Kantonnement

Kantonnement

 1. Wat is een kantonnement?

  Een kantonnement is een procedure die een schuldenaar van een gerechtelijk uitspraak toelaat de veroordeelde sommen voorlopig te betalen door ze te deponeren in de Deposito- & Consignatiekas, in afwachting van het behandelen van het beroep of verzet. Dit heet kantonneren.

  In de regel wordt deze procedure ingeleid door een gerechtsdeurwaarder, op wie de schuldenaar een beroep moet doen.

  Terug
 2. Wat zijn de voordelen van een kantonnement?

  De procedure laat toe aan de schuldenaar om een beslag te vermijden, of indien reeds beslag is gelegd, dit beslag ongedaan te maken.

  Het kantonnement beschermt de partij tegen het onvermogen van de tegenpartij, indien de beslissing in beroep of verzet wordt gewijzigd.

  Terug
 3. Hoe kunnen de gekantonneerde gelden vrijgegeven worden?

  De gekantonneerde gelden kunnen worden bevrijd

  • door voorleggen van een akkoord in der minne tussen de betrokken partijen
  • door voorlegging van een definitieve rechterlijke beschikking (geen verzet of beroep meer mogelijk)

  Deze aanvraag tot vrijgave gebeurt door eenvoudig verzoek van de betrokken deurwaarder.

  Terug
 4. Wat is een vrijwillig kantonnement?

  Een vrijwillig kantonnement is een kantonnement dat niet door een vonnis wordt opgelegd noch erkend, maar met instemming van alle betrokken partijen door een geschil verdeeld een som kantonneert bij de Deposito- en Consignatiekas, zonder tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, in afwachting van de uitkomst van het geschil.

  De Deposito- en Consginatiekas aanvaardt een vrijwillig of minnelijk kantonnement per geschreven verzoek ondertekend door alle betrokken partijen (of hun raadgevers).

  Terug
 5. Hoe wordt een vrijwillig kantonnement aangevraagd?

  Een eenvoudigde schriftelijk verzoek, met vermelding van de modaliteiten en voorwaarden tot vrijgave, en ondertekend door alle betrokken partijen, volstaat.

  Zo nodig kan u gebruik maken van het formulier vrijwillig kantonnement.

  Terug
 6. Wie ontvangt het bewaargevingsbewijs?

  De deposant ontvangt als enige een bewijs van bewaargeving van de overgemaakte gelden.

  Terug
 7. Hoe wordt een vrijwillig kantonnement terugbetaald?

  De gelden, eventueel vermeerderd met verworven interesten, worden alleen terugbetaald na schriftelijk verzoek, ondertekend door alle betrokken partijen (of hun raadgevers).

  Terug
 8. Wat zijn de verjaringstermijnen van de kapitalen en interesten bij een vrijwillig kantonnement?

  Kapitalen hebben een verjaringstermijn van 30 jaar, interesten verjaren na 5 jaar. Verjaringstermijnen beginnen lopen vanaf de dag na de laatste handeling of het laatste schrijven in het dossier.

  Terug