Solidaire borgtocht

Solidaire borgtocht

 • Wat is een solidaire borgtocht?

  Een solidaire borgtocht is een akte waarmee een financiële instelling, een verzekeringsonderneming of een erkende vennootschap zich borg stelt voor een aannemer.

  Een solidaire borgtocht kan ingesteld worden door:

  • ondernemers;
  • vergunninghouders;
  • aannemers van werken van algemeen nut.

  Zij moeten zich richten tot een kredietinstelling, een verzekeringsonderneming of een door de minister van Financiën aangenomen vennootschap om gebruik te kunnen maken van deze waarborg.

 • Wat is een bankgarantie?

  Een bankgarantie is een waarborg rechtstreeks geopend bij een financiële instelling. De Wet Breyne is een garantie die verplicht gesteld moet worden bij de Deposito- en Consignatiekas.

 • Wie beslist of een akte onder de Wet Breyne valt of niet?

  De notaris kijkt ingevolge de wet Breyne na of de akte al dan niet onder de Wet Breyne valt. In geval van twijfel vraagt de Deposito- en Consignatiekas bevestiging.

 • Hoe leg ik solidaire borgtochten neer bij de Deposito- en Consignatiekas?
  • De aannemer wendt zich tot een financiële instelling, verzekeringsonderneming of één van de door de minister van Financiën erkende vennootschappen voor het verkrijgen van de borgtocht.;
  • Het bedrag van de borgtocht wordt bepaald door diegene die de borgtocht opgelegd heeft;
  • De financiële instelling, de verzekeringsonderneming of de aangenomen vennootschap maakt een akte van borgtocht op in drie exemplaren, welke zij naar de Deposito- en Consignatiekas verstuurt;
  • De Deposito- en Consignatiekas stuurt, na inschrijving van de borgtocht, twee exemplaren terug naar de financiële instelling, de verzekeringsonderneming of de erkende vennootschap (één van deze exemplaren wordt de "kennisgeving" genoemd);
  • De financiële instelling, de verzekeringsonderneming of erkende vennootschap stuurt op haar beurt de kennisgeving door naar de aanbestedende overheid.
 • Wanneer is de akte van een solidaire borgtocht ingeschreven? Hoe kan ik de inschrijving bespoedigen?

  We streven naar een inschrijving vijf werkdagen na doorgave van de financiële instelling aan de Deposito- en Consignatiekas. U kan hiertoe bijdragen, door:

  • Voornamen en namen van de begunstigden van de akten in te vullen, noodzakelijk i.f.v. latere vrijgavebrieven
  • De bedragen van de akten af te ronden naar het hogerliggend tiental
  • Na te kijken of de gegevens in het Excelbestand overeenstemmen met deze van de akte (bijvoorbeeld Wet Breyne of openbare aanbesteding, taal, vertegenwoordigers van de financiële instelling …)
 • Is mijn akte van solidaire borgtocht al ingeschreven?

  Vraag dit eerst na bij uw financiële instelling, en neem daarna zo nodig contact met de Deposito- en Consignatiekas. Heeft u een dringend dossier, dan kan alleen en uitzonderlijk uw financiële instelling aan de Deposito- en Consignatiekas een spoedige behandeling vragen.

 • Wat is een ‘bijkomende akte’?

  Het is een akte die bij een andere akte hoort.  Deze akte heeft dezelfde aannemer, begunstigde(n) en het gaat over uitbreiding van de werken van de oorspronkelijke akte.

 • Wie mag een kopie van de solidaire borgtocht vragen?

  De bouwheer mag een kopie van de akte vragen.

 • Wie is de ‘bouwheer’ bij een solidaire borgtocht?

  De bouwheer is de begunstigde van de akte, ten aanzien van wie de akte oorspronkelijk geopend werd.

 • Waar kan ik als bouwheer een kopie van de solidaire borgtocht vragen?

  Een kopie van de akte van solidaire borgtocht kan gevraagd worden aan de financiële instelling die de akte heeft geopend.

 • Wat zijn de kosten van een solidaire borgtocht voor de aannemer?

  Raadpleeg hiervoor uw financiële instelling; er zullen openingskosten zijn, en maandelijkse beheerskosten voor nog openstaande dossiers.

 • Kan een akte van een financiële instelling overgenomen worden of vervangen door een borgtocht in geld?

  Ja, op verzoek van de aannemer kan de financiële instelling veranderd worden, of kan de solidaire borgtocht vervangen worden door een borgtocht in geld.

 • Welke wetgeving is van kracht wanneer een Belgische aannemer werken uitvoert in het buitenland?

  In dit geval is de buitenlandse wetgeving van toepassing; raadpleeg de wetgeving van het land waar de werken worden uitgevoerd.

 • Hoe worden solidaire borgtochten vrijgegeven?

  Bij gehele of gedeeltelijke vrijgave van de borgtocht verstuurt de opdrachtgever (bouwheer), naar keuze:

  • het bericht van vrijgave aan de Deposito- en Consignatiekas;
  • het bericht van vrijgave aan de borgstellende instelling, indien deze het origineel zelf doorstuurt naar de Deposito- en Consignatiekas

  U hoeft niet het origineel van de vrijgavebrief te bezorgen aan, de Deposito- en Consignatiekas, een kopie, per mail, volstaat. Bij twijfel over de echtheid kan de Deposito- en Consignatiekas u wel om het origineel vragen.

  De Deposito- en Consignatiekas deelt op haar beurt de vrijgave mee aan de borgstellende financiële instelling, de verzekeringsonderneming of erkende vennootschap.

  Opgelet, de instelling rekent een vergoeding aan in ruil voor haar tussenkomst. De Deposito- en Consignatiekas rekent op haar beurt aan de bank beheerskosten aan.

 • Hoe worden solidaire borgtochten vrijgegeven wanneer de bouwheer overleden is?

  Alle erfgenamen van de overleden bouwheer bezorgen aan de Deposito- en Consignatiekas:

  • de vrijgavebrief ingevuld en ondertekend door alle erfgenamen
  • de akte van overlijden
  • de akte van bekendheid
 • Hoelang blijft een borgtocht open staan?

  Een borgtocht blijf open staan tot de Deposito- en Consignatiekas een vrijgavebrief van de bouwheren ontvangt.HHHHd

 • Kan een solidaire borgtocht ambtshalve worden vrijgegeven?

  Ja, uitzonderlijk bij een akte i.k.v. Wet Breyne. De aannemer zal aan de Deposito- en Consignatiekas een dossier overmaken met de ondernomen stappen om de vrijgave van de borg te bekomen.  De Deposito- en Consignatiekas zal dan op haar beurt ook de bouwheren aanschrijven en een termijn van minimum  15 kalenderdagen geven om te antwoorden.  Bovendien deelt de Deposito- en Consignatiekas mee dat indien er geen antwoord komt op haar schrijven, ze de akte ambtshalve zal vrijgeven. 

 • Kan een solidaire borgtocht in één keer vrijgegeven worden?

  Een solidaire borgtocht i.k.v. de Wet Breyne wordt normaal in twee delen vrijgegeven; een eerste deel naar aanleiding van de voorlopige oplevering, een tweede deel naar aanleiding van de definitieve oplevering. 

  Opgelet, een solidaire borgtocht i.k.v. de Wet Breyne kan in één keer worden vrijgegeven, wanneer de datum van de definitieve oplevering meegedeeld wordt in de vrijgavebrief of wanneer u een kopie van de definitieve oplevering bij uw vrijgavebrief voegt, en deze definitieve oplevering plaatsgevonden heeft ten laatste op het ogenblik van de ondertekening van de vrijgavebrief. De ondertekening van de defintieve oplevering betekent ook de aanvaarding van de werken.  Er mogen dus geen opmerkingen op de vrijgavebrief of op de definitieve oplevering staan.

  Een solidaire borgtocht i.k.v. een overheidsopdracht kan in één keer vrijgegeven worden.

  Andere solidaire borgtochten worden in zoveel delen als gewenst vrijgegeven.

 • Kan een solidaire borgtocht vrijgegeven worden op basis van een vonnis?

  Een solidaire borgtocht kan eventueel vrijgegeven worden door een vonnis. Mail hiertoe een kopie van het vonnis naar de Deposito- en Consignatiekas om dit te onderzoeken.

 • Hoelang duurt het voor een solidaire borgtocht wordt vrijgegeven?

  We streven naar een terugbetaling binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de vrijgavebrief. Let wel, dit is een streefdatum.

 • Kan u mij de status van de akte meedelen?

  De status van de akte kan zijn:

  • open
  • deels vrijgegeven
  • voorafname
  • afgesloten
  • geannuleerd
 • Hoe kan ik de vrijgave van een solidaire borgtocht bespoedigen?

  Vrijgavebrief solidaire borgtocht i.k.v. Wet Breyne

  • Verifieer het borgtochtnummer (zie akte, rechterbovenhoek)
  • Kijk na of de vrijgavebrief gedateerd is
  • Kijk na of de vrijgavebrief ondertekend is door alle begunstigden, ten aanzien van wie de akte geopend werd (zie akte)
  • Voeg een kopie van voor- en achterkant van de identiteitskaarten van alle begunstigden toe, of legaliseer alle handtekeningen bij de notaris of de gemeente (om discussie over de authenticiteit te vermijden)
  • Deel duidelijk mee dat de wetten naar behoren werden uitgevoerd
  • Deel duidelijk mee welk bedrag moet worden vrijgegeven - conform de Wet Breyne is dit de eerste helft n.a.v. voorlopige oplevering, en de tweede helft n.a.v. definitieve oplevering
  • Deel ook mee wanneer de voorlopige en/ of definitieve oplevering is gebeurd

  Vrijgavebrief solidaire borgtocht i.k.v. een overheidsopdracht

  • U kan de vrijgavebrief mailen naar info.cdcdck@minfin.fed.be
  • De vrijgavebrief dient briefpapier met hoofding te gebruiken, zo niet moet er een stempel van de dienst op staan.
  • Verifieer het borgtochtnummer (zie akte, rechterbovenhoek)
  • Kijk na of de vrijgavebrief gedateerd is
  • Kijk na of de vrijgavebrief ondertekend is door alle begunstigden, ten aanzien van wie de akte geopend werd (zie akte) (bij kerkfabriek kan er alleen een authentiek stuk zijn waaruit blijkt wie de vrijgavebrief mag ondertekenen)
  • Voeg een kopie van voor- en achterkant van de identiteitskaarten van alle begunstigden toe, of legaliseer alle handtekeningen bij de notaris of de gemeente (om discussie over de authenticiteit te vermijden)
  • Deel duidelijk mee dat de wetten naar behoren werden uitgevoerd
  • Deel duidelijk mee welk bedrag moet worden vrijgegeven - bij een overheidsopdracht mag er een bedrag naar keuze worden vrijgegeven.
 • Het nummer op de akte van solidaire borgtocht ontbreekt of is onvolledig.

  Contacteer de financiële instelling waar de akte werd gevraagd om het volledige aktenummer te geven.

 • Worden interesten of kapitaal terugbetaald bij een solidaire borgtocht?

  Bij een solidaire borgtocht worden geen intresten betaald noch kapitaal terugbetaald. Solidaire borgtochten zijn onderschreven ingevolge het KB van 11maart 1926, vervangen door het KB van 14.03.2002. Deze vorm van borgstelling geeft geen aanleiding tot het neerleggen van fondsen of gelden bij de Deposito- en Consignatiekas en heeft dus ook geen uitkering van kapitaal of intresten tot gevolg.

 • Wat is een voorafname van een solidaire borgtocht?

  Bij een vrijgave van een solidaire borgtocht zijn de werken naar behoren uitgevoerd. Bij een voorafname zijn de werken niet naar behoren uitgevoerd.

 • Hoe wordt een voorafname van een solidaire borgtocht aangevraagd?

  U vraagt een voorafname per mail aan uw dossierbeheerder. Indien dit niet mogelijk is, stuurt u een aangetekende brief. U deelt volgende gegevens mee

  • Onderwerp: Vraag tot voorafname
  • Het nummer van de solidaire borgtocht (rechterbovenhoek van de akte)
  • Het gewenst voorafnamebedrag. Dit wordt bepaald door de geleden schade, en bedraagt maximaal het bedrag waarvoor de akte nog open staat.
  • De reden tot voorafname.
  • Nodige bewijsstukken om de reden tot voorafname te staven
  • Het rekeningnummer (IBAN, BIC) van de bouwheer, waar het geld gestort mag worden.
   • U mag slechts één rekeningnummer meedelen

  Wanneer u als advocaat vraagt het geld op uw derdenrekening te storten, moeten wij een mandaat van de bouwheren ontvangen.

 • Kan ik verschillende voorafnames vragen in één mail?

  Nee, per voorafname stuurt u een mail, telkens met de nodige gegevens van de betreffende voorafname.

 • Op welke rekening wordt het geld van de voorafname gestort?

  Het geld van de voorafname wordt gestort op de rekening van de bouwheer ten aanzien van wie de akte geopend werd. 

 • Wie bepaalt of een voorafname betaald wordt? Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas?

  De financiële instelling die zich indertijd borg heeft gesteld voor de aannemer zal onderzoeken of de vraag al dan niet gegrond is. Dit kan enige tijd duren.

  De rol van de  Deposito- en Consignatiekas blijft beperkt tot het doorgeven van het dossier (opgemaakt aan de hand van de vraag tot voorafname van de bouwheer, o.a. mail of aangetekende brief en stukken die de vraag staven) aan de financiële instelling die zich indertijd borg heeft gesteld in plaats van de aannemer.

 • Wie moet ik contacteren om de stand van zaken in mijn dossier voorafname te kennen?

  U contacteert hiertoe de financiële instelling die zich indertijd borg heeft gesteld voor de aannemer.

 • Wat gebeurt er indien de bouwheer niet akkoord is met de niet-aanvaarding van een voorafname?

  De bouwheer kan de beslissing aanhangig maken bij de rechtbank.

 • Een goed wordt verkocht. Kan de koper indien nodig later een voorafname vragen?

  Indien de werken nog niet definitief opgeleverd waren op datum van de verkoop, kan de koper zo nodig een voorafname vragen.

 • Gebeurt een definitieve oplevering automatisch?

  Nee, een definitieve oplevering gebeurt niet automatisch, zelfs niet wanneer dit in het aannemingscontract staat.

 • Is een definitieve oplevering verplicht? Waarom?

  Een definitieve oplevering is verplicht. Alle partijen, o.a. de aannemer, kunnen binnen de vijftien dagen na aanvaarding van de oplevering pas de vrijgavebrief vragen aan de bouwheer, en de bouwheer kan de oplevering aanvaarden, of niet.

 • Is de tienjarige aansprakelijkheid van kracht bij een solidaire borgtocht ?

  Neen; dat is burgerlijk recht.