Faillissement en vereffening

Faillissement en vereffening

 • Wat gebeurt bij een faillissement?

  Bij een faillissement komt het tot een gezamenlijke vereffening en verdeling van de activa van de handelaren-schuldenaren, die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. De gefailleerde wordt immers buiten bezit gesteld van zijn goederen en een curator neemt het beheer ervan over. De schuldeisers van hun kant kunnen zelf geen actie meer ondernemen om betaling van hun vordering te krijgen.

 • Wat doet een curator bij een faillissement?

  De curator beheert onder toezicht van de rechter-commissaris en de controle van de rechtbank van koophandel de failliete boedel.

  Zijn taak bestaat vooreerst uit de verkoop van het actief van de failliete boedel. Hierna stelt hij het passief samen en verdeelt hij dit onder de schuldeisers, na aftrek van kosten zoals het ereloon van de curator.

 • Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas bij een faillissement?

  De opbrengst van de verkoop van het actief van de failliete boedel (verminderd met de wettelijk voorziene werkingsmiddelen van de curator) wordt gestort bij de Deposito- & Consignatiekas, die als financieel organisme voor de falingen optreedt.

  Bij de verdeling van het passief onder de schuldeisers maakt de curator 1 of meerdere betaalstaten over aan de Deposito- & Consignatiekas waarbij de weerhouden schuldeisers geheel of gedeeltelijk worden voldaan na aftrek van de kosten zoals het ereloon van de curator. 

 • Sommige betalingsaanvragen worden prioritair behandeld door de Deposito- en Consignatiekas. Waarom?

  Betalingsaanvragen (betalingsopdrachten op papier) in het voordeel van de schuldeiser worden prioritair behandeld, voor alle andere aanvragen. Dit op veelvuldig verzoek van de curatoren (of hun vertegenwoordigers), en zolang de betalingsmodule van de Regsoltoepassing niet beveiligd is.

 • Kan ik de behandeling van mijn faillissementsdossier bespoedigen?

  Wil u een snelle behandeling van uw faillissementsdossiers, gebruik dan de gestructureerde mededeling te gebruiken bij storting van deposito’s aan de Deposito- en Consignatiekas. Zonder structurele mededeling zal de behandeling vertraging oplopen.

 • Wanneer gaat een vennootschap in vereffening?

  Bij de ontbinding van een vennootschap, wordt zij niet meteen afgesloten, maar gaat zij in vereffening. De vaakst voorkomende oorzaken van de ontbinding van een vennootschap zijn:

  • wanneer de statuten bepalen dat de vennootschap van tijdelijke duur is, gaat ze van rechtswege in ontbinding na het verstrijken van deze termijn;
  • een gerechtelijke gemotiveerde beslissing spreekt de ontbinding van een vennootschap in moeilijkheden uit. In dat geval stelt de rechtbank een vereffenaar aan;
  • de algemene vergadering van de vennoten of de aandeelhouders stemt de vrijwillige ontbinding. Zij stelt een vereffenaar aan en gaat over tot de vereffening;
  • beslissing tot ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 184 § 5 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 25 april 2014

  Bij de eigenlijke vereffening gaat de vereffenaar over tot evenredige verdeling van de ten gelde gemaakte activa en de ingevorderde schuldvorderingen. Hij begint bij de bevoorrechte schuldeisers en eindigt met de gewone schuldeisers. Binnen de zes maanden volgend op de sluiting van de vereffening, vraagt de Deposito- en Consignatiekas schriftelijk aan de vereffenaar of er nog sommen of waarden te consigneren zijn.

  Bij ontbinding en vereffening in één akte worden de gelden voor de betaling van de schulden die nog openstaan op het ogenblik van het verlijden van de akte geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas, zodat de vereffening onmiddellijk kan worden afgesloten. 

 • Hoe worden gelden of waarden geconsigneerd na sluiting van de vereffening?

  De vereffenaars van de naamloze vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen worden binnen de zes maanden volgend op de sluiting van de vereffening schriftelijk gevraagd of er nog sommen of waarden te consigneren zijn.

  Er is niets te consigneren

  Indien er niets te consigneren is stuurt de vereffenaar een ontkennende  verklaring naar de Deposito- en Consignatiekas.

  Er zijn sommen of waarden te consigneren

  Indien er wel sommen of waarden moeten geconsigneerd worden geeft de vereffenaar aan de Deposito- en Consignatiekas een gedetailleerde lijst met al de sommen of waarden van de coupons of effecten die nog kunnen aangeboden worden voor een eventuele uitbetaling of omruiling.

  De vereffenaar moet:

  • de sommen in euro storten op de rekeningnummer BE58 6792 0040 9979 van de Deposito- en Consignatiekas met vermelding ‘Rekening 10’
  • de sommen in deviezen storten op de deviezenrekening BE75 0688 9861 0451 van de Deposito- en Consignatiekas met vermelding ‘Rekening 37’
  • de effecten neerleggen voor rekening van de Deposito- en Consignatiekas bij Belfius Bank - dossierbeheerder.

  De aanbieder kan zich tot een financiële instelling of rechtstreeks tot de Deposito- en Consignatiekas wenden om de tegenwaarde van zijn titels of coupons aan te vragen. De sommen worden overgeschreven op rekening van de aanbieder.

  Bij omruiling wordt een order in twee exemplaren opgemaakt. Eén exemplaar wordt naar Belfius Bank verstuurd , het tweede exemplaar wordt naar de aanbieder verstuurd.

  Bij omruiling van effecten worden beheerskosten aangerekend van 0,05 € per effect met een minimum van 6 € per aanvraag. Dit bedrag wordt afgehouden door de Deposito- en Consignatiekas op het moment van de betaling van de tegenwaarde van de effecten die met oog op hun omruiling werden neergelegd.

  De aanbieder zal op het ogenblik van de neerlegging van de titels bij de Deposito- en Consignatiekas, zijn effectenrekeningnummer en zijn bankrekeningnummer meedelen.

 • Hoe worden ‘papieren’ effecten behandeld bij hun consignatie na sluiting van de vereffening?

  Ten gevolge van de dematerialisatie van effecten aan toonder kunnen sommige oude neergelegde effecten niet meer worden gedematerialiseerd hetzij omdat ze geen waarde meer hebben, hetzij omdat de aanbieder geen gevolg aan ons verzoek heeft gegeven.

  Deze "papieren" effecten werden overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas. Hun teruggave aan de aanbieder kan volgen na voorafgaand akkoord tot betaling van de beheerskosten.

 • Hoe worden gelden geconsigneerd bij ontbinding en sluiting in één akte?
  • U mailt de Deposito- en Consignatiekas op info.cdcdck@minfin.fed.be alle informatie over de bewaargeving: de naam van de ontbonden vennootschap, te storten bedrag(en), de bestemming van de gelden, en eventueel de voorwaarden tot teruggave.
  • U stort het bedrag op rekeningnummer IBAN BE58 6792 0040 9979 BIC PCHQBEBB met mededeling ‘Rekening 9’ + naam vennootschap
  • Na ontvangst van de gelden wordt een bewaargevingsbewijs gemaild aan de deposant.
 • Hoe worden belastingen en facturen betaald na consignatie bij ontbinding en sluiting in één akte?

  Wanneer u een aanslagbiljet of facturen ontvangt, bezorgt u ze per mail of post aan de Deposito- en Consignatiekas. 

 • Kunnen geconsigneerde gelden t.g.v. sluiting na vereffening teruggevorderd worden?

  Enkel de vereffenaar of voormalige zaakvoerder (zoals vermeld in het Belgisch Staatsblad) kunnen de gelden terugvorderen.

 • Brengen de geconsigneerde gelden interest op?

  De geconsigneerde gelden brengen geen interest op.