Notarisgelden

Een notarisrekening is een rekening die een notaris opent om er gelden op te plaatsen die hij ontvangt van zijn cliënteel, en dit om deze gelden gescheiden te houden van het kasvermogen.

De Deposito- en Consignatiekas is een van de instellingen waar een notaris een notarisrekening kan openen. Deze rekening wordt geopend op naam van de notaris, onder een afzonderlijke rubriek. De notaris staat in voor het beheer van de rekening. (art. 3 & 4 KB 10.01.2002)
Gelden mogen niet langer dan twee jaar na sluiting van het dossier waarvoor de gelden werden gestort op de notarisrekening staan. Na twee jaar moet de notaris de niet-terugbetaalde of niet-teruggevorderde sommen onverwijld overmaken aan de Deposito- en Consignatiekas. Deze gelden staan op naam van de betrokken cliënten, zoals aangegeven door de notaris. (art. 5 KB 10.01.2002)

Procedure notarisgelden overmaken met behoud van beheer

  1. De notaris vult onderstaand formulier zo precies mogelijk in en mailt het naar info.cdcdck@minfin.fed.be.
  2. De Deposito- en Consignatiekas zal het formulier nakijken en hierna de passende betaalinstructies (rekeningnummer, mededeling) geven.
  3. De notaris voert de betaalinstructies uit. Enkel de notaris kan de terugbetaling van de sommen vragen. 

FORMULIER NOTARISGELDEn met behoud

Er is geen verjaringstermijn.

Procedure notarisgelden overmaken zonder behoud van beheer

  1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO(externe link) in MyMinfin.
  2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Verdwenen of overleden begunstigde" en volg de stappen.

Er is een verjaringstermijn van 30 jaar.

TERUGBETALING GELDEN

Als rechthebbende of erfgenaam vraagt u dit aan per mail aan info.cdcdck@minfin.fed.be, en voegt u volgende elementen toe:

  • bewijs dat men de cliënt is
  • recto-verso kopie van de identiteitskaart
  • het rekeningnummer waarop de terugbetaling moet gebeuren
  • een kopie van de akte / attest van erfopvolging ( bij overlijden)