Onteigeningsvergoeding

Onteigeningsvergoeding

 1. Wat is een onteigening?

  Om een doel van algemeen nut te realiseren, kan de overheid, met dwang, de eigendom verwerven van een onroerend goed.

  Indien geen akkoord op een vrijwillige basis wordt bereikt met de eigenaar, wordt de gerechtelijke procedure van onteigening opgestart. De spilfiguur is de vrederechter van de ligging van het goed, die de onteigening al of niet zal toestaan. Wordt de onteigening toegestaan, dan zal de vrederechter een gerechtelijk expert aanduiden om hem bij te staan bij de bepaling van de waarde van het over te dragen goed.

  De onteigeningsvergoedingen moeten gestort worden in de Deposito- & Consignatiekas.

  Terug
 2. Waarom worden de onteigeningsvergoedingen gestort in de Deposito- en Consignatiekas?

  Stel je voor dat op het onteigend goed een hypotheek is genomen ter waarborg van de financiering van de aankoop. Bij onteigening zou dit met zich meebrengen dat de zekerheid van de hypotheek verdwijnt voor de schuldeiser...

  Om dit te verhelpen stort men de vergoedingen in de Deposito- & Consignatiekas. Hypotheken of andere zwarigheden (bvb. beslag) gaan over op de onteigeningsvergoeding. Het is de taak van de beheerder van de Depositokas hierop toe te zien bij de uitbetaling aan de onteigende(n).

  Terug
 3. Hoe kunnen de onteigeningsvergoedingen vrijgegeven worden?

  Een vrijgave van de onteigeningsvergoeding kan bij voorlegging van volgende documenten:

  • een authentieke of onderhandse akte van kwijting
  • een akte van bekendheid ( bij vooroverlijden van de onteigende)
  • een hypothecair certificaat ( af te leveren door de hypotheekbewaarder van de ligging van het onteigende goed)
  Terug