Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Onteigeningsvergoeding

Om een doel van algemeen nut te realiseren, kan de overheid, met dwang, de eigendom verwerven van een onroerend goed. Indien geen akkoord op een vrijwillige basis wordt bereikt met de eigenaar, wordt de gerechtelijke procedure van onteigening opgestart. De spilfiguur is de vrederechter van de ligging van het goed, die de onteigening al of niet zal toestaan. Wordt de onteigening toegestaan, dan zal de vrederechter een gerechtelijk expert aanduiden om hem bij te staan bij de bepaling van de waarde van het over te dragen goed. 

De onteigeningsvergoedingen moeten door de onteigenaar gestort worden bij de Deposito- en Consignatiekas.

In een eerste vonnis (provisioneel vonnis) maakt de vrederechter een ruwe schatting op basis waarvan de onteigenaar in het bezit kan komen van het onteigend goed. In een tweede vonnis gaat de vrederechter de definitieve waarde bepalen aan de hand van het verslag van de expert.

 raadpleeg onze brochure (PDF, 231.7 KB)

 Ga naar e-DEPo Meer info over e-depo 

Onteigeningsvergoeding plaatsen

  1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO in MyMinfin.
  2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Andere consignatie" en volg de stappen.

Vrijgave onteigeningsvergoedingen

Een vrijgave van de onteigeningsvergoeding kan bij voorlegging van volgende documenten:

  • een authentieke of onderhandse akte van kwijting
  • een dertigjarig hypothecair certificaat waaruit blijkt dat de goederen vrij zijn van zwarigheden (af te leveren door de hypotheekbewaarder van de ligging van het onteigende goed)
  • een akte van bekendheid (bij vooroverlijden van de onteigende)

Voeg ook het rekeningnummer bij waarop de vergoedingen gestort kunnen worden.