Notarisgelden

Een notarisrekening is een rekening die een notaris opent om er gelden op te plaatsen die hij ontvangt van zijn cliënteel, en dit om deze gelden gescheiden te houden van het kasvermogen.

Notarisgelden

 • Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas bij notarisgelden?

  De Deposito- en Consignatiekas is een van de instellingen waar een notaris een notarisrekening kan openen. Deze rekening wordt geopend op naam van de notaris, onder een afzonderlijke rubriek. De notaris staat in voor het beheer van de rekening. (art. 3 & 4 KB 10.01.2002)

  Gelden mogen niet langer dan twee jaar na sluiting van het dossier waarvoor de gelden werden gestort op de notarisrekening staan. Na twee jaar moet de notaris de niet-terugbetaalde of niet-teruggevorderde sommen onverwijld overmaken aan de Deposito- en Consignatiekas. Deze gelden staan op naam van de betrokken cliënten, zoals aangegeven door de notaris. (art. 5 KB 10.01.2002)

 • Ik ben notaris. Hoe maak ik notarisgelden met behoud van beheer over aan de Deposito- en Consignatiekas?
 • Ik ben notaris. Hoe maak ik notarisgelden zonder behoud van beheer over aan de Deposito- en Consignatiekas?
 • Ik ben rechthebbende/ erfgenaam. Hoe vraag ik terugbetaling van de notarisgelden overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas?

  U vraagt dit aan per mail aan info.cdcdck@minfin.fed.be, en voegt volgende elementen toe:

  • bewijs dat men de cliënt in het betreffende dossier is
  • recto-verso kopie van de identiteitskaart
  • het rekeningnummer waarop de terugbetaling moet gebeuren
  • een kopie van de akte/attest van erfopvolging (bij overlijden)