Faillissement

Bij een faillissement komt het tot een gezamenlijke vereffening en verdeling van de activa van de handelaren-schuldenaren, die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. De gefailleerde wordt immers buiten bezit gesteld van zijn goederen en een curator neemt het beheer ervan over. De schuldeisers van hun kant kunnen zelf geen actie meer ondernemen om betaling van hun vordering te krijgen.

De curator beheert onder toezicht van de rechter-commissaris en de controle van de rechtbank van koophandel de failliete boedel. Zijn taak bestaat vooreerst uit de verkoop van het actief van de failliete boedel. Hierna stelt hij het passief samen en verdeelt hij dit onder de schuldeisers, na aftrek van kosten zoals het ereloon van de curator.

Bericht aan curatoren

Sinds 01/09/2018 kan u zelf uw betalingsinstructies in het kader van een faillissement invoeren in een gloednieuwe interface. De naam van deze interface? E-DEPO Faillissementen. Deze toepassing die speciaal voor u werd gecreëerd, is toegankelijk via MyMinfin Pro en zal uw dagelijks werk vergemakkelijken.

De briefwisseling hieromtrent per post en de bijhorende portkosten zijn voorgoed verleden tijd: u hoeft het document op papier niet langer te laten ondertekenen door de rechter-commissaris belast met het faillissement dat u behandelt, noch dit document per post terug te sturen naar de Deposito- en Consignatiekas. In plaats daarvan moeten de rechter-commissaris en u simpelweg een handtekening (bij voorkeur elektronisch als u wilt dat uw bestand voorrang krijgt) op een PDF-bestand plaatsen die de betalingsinstructies bevat. Vervolgens neemt REGSOL het op zich om het bovengenoemd bestand per e-mail automatisch te verzenden naar de Deposito- en Consignatiekas. Eenvoudig en effectief.

Deze elektronisch ingediende dossiers worden bovendien veel sneller behandeld (2 dagen) dan de dossiers die op papier worden ingevoerd (van 6 tot 8 weken). Ingevolge een interne reorganisatie van de DCK kan vanaf januari 2019 de behandeling van de papieren betaalstaten niet langer gegarandeerd worden binnen de 8 weken.

Faillissement

 • Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas bij een faillissement, in het bijzonder tijdens de ontbinding?

  De opbrengst van de verkoop van het actief van de failliete boedel (verminderd met de wettelijk voorziene werkingsmiddelen van de curator) wordt gestort bij de Deposito- & Consignatiekas, die als financieel organisme voor de falingen optreedt. Deze storting moet gepaard gaan van een gestructureerde mededeling, zo niet kan het dossier ernstige vertraging oplopen. 

  Bij de verdeling van het passief onder de schuldeisers maakt de curator 1 of meerdere betaalstaten over aan de Deposito- & Consignatiekas waarbij de weerhouden schuldeisers geheel of gedeeltelijk worden voldaan na aftrek van de kosten zoals het ereloon van de curator. 

 • Wat is de applicatie E-Depo Faillissement en hoe kan ik mij aanmelden?
  De applicatie E-Depo Faillissement is een applicatie waarmee curatoren hun betalingsinstructies in het kader van een faillissement rechtstreeks kunnen invoeren. Deze applicatie is direct toegankelijk via MyMinfin Pro.
 • Wat zijn de voordelen van de applicatie van E-Depo faillissement in het kader van een faillissement?
  Geen sprake meer van vervelende briefwisseling en postzegelrechten voor de curator. De curator moet niet langer een papieren document ondertekenen bij de rechter-commissaris die belast is met het faillissement, evenmin moet hij het document per post terugsturen naar de Deposito- en Consignatiekas. In plaats daarvan moeten de rechter-commissaris en de curator eenvoudig hun handtekeningen (bij voorkeur elektronisch, zodat het bestand met prioriteit wordt beheerd) eenvoudigweg op een PDF-bestand plaatsen die de betalingsinstructies bevat, waarna REGSOL verantwoordelijk is voor het automatisch verzenden van het bestand per e-mail naar de Deposito- en Consignatiekas.
 • Hoe verloopt de procedure voor het invoeren van betalingsinstructies bij een faillissement via de applicatie E-Depo faillissement?
  De procedure voor het invoeren van betalingsinstructies in het kader van een faillissement via de toepassing E-Depo faillissement is beschikbaar via  volgende (PDF, 585.23 Ko) link.
 • Is de nieuwe procedure geldig voor oude faillissementen?
  De nieuwe procedure is inderdaad geldig voor oude faillissementen.
 • Waarom worden bepaalde betalingen prioritair uitgevoerd door de Deposito- en Consignatiekas?
  Omdat ze elektronisch worden beheerd, worden de faillissementsdossiers die via de E-Depo faillissement worden beheerd, bij voorrang behandeld.