Faillissement

Bij een faillissement komt het tot een gezamenlijke vereffening en verdeling van de activa van de handelaren-schuldenaren, die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. De gefailleerde wordt immers buiten bezit gesteld van zijn goederen en een curator neemt het beheer ervan over. De schuldeisers van hun kant kunnen zelf geen actie meer ondernemen om betaling van hun vordering te krijgen.

De curator beheert onder toezicht van de rechter-commissaris en de controle van de rechtbank van koophandel de failliete boedel. Zijn taak bestaat vooreerst uit de verkoop van het actief van de failliete boedel. Hierna stelt hij het passief samen en verdeelt hij dit onder de schuldeisers, na aftrek van kosten zoals het ereloon van de curator.

Bericht aan curatoren

Sinds 01/09/2018 stellen wij u een interface ter beschikking waarmee u uw betalingsinstructies in het kader van een faillissement (e-DEPO Faillissementen) kunt invoeren. Een grote meerderheid van de curatoren maakt er al gebruik van en vermijdt zo administratieve procedures en kosten. Vanaf 01/10/19 zal het CDC geen papieren dossiers meer behandelen.

De scan van een betalingsstatus op papier verzonden via Regsol, wordt niet beschouwd als een elektronisch ingevoerd dossier: de invoering van een elektronisch dossier gebeurt via e-DEPO Faillissementen!

Neem contact op met Regsol als u geen toegang hebt tot e-DEPO Faillissementen. Een mogelijke verklaring is dat uw nationaal nummer, dat het mogelijk maakt om u te identificeren, slecht ingevoerd werd bij Regsol. e-DEPO Faillissementen neemt alleen nog de gegevens over die bij Regsol zijn ingevoerd.

Neem contact op met Regsol indien één van uw faillissementsdossiers niet voorkomt in de lijst. e-DEPO Faillissementen kan alleen dossiers weergeven, die in Regsol bestaan.

Faillissement

 • Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas bij een faillissement, in het bijzonder tijdens de ontbinding?

  De opbrengst van de verkoop van het actief van de failliete boedel (verminderd met de wettelijk voorziene werkingsmiddelen van de curator) wordt gestort bij de Deposito- en Consignatiekas, die als financieel organisme voor de falingen optreedt. Deze storting moet gepaard gaan van een gestructureerde mededeling, zo niet kan het dossier ernstige vertraging oplopen. 

  Bij de verdeling van het passief onder de schuldeisers maakt de curator 1 of meerdere betaalstaten over aan de Deposito- en Consignatiekas waarbij de weerhouden schuldeisers geheel of gedeeltelijk worden voldaan na aftrek van de kosten zoals het ereloon van de curator. 

 • Wat is de applicatie e-DEPO Faillissementen en hoe kan ik mij aanmelden?
  De applicatie e-DEPO Faillissementen is een applicatie waarmee curatoren hun betalingsinstructies in het kader van een faillissement rechtstreeks kunnen invoeren. Deze applicatie is direct toegankelijk via MyMinfin Pro.
 • Wat zijn de voordelen van de applicatie e-DEPO Faillissementen in het kader van een faillissement?
  Geen sprake meer van vervelende briefwisseling en postzegelrechten voor de curator. De curator moet niet langer een papieren document ondertekenen bij de rechter-commissaris die belast is met het faillissement, evenmin moet hij het document per post terugsturen naar de Deposito- en Consignatiekas. In plaats daarvan moeten de rechter-commissaris en de curator eenvoudig hun handtekeningen (bij voorkeur elektronisch, zodat het bestand met prioriteit wordt beheerd) eenvoudigweg op een PDF-bestand plaatsen die de betalingsinstructies bevat, waarna REGSOL verantwoordelijk is voor het automatisch verzenden van het bestand per e-mail naar de Deposito- en Consignatiekas.
 • Hoe verloopt de procedure voor het invoeren van betalingsinstructies bij een faillissement via de applicatie e-DEPO Faillissementen?
  De procedure voor het invoeren van betalingsinstructies in het kader van een faillissement via de toepassing e-DEPO Faillissementen is beschikbaar via  volgende (PDF, 428.17 KB) link.
 • Is de nieuwe procedure geldig voor oude faillissementen?
  De nieuwe procedure is inderdaad geldig voor oude faillissementen.
 • Waarom worden bepaalde betalingen prioritair uitgevoerd door de Deposito- en Consignatiekas?
  Omdat ze elektronisch worden beheerd, worden de faillissementsdossiers die via de E-Depo faillissement worden beheerd, bij voorrang behandeld.
 • Als derde, wat moet ik doen om een storting uit te voeren bij de Deposito- en Consignatiekas in het kader van een faillissement?

  Indien het een actief faillissement betreft: Vermeld het KBO-nummer van het faillissement of het nationaal nummer in het kader van een persoonlijk faillissement wanneer u een storting wenst te doen. In geen geval genereert de Deposito- en Consignatiekas een gestructureerde mededeling.

  Indien het een ex-faillissement betreft: Vul  dit formulier (PDF, 91.85 KB) zo precies mogelijk in en mail het naar info.cdcdck@minfin.fed.be.