Notarisgelden

Een notarisrekening is een rekening die een notaris opent om er gelden op te plaatsen die hij ontvangt van zijn cliënteel, en dit om deze gelden gescheiden te houden van het kasvermogen.

Notarisgelden

 • Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas bij notarisgelden?

  De Deposito- en Consignatiekas is een van de instellingen waar een notaris een notarisrekening kan openen. Deze rekening wordt geopend op naam van de notaris, onder een afzonderlijke rubriek. De notaris staat in voor het beheer van de rekening. (art. 3 & 4 KB 10.01.2002)

  Gelden mogen niet langer dan twee jaar na sluiting van het dossier waarvoor de gelden werden gestort op de notarisrekening staan. Na twee jaar moet de notaris de niet-terugbetaalde of niet-teruggevorderde sommen onverwijld overmaken aan de Deposito- en Consignatiekas. Deze gelden staan op naam van de betrokken cliënten, zoals aangegeven door de notaris. (art. 5 KB 10.01.2002)

 • Ik ben notaris. Hoe maak ik notarisgelden met behoud van beheer over aan de Deposito- en Consignatiekas?
 • IK ben notaris en heb een notarisrekening met behoud van beheer geopend bij de Deposito- en Consignatiekas. Wat gebeurt vervolgens?

  De Deposito- en Consignatiekas schrijft de sommen in op een bijzondere rekening geopend op naam van de notaris, onder een afzonderlijke rubriek.

  De notaris ontvangt van de Deposito- en Consignatiekas een bewaargevingbewijs als bewijs van zijn storting.

 • Ik ben notaris. Hoe maak ik notarisgelden zonder behoud van beheer over aan de Deposito- en Consignatiekas?
 • Wie kan terugbetaling vragen van de notarisgelden overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas?

  Wanneer het dossier waarvoor de notaris de gelden heeft ontvangen nog niet afgesloten is, of minder dan twee jaar afgesloten is, kan enkel de notaris de terugbetaling van de sommen vragen. Omdat de notaris zelf beheerder is, haalt hij in praktijk zelf de sommen af.

  Is het dossier waarvoor de gelden werden ontvangen meer dan twee jaar afgesloten, dan kunnen enkel de rechthebbende(n) of zijn/ haar erfgenamen de terugbetaling van deze sommen vragen.

 • Ik ben rechthebbende/ erfgenaam. Hoe vraag ik terugbetaling van de notarisgelden overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas?

  U vraagt dit aan per mail aan info.cdcdck@minfin.fed.be, en voegt volgende elementen toe:

  • bewijs dat men de cliënt in het betreffende dossier is
  • recto-verso kopie van de identiteitskaart
  • het rekeningnummer waarop de terugbetaling moet gebeuren
  • een kopie van de erfenisakte (enkel voor erfgenamen van een overleden cliënt)
 • Wanneer is een bewaargeving van notarisgelden verjaard?

  Voor bewaargevingen van notarisgelden met behoud van beheer is er geen verjaring.

  Voor bewaargevingen van notarisgelden zonder behoud van beheer geldt een termijn van dertig jaar, te rekenen vanaf de laatste verrichting of schrijven in dit dossier. Nadien worden de gelden als verjaard beschouwd.