Notarisgelden

Een notarisrekening is een rekening die een notaris opent om er gelden op te plaatsen die hij ontvangt van zijn cliënteel, en dit om deze gelden gescheiden te houden van het kasvermogen.

Notarisgelden

 • Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas bij notarisgelden?

  De Deposito- en Consignatiekas is een van de instellingen waar een notaris een notarisrekening kan openen. Deze rekening wordt geopend op naam van de notaris, onder een afzonderlijke rubriek. De notaris staat in voor het beheer van de rekening.

  Gelden mogen niet langer dan twee jaar na sluiting van het dossier waarvoor de gelden werden gestort op de notarisrekening staan. Na twee jaar moet de notaris de niet-terugbetaalde of niet-teruggevorderde sommen onverwijld overmaken aan de Deposito- en Consignatiekas. Deze gelden staan op naam van de betrokken cliënten, zoals aangegeven door de notaris.

 • Ik ben notaris. Hoe maak ik notarisgelden over aan de Deposito- en Consignatiekas?
  • Stuur een mail naar info.cdcdck@minfin.fed.be met vermelding van de sommen te plaatsen in toepassing van art. 3 & 4 (beheer door notaris), of art. 5 (geen beheer door notaris) van het KB van 10.01.2002 en geeft de nodige informatie over de storting: een toelichting van het dossier, en het te storten bedrag.
  • De notaris stort het bedrag
   • op rekeningnummer IBAN BE58 6792 0040 9979 BIC PCHQBEBB
   • mededeling ‘Rekening 9’ + naam dossier
 • IK ben notaris en heb een notarisrekening geopend bij de Deposito- en Consignatiekas. Wat gebeurt vervolgens?

  De Deposito- en Consignatiekas schrijft de sommen in op een bijzondere rekening geopend op naam van de notaris, onder een afzonderlijke rubriek.

  De notaris ontvangt van de Deposito- en Consignatiekas een bewaargevingbewijs als bewijs van zijn storting.

 • Wie kan terugbetaling vragen van de notarisgelden overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas?

  Wanneer het dossier waarvoor de notaris de gelden heeft ontvangen nog niet afgesloten is, of minder dan twee jaar afgesloten is, kan enkel de notaris de terugbetaling van de sommen vragen. Omdat de notaris zelf beheerder is, haalt hij in praktijk zelf de sommen af.

  Is het dossier waarvoor de gelden werden ontvangen meer dan twee jaar afgesloten, dan kunnen enkel de rechthebbende(n) of zijn/ haar erfgenamen de terugbetaling van deze sommen vragen.

 • Ik ben rechthebbende/ erfgenaam. Hoe vraag ik terugbetaling van de notarisgelden overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas?

  U vraagt dit aan per mail aan info.cdcdck@minfin.fed.be, en voegt volgende elementen toe:

  • bewijs dat men de cliënt in het betreffende dossier is
  • recto-verso kopie van de identiteitskaart
  • het rekeningnummer waarop de terugbetaling moet gebeuren
  • een kopie van de erfenisakte (enkel voor erfgenamen van een overleden cliënt)
 • Wanneer is een bewaargeving van notarisgelden verjaard?

  De Deposito- en Consignatiekas bewaart de in bewaring gegeven notarisgelden voor een termijn van dertig jaar, te rekenen vanaf de laatste verrichting of schrijven in dit dossier. Nadien worden de gelden als verjaard beschouwd. 

  Voor de bewaargevingen uitgevoerd in toepassing van art. 3 & 4 van het KB van 10.01.2002, is er geen verjaring.

  De intresten van deze rubriekrekening worden slechts berekend en uitbetaald bij het afsluiten van de rekening. Er is geen verjaring van intresten.

  Voor de bewaargevingen uitgevoerd in toepassing van art. 5 van het KB van 10.01.2002 bedraagt de verjaringstermijn voor het kapitaal 30 jaar, te rekenen vanaf de laatste verrichting of schrijven in dit dossier, en voor de interesten in principe 5 jaar, tenzij er schorsing of stuiting van verjaring is opgetreden.

  De intresten worden in principe uitbetaald bij het opvragen van het kapitaal.