Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden

Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden

Wat ?

Het Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden (het Kantoor) is een dienst, die deel uitmaakt van de Administratie Betalingen, in de schoot van de Algemene administratie van de Thesaurie, Federale Overheidsdienst Financiën.

Deze dienst is belast met de toepassing van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder. Een titel aan toonder is een schuldvordering die niet oop de naam van de begunstigde werd ingeschreven. Het is dus niet mogelijk om de eigenaar te identificeren. De bedoeling van deze wet bestaat er in aan diegenen wiens effecten zijn zoekgeraakt, gestolen of vernietigd, de mogelijkheid te geven verzet aan te tekenen tegen de verhandeling van deze effecten en tegen de uitoefening van de daaruit voortvloeiende rechten. De wet geeft hen de mogelijkheid ze terug te vinden, of schadeloos te worden gesteld op het einde van de procedure.

Ingevolge de dematerialisatie van de effecten aan toonder in België, is deze wet sinds 1 januari 2014 enkel nog van toepassing op effecten, uitgegeven door buitenlandse vennootschappen.

 

Procedure

Een persoon   wiens effecten zijn zoekgeraakt, gestolen of vernietigd kan verzet aantekenen bij het Kantoor met behulp van het formulier op drie verschillende manieren : 

  • bij deurwaardersexploot
  • per aangetekende brief 
  • of bij verklaring ter plaatse

Het kantoor registreert het verzet, publiceert het in het Bulletin der met verzet aangetekende waarden en waarschuwt de uitgever van de effecten. Vanaf dan zijn de effecten onbeschikbaar.

Wanneer de uitgever effecten, die men hem aanbiedt, in beslag neemt, meldt dit aan het kantoor en de verzetbetekenaar deze tegenspraak binnen de 2 dagen. Een tegenspraak wordt gerealiseerd wanneer een persoon zich aanbiedt met:

  • een effect: volledige tegenspraak: op het effect en zijn coupons
  • of met een coupon : enkel tegenspraak tegen de coupon; opdat de tegenspraak volledig zou zijn, moet de houder hetzij het effect afgeven aan de uitgeven, hetzij de verzetbetekenaar gedagvaard hebben om zijn rechten te doen erkennen en, per aangetekende brief, een afschrift van de dagvaarding naar de emittent heeft gezonden.

De procedure leidt tot:

  • de vrijwillige opheffing van het verzet: de verzetbetekenaar moet het Kantoor binnen de 2 maanden van de kennisgeving van de tegenspraak, het Kantoor op de hoogte brengen van de opheffing van zijn verzet door het invullen van het formulier (volgens dezelfde procedure als voor het verzet).
  • of tot de gerechtelijke opheffing van het verzet: De verzetbetekenaar moet per aangetekend schrijven het Kantoor een kopie van de inleidende akte van rechtsingang tot terugeising bezorgen. De rechter zal vervolgens beslissen over de eigendom van de effecten. De verzetbetekenaar of de derdehouder bericht tot slot het Kantoor en de uitgever van de gerechtelijke opheffing door de verzending van een kopie van een door de griffier voor eensluidend verklaard afschrift of het afschrift van de rechterlijke beslissing tot opheffing, eventueel vergezeld van een verklaring dat geen verzet is gedaan of geen hoger beroep.

Het verzet wordt van ambtswege opgeheven bij het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de datum van een waarschuwing die door het Kantoor bij aangetekende brief wordt gericht aan de verzetbetekenaar. 

Indien een effect gedurende vier jaar onafgebroken werd vermeld in het Bulletin (vanaf de eerste januari volgend op het jaar van de publicatie) zonder dat er tegenspraak is geweest, verliest het van rechtswege alle waarde. Hierdoor heeft de verzetbetekenaar het recht op uitbetaling van de dividenden, interesten en eventueel van de opeisbaar geworden hoofdsom, en het recht op de aflevering, op zijn verzoek en op zijn kosten, van een nieuw effect met hetzelfde nummer als het oorspronkelijke effect. 

Kosten :

De kosten voor de publicatie van het verzet moeten binnen een maand na de eerste bekendmaking worden betaald, zoniet wordt het verzet geschrapt (idem, art. 4, tweede lid). De kosten voor de publicatie van de kenmerken in het Bulletin zijn onafhankelijk van de duur van de verzetaantekeningen. De verzetbetekenaar stort op de rekening van het Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden - afgekort NKRW -  nr. BE48.6792.0040.4727 - een retributie van 7,5 euro per effect (met of zonder coupon) of per coupon of geheel van coupons van eenzelfde met verzet aangetekend effect. 

 

Contact

FOD Financiën - Thesaurie
Administratie Betalingen
Deposito- en Consignatiekas
Nationaal Kantoor voor Roerende waarden
 

Briefwisseling: Kunstlaan 30, 1040 Brussel

Tel: (32) (0)257 478 37

E-mail: vinciane.staquet@minfin.fed.be

Bezoek: Handelsstraat 96, 1040 Brussel

Teamchef: Vinciane Staquet (FR)