Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Slapende tegoeden

Moet u wakker liggen van uw slapende tegoeden?
Absoluut niet!

Wij helpen u op een eenvoudige manier en geheel gratis uw vergeten rekeningen, spaarboeken, levensverzekeringen en safes terug te vinden.
Slapende tegoeden kunnen zowel rekeningen, verzekeringsovereenkomsten als safes omvatten. Ze vallen onder de toepassing van de wet van 24 juli 2008 betreffende diverse bepalingen, met inbegrip van een hoofdstuk over slapende tegoeden. Voor wat de rekeningen betreft kan het onder meer gaan om zicht-, deposito- en spaarrekeningen.
 


Check het op MyMinfin

HEB IK EEN SLAPEND TEGOED?

U kunt dit online zoeken via uw elektronische identiteitskaart (eID) of de applicatie itsme op MyMinfin. 

1

Surf naar de beveiligde siteMyMinfin.(link is external)

2

Klik bovenaan op “Meld u aan”. Kies uw digitale sleutel om aan te melden en volg de verdere instructies om u te identificeren op het scherm.

3
In de rubriek ‘Mijn betalingen en teruggaven” klikt u op “Mijn slapende tegoeden raadplegen".

4

Vervolgens klikt u op “Slapende tegoeden” en u krijgt te zien welke slapende tegoeden op uw naam staan.

5

Indien overal 0 staat wil dit zeggen dat er geen slapende tegoeden op uw naam werden teruggevonden.
Indien er een 1 tevoorschijn komt, dan heeft u slapende tegoeden. Om een aanvraag tot terugbetaling te doen, moet u de instructies op MyMinfin volgen​.

Heeft u geen toegang tot MyMinfin? Of wilt u een aanvraag voor iemand anders indienen? Dien dan via  dit formulier (PDF, 220.4 KB) een aanvraag in en stuur het naar info.cdcdck@minfin.fed.be .

FAQ

Slapende tegoeden - begrippen

 • Wat zijn slapende tegoeden?

  Slapende tegoeden kunnen zowel rekeningen, verzekeringsovereenkomsten als safes omvatten. Ze vallen onder de toepassing van de wet van 24 juli 2008 betreffende diverse bepalingen, met inbegrip van een hoofdstuk over slapende tegoeden.

  Voor wat de rekeningen betreft, kan het onder meer gaan om zicht-, deposito- en spaarrekeningen.

  De betrokken verzekeringscontracten zijn in wezen levensverzekeringen ten behoeve van een natuurlijk persoon. 

 • Wat is een slapende rekening?

  Een rekening wordt als slapend beschouwd wanneer er gedurende minstens 5 jaar geen verrichting meer gebeurd is op de rekening en er ondertussen ook geen contact meer geweest is tussen de houder of de rechthebbende (bijvoorbeeld een erfgenaam) van de rekening enerzijds en de financiële instelling anderzijds.

  Belangrijke uitzondering: Bent u bij eenzelfde instelling houder van verschillende rekeningen, dan wordt geen enkele rekening als slapend beschouwd indien er voor minstens één van uw rekeningen een tussenkomst (contactname, verrichting,...) heeft plaatsgevonden tijdens de laatste 5 jaar.

 • Wat is een slapende verzekeringsovereenkomst?

  Een verzekeringsovereenkomst wordt slapend wanneer er geen tussenkomst van de begunstigde plaatsvindt binnen de vier maanden nadat de verzekeringsonderneming kennis gekregen heeft van het feit dat het risico zich heeft voorgedaan.

 • Wat zijn slapende safes?

  Een safe wordt slapend wanneer de huurprijs minstens vijf jaar niet werd betaald en wanneer de huur ervan is opgezegd door de instelling-verhuurder.

  Verzegelde omslagen die in bewaring zijn bij een financiële instelling en die gedurende minstens vijf jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een tussenkomst door de titularis of zijn rechthebbenden worden gelijkgesteld met slapende safes.

Slapende tegoeden - zoeken

 • Hoe kunt u slapende tegoeden (laten) opzoeken eens ze overgemaakt zijn aan de Deposito- en Consignatiekas?

  U kunt op 2 manieren zoeken in de registers van de slapende tegoeden:

  A. ZELF OPZOEKEN VIA HET PORTAAL MYMINFIN

  Dit is enkel mogelijk wanneer u een tegoed op uw naam zoekt. Indien u een opzoeking wil laten verrichten op naam van een derde, gelieve een schriftelijke aanvraag in te dienen. U kunt bovendien uitsluitend zoeken met uw elektronische identiteitskaart (eID) of het token dat u gebruikt voor tax-on-web.

  1. Surf naar de beveiligde site MyMinfin.

  2. Klik bovenaan op “Meld u aan”. Kies uw digitale sleutel om aan te melden en volg de verdere instructies om u te identificeren op het scherm.

  3. In de rubriek "Mijn betalingen en teruggaven” klikt u op “Mijn slapende tegoeden raadplegen".

  4. Vervolgens klikt u op “Slapende tegoeden” en u krijgt te zien welke slapende tegoeden op uw naam staan.

  5. Indien overal 0 staat wil dit zeggen dat er geen slapende tegoeden op uw naam werden teruggevonden.

  6. In geval van een aanvraag van een derde: Zorg dat je dossier volledig is.

  Voeg het bewijs toe dat u het recht heeft om de tegoeden van de andere persoon op te vragen, bijvoorbeeld:

  • Als erfgenaam: akte of attest van erfopvolging of beschikking tot inbezitstelling van de rechtbank + eventueel een volmacht indien u voor alle erfgenamen optreedt
  • Als voorlopig bewindvoerder: vonnis van aanstelling
  • Als vertegenwoordiger: volmacht

  B. EEN SCHRIFTELIJKE AANVRAAG INDIENEN

  Gelieve het  aanvraagformulier (PDF, 220.4 KB) in te vullen en te ondertekenen en dit met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart naar het werkstation Slapende Tegoeden te sturen. Stuur dit door naar: info.cdcdck@minfin.fed.be​. Dit is mogelijk wanneer u op uw eigen naam of op naam van een derde (op voorwaarde dat u een wettig belang kan aantonen) wil laten zoeken. U zal vervolgens de resultaten van de opzoeking toegestuurd krijgen. Indien het resultaat positief blijkt zal automatisch de teruggaveprocedure opgestart worden.

 • Hoe kunt u een slapend tegoed snel terugkrijgen?

  Kijk altijd eerst zelf online of u een slapend tegoed heeft. Op die manier weet u onmiddellijk of het zinvol is om een aanvraag tot teruggave te doen.

  De Deposito- en Consignatiekas streeft ernaar om het slapend tegoed in een volledig dossier binnen de 30 dagen op uw rekening te storten.

  Zorg er daarom voor dat uw dossier volledig is wanneer u het overmaakt aan de Depositokas.

  A. EEN VOLLEDIG DOSSIER VOOR EEN TEGOED OP MIJN NAAM

  Als u een aanvraag doet voor een rekening op uw naam, een verzekering waarin u de begunstigde bent, hebben we de volgende zaken nodig:

  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (vergeet niet om uw huidig rekeningnummer op te geven, waar we de gelden op kunnen storten. De slapende rekening werd afgesloten door de bank en kan dus niet gebruikt worden)
  • Een kopie recto-verso van uw identiteitskaart.

  B. EEN VOLLEDIG DOSSIER VOOR EEN TEGOED OP NAAM VAN IEMAND ANDERS

  Als u een aanvraag doet voor een rekening op naam van iemand anders, hebben we de volgende zaken nodig:

  • Een ingevuld en ondertekend  aanvraagformulier (PDF, 220.4 KB)(vergeet niet om uw huidig rekeningnummer op te geven, waar we de gelden op kunnen storten. De slapende rekening werd afgesloten door de bank en kan dus niet gebruikt worden)
  • Een kopie recto-verso van uw identiteitskaart.
  • Het bewijs dat u het recht heeft om de tegoeden van de andere persoon op te vragen, bijvoorbeeld:
   • Als erfgenaam: akte of attest van erfopvolging of beschikking tot inbezitstelling van de rechtbank + eventueel een volmacht indien u voor alle erfgenamen optreedt
   • Als voorlopig bewindvoerder: vonnis van aanstelling
   • Als vertegenwoordiger: volmacht

  Wanneer er meerdere personen recht hebben op een bepaalde som, kan ieder zijn persoonlijk aandeel opvragen. Het is niet noodzakelijk dat alle betrokkenen onmiddellijk samen een aanvraag doen.

  Stuur dit door naar: info.cdcdck@minfin.fed.be​

 • Waarom vindt u soms geen slapend tegoed in de registers van de slapende tegoeden?

  De online opzoekingsmogelijkheden in de registers slapende tegoeden zijn beperkt om verschillende redenen:

  Het zoeken is beperkt tot het rijksregisternummer: Op dit ogenblik kan u de registers van de slapende tegoeden uitsluitend doorzoeken met uw elektronische identiteitskaart (eID) of uw token. Het systeem leest uw rijksregisternummer op de chip van uw eID en zoekt vervolgens naar een overeenstemmend rijksregisternummer in de registers.

  Indien de bank of verzekeringsonderneming die het slapend tegoed heeft overgedragen geen rijksregisternummer heeft meegedeeld, dan kunt u een slapend tegoed op deze wijze niet terugvinden. In dergelijke gevallen is het aangeraden om een schriftelijke aanvraag in te dienen, waarna het werkstation Slapende Tegoeden een grondigere opzoeking zal uitvoeren.

  Het zoeken is beperkt tot tegoeden op eigen naam: Op dit ogenblik kunt u uitsluitend zoeken naar tegoeden die op uw eigen naam staan, en dit alleen via uw rijksregisternummer.

  Het is uiteraard ook mogelijk dat u bijvoorbeeld als erfgenaam rechthebbende bent van een slapend tegoed. De overdracht is in dat geval gebeurd op naam van een derde (bijv. de erflater of de verzekeringnemer). Voor de opzoeking van dergelijke tegoeden dient u een schriftelijke aanvraag in te dienen.

  Het zoeken is beperkt tot vandaag overgedragen tegoeden: Als u vandaag niets gevonden heeft wil dit niet noodzakelijkerwijze zeggen dat u in de toekomst niet over een slapend tegoed zou kunnen beschikken, hetzij op uw eigen naam, hetzij als rechthebbende. Er worden namelijk dagelijks tegoeden overgedragen aan de Deposito- en Consignatiekas.

 • Wat als u vandaag niks gevonden heeft, maar denkt toch over een slapend tegoed te beschikken?

  Indien u vandaag niets gevonden heeft maar denkt toch over een slapend tegoed te beschikken:

  • Blijf regelmatig de online registers doorzoeken.
  • Doe een schriftelijke aanvraag bij het werkstation Slapende Tegoeden om op uw naam of op de naam van een derde te laten zoeken.
  • Doe navraag bij banken en verzekeringsondernemingen.
 • Hoe worden rekeningen, verzekeringsovereenkomsten of safes "wakker" gemaakt?

  De banken en de verzekeringsondernemingen moeten verplicht op zoek gaan naar de mogelijke rechthebbenden.

  Zij moeten eerst een brief naar het laatst gekende adres van de houder van de rekening, de begunstigde van de verzekeringsovereenkomst of huurder van de safe sturen. Volgt hierop geen reactie, dan kunnen zij opzoekingen verrichten in het Rijksregister om de zoektocht naar hun slapende klanten te vergemakkelijken.

  Leidt een daaropvolgende aangetekende brief met ontvangstbewijs niet tot een positief resultaat, dan is de wettelijke opsporingsprocedure wat de banken en de verzekeringsondernemingen betreft afgelopen.

  In dat geval worden de slapende tegoeden samen met de bijhorende gegevens over de houder, begunstigde of huurder overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

  Niet elke klant wordt noodzakelijkerwijze wakker gemaakt: de wet voorziet in principe dat de banken en verzekeringsondernemingen verplicht opzoekingen moeten verrichten om slapende klanten wakker te maken vooraleer ze slapende tegoeden aan de Deposito- en Consignatiekas mogen overmaken.

  De wet geeft de banken echter de mogelijkheid om deze opzoekingen niet uit te voeren indien de opsporingskosten meer bedragen dan 10 % van de totaliteit van de tegoeden op de slapende rekeningen van de persoon in kwestie. Voor de verzekeringsondernemingen vervalt de opsporingsplicht wanneer de opsporingskosten meer bedragen dan 5 % van de verzekerde prestaties. Voor de instellingen-verhuurders is het mogelijk om de opzoekingen niet te doen indien de kosten hiervoor meer dan 100 euro bedragen.

  Hierdoor worden rechthebbenden van kleinere slapende tegoeden niet altijd opgespoord door de instellingen.

  Ook voor tegoeden van minder dan 60 euro vervalt deze opsporingsverplichting. Zie daarvoor ook "Worden kleine tegoeden ook overgedragen?"

Slapende tegoeden - verjaring en overdracht

 • Wanneer worden de slapende tegoeden overgedragen aan de Deposito -en Consignatiekas?

  Het gaat om rekeningen die maximum 6 jaar slapen. Een rekening wordt immers slapend na 5 jaar inactiviteit, maar dan volgt er nog een opsporingsprocedure van 1 jaar alvorens het tegoed overgedragen wordt aan de Deposito- en Consignatiekas.

  Verzekeringsovereenkomsten:

  Voor de verzekeringsovereenkomsten geldt een maximum opzoektermijn van 12 maanden vooraleer ze aan de Deposito- en Consignatiekas overgedragen moeten worden.

  Slapende safes:

  De instellingen verhuurders moeten de safes laten openen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder of een notaris vóór het einde van het tweede jaar volgend op het ogenblik waarop de safe een slapende safe is geworden. De inhoud van deze safes wordt verpakt in een verzegelde omslag.

 • Worden kleine tegoeden ook overgedragen?

  De slapende tegoeden met een bedrag kleiner dan of gelijk aan 60 euro worden zonder verdere informatie aan de Deposito- en Consignatiekas overgedragen. U kunt een dergelijk tegoed dan ook niet meer recupereren eens het aan de Deposito- en Consignatiekas werd overgemaakt.

  Aangezien de opsporings- en administratieve verwerkingskosten van de banken en verzekeringsondernemingen niet in verhouding staan tot het saldo op de rekening, worden hiervoor geen opsporingen gedaan.

  Uitzondering

  Tegoeden van eenzelfde houder worden opgeteld binnen dezelfde instelling. Beschikt u dus bij eenzelfde instelling in totaal over bijvoorbeeld een zichtrekening en twee spaarrekeningen en bedraagt het totale tegoed op uw rekeningen hoger is dan 60 euro, dan worden er wél opzoekingen verricht, en is de normale procedure van toepassing.

 • Hoe lang kunt u aanspraak maken op uw slapend tegoed?

  U heeft, te beginnen vanaf de overdracht van het tegoed aan de Deposito- en Consignatiekas, 30 jaar de tijd om de gelden die u toekomen op te eisen.

  Daarna is de dertigjarige verjaring van toepassing en komt het tegoed definitief aan de Schatkist toe.

Slapende tegoeden - interesten

Brengt uw geld nog interesten op nadat het aan de Deposito- en Consignatiekas werd overgemaakt?

Uw geld brengt inderdaad nog rente op bij de Deposito- en Consignatiekas. De rentevoet voor de gelden wordt vastgesteld door de Minister van Financiën. Sinds mei 2016 is er geen rente meer. 

Slapende tegoeden - wetgeving

Slapende tegoeden - contact

Contact

Federale Overheidsdienst Financiën
Algemene Administratie van de Thesaurie
Deposito- en Consignatiekas

Tel.: 02 572 57 57  (code: 16502)
E-mail: info.cdcdck@minfin.fed.be