schuldeisers van hun kant kunnen zelf geen actie meer ondernemen om betaling van hun vordering te krijgen.

De curator beheert onder toezicht van de rechter-commissaris en de controle van de rechtbank van koophandel de failliete boedel. Zijn taak bestaat vooreerst uit de verkoop van het actief van de failliete boedel. Hierna stelt hij het passief samen en verdeelt hij dit onder de schuldeisers, na aftrek van kosten zoals het ereloon van de curator.

Bericht aan curatoren

Overschrijvingen aan de Deposito- en Consignatiekas in het kader van een faillissement moeten vanaf maandag 19 februari 2018 vergezeld gaan van een gestructureerde mededeling.

Deze beslissing wil zowel

  • de foutenmarge bij overdrachten reduceren (sommen die aan het verkeerde dossier worden toegewezen), als
  • de behandelingstijd versnellen.

Zonder gestructureerde mededeling, kan de overschrijving geretourneerd worden.

Wij danken u voor uw begrip.

Faillissement

  • Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas bij een faillissement, in het bijzonder tijdens de ontbinding?

    De opbrengst van de verkoop van het actief van de failliete boedel (verminderd met de wettelijk voorziene werkingsmiddelen van de curator) wordt gestort bij de Deposito- & Consignatiekas, die als financieel organisme voor de falingen optreedt. Deze storting moet gepaard gaan van een gestructureerde mededeling, zo niet kan het dossier ernstige vertraging oplopen. 

    Bij de verdeling van het passief onder de schuldeisers maakt de curator 1 of meerdere betaalstaten over aan de Deposito- & Consignatiekas waarbij de weerhouden schuldeisers geheel of gedeeltelijk worden voldaan na aftrek van de kosten zoals het ereloon van de curator. 

  • Sommige betalingsaanvragen worden prioritair behandeld door de Deposito- en Consignatiekas. Waarom?

    Betalingsaanvragen (betalingsopdrachten op papier) in het voordeel van de schuldeiser worden prioritair behandeld, voor alle andere aanvragen. Dit op veelvuldig verzoek van de curatoren (of hun vertegenwoordigers), en zolang de betalingsmodule van de Regsoltoepassing niet beveiligd is.