Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Solidaire borgtochten

In het kader van de digitalisering van de solidaire borgtochten is de migratie van de solidaire borgtochtcategorieën "wet Breyne" en "overheidsopdracht" naar onze nieuwe toepassing e-DEPO gepland vanaf eind april tot midden mei. Zodra de dossiers correct zijn overgedragen, zullen de solidaire borgtochten uitsluitend in e-DEPO worden beheerd. Geen paniek echter: tot het einde van de bouwvakantie is er een overgangsperiode voor vrijgave- en voorafnameverzoeken.

Procedure solidaire borgtocht voor een overheidsopdracht of in het kader van de Wet Breyne

Richt u tot een financiële instelling, verzekeringsonderneming of een door de minister van Financiën erkende vennootschap voor het verkrijgen van de solidaire borgtocht. Eén van deze instellingen, en niet de Deposito- en Consignatiekas, is uw aanspreekpunt voor deze borgtocht.

 1. De gekozen instelling maakt uw akte van borgtocht op en bezorgt ze aan de Deposito- en Consignatiekas. Het bedrag van de borgtocht wordt bepaald door diegene die de borgtocht opgelegd heeft. Het zijn deze instellingen die u kunnen informeren over de openingskosten en de maandelijkse beheerskosten voor nog openstaande dossiers.
 2. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de akte van borgtocht stuurt de Deposito- en Consignatiekas de ingeschreven akte naar de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte heeft geopend.
 3. De financiële instelling, de verzekeringsonderneming of erkende vennootschap stuurt op haar beurt de akte door naar de persoon of overheid die de borgtocht heeft opgelegd. 
 4. Een borgtocht blijft open staan tot de Deposito- en Consignatiekas een vrijgavebrief ontvangt van de perso(o)n(en) die de borgtocht heeft opgelegd.

Bij een solidaire borgtocht worden geen gelden in bewaring gegeven aan de Deposito- en Consignatiekas. Bijgevolg kan zij ook geen interesten terugbetalen.

Vrijgave

Overheidsopdracht

Een borgtocht blijft openstaan tot de Deposito- en Consignatiekas een vrijgavebrief ontvangt van de persoon of overheid die de borgtocht heeft opgelegd. Richt u tot de perso(o)n(en) die de borgtocht heeft (hebben) opgelegd. Het is enkel en alleen aan deze perso(o)n(en) om de vrijgave te vragen, wanneer deze de solidaire borgtocht geheel of gedeeltelijk wil vrijgeven.

De persoon of overheid die de borgtocht opgelegd heeft, stuurt de aanvraag tot vrijgave

 • ofwel rechtstreeks naar de Deposito- en Consignatiekas
 • ofwel naar de instelling die de akte geopend heeft, die het op haar beurt naar de Deposito- en Consignatiekas stuurt

Na ontvangst zal de Deposito- en Consignatiekas de vrijgave altijd communiceren naar de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte van solidaire borgtocht heeft geopend.

Een solidaire borgtocht kan eventueel vrijgegeven worden door een vonnis. Mail hiertoe een kopie van het vonnis naar de Deposito- en Consignatiekas (info.cdcdck@minfin.fed.be) om dit te onderzoeken.

Bij het overlijden van de persoon die de solidaire borgtocht opgelegd heeft, bezorgen alle erfgenamen van deze persoon volgende documenten aan de Deposito- en Consignatiekas:

 • de vrijgavebrief ingevuld en ondertekend door alle erfgenamen
 • de akte van overlijden
 • de akte van bekendheid

De documenten worden bezorgd per mail aan info.cdcdck@minfin.fed.be.

Wet Breyne

Een borgtocht blijft openstaan tot de Deposito- en Consignatiekas een vrijgavebrief ontvangt van de persoon of overheid die de borgtocht heeft opgelegd. Richt u tot de perso(o)n(en) die de borgtocht heeft (hebben) opgelegd. Het is enkel en alleen aan deze perso(o)n(en) om de vrijgave te vragen, wanneer deze de solidaire borgtocht geheel of gedeeltelijk wil vrijgeven.

De persoon of overheid die de borgtocht opgelegd heeft, stuurt de aanvraag tot vrijgave

 • ofwel rechtstreeks naar de Deposito- en Consignatiekas
 • ofwel naar de instelling die de akte geopend heeft, die het op haar beurt naar de Deposito- en Consignatiekas stuurt

Na ontvangst zal de Deposito- en Consignatiekas de vrijgave altijd communiceren naar de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte van solidaire borgtocht heeft geopend.

Een definitieve oplevering is verplicht om een solidaire borgtocht volgens de Wet Breyne vrij te geven. De aannemer kan binnen de vijftien dagen na definitieve oplevering een vrijgavebrief vragen aan de bouwheer. De bouwheer stemt hiermee in door de definitieve oplevering te aanvaarden.

Volgens de wet Breyne wordt een solidaire borgtocht in twee delen vrijgegeven. Een eerste deel n.a.v. de voorlopige oplevering van het goed, een tweede n.a.v. de definitieve oplevering van het goed.

Opgelet: een solidaire borgtocht i.k.v. de Wet Breyne kan in één keer worden vrijgegeven, wanneer de datum van de definitieve oplevering meegedeeld wordt in de vrijgavebrief of wanneer u een kopie van de definitieve oplevering bij uw vrijgavebrief voegt, en deze definitieve oplevering plaatsgevonden heeft ten laatste op het ogenblik van de ondertekening van de vrijgavebrief. De ondertekening van de definitieve oplevering betekent ook de aanvaarding van de werken.  Er mogen dus geen opmerkingen op de vrijgavebrief of op de definitieve oplevering staan.

Een voorafname van solidaire borgtocht vragen

De rol van de Deposito- en Consignatiekas beperkt zich tot het doorgeven van het dossier (de mail tot aanvraag en de stukken die de vraag staven) aan de financiële instelling, verzekeringsonderneming of erkende vennootschap die zich borg gesteld heeft.

Deze instelling zal onderzoeken of de vraag al dan niet gegrond is. Dit kan enige tijd duren.

U vraagt een voorafname per mail aan uw dossierbeheerder. U deelt volgende gegevens mee

 • Onderwerp: Vraag tot voorafname
 • Het nummer van de solidaire borgtocht (rechterbovenhoek van de akte)
 • Het gewenst voorafnamebedrag. Dit wordt bepaald door de geleden schade, en bedraagt maximaal het bedrag waarvoor de akte nog open staat.
 • De reden(en) tot voorafname.
 • Nodige bewijsstukken om de reden tot voorafname te staven
 • Het rekeningnummer (IBAN, BIC) van de persoon of instelling die de solidaire borgtocht heeft opgelegd, waar het geld gestort zal worden. U mag slechts één rekeningnummer meedelen.

Opgelet: vraag geen verschillende voorafnames in één mail. Per voorafname stuurt u een mail, telkens met de nodige gegevens van de betreffende voorafname.

Wanneer u vindt dat de werken of leveringen niet naar behoren zijn uitgevoerd, kunt u een voorafname van solidaire borgtocht vragen. In dit geval geeft u de solidaire borgtocht die u heeft opgelegd niet vrij.

In hoedanigheid van de persoon die de solidaire borgtocht opgelegd heeft, kan u de beslissing aanhangig maken bij de rechtbank.

 • Ik wil weten of mijn akte van een solidaire borgtocht ingeschreven is.

  Richt u tot de financiële instelling, verzekeringsonderneming of erkende vennootschap die de akte van borgtocht verzonden heeft aan de Deposito- en Consignatiekas. Hebt u een dringend dossier, dan kan alleen en uitzonderlijk uw financiële instelling aan de Deposito- en Consignatiekas een spoedige behandeling vragen.

 • Ik wil een kopie van de akte van een solidaire borgtocht.

  Richt u tot de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte heeft geopend om een kopie van de akte te vragen.

  Richt u ook tot de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte heeft geopend wanneer het nummer van de akte ontbreekt of onvolledig is.

 • Wat kost het stellen van een solidaire borgtocht?

  Richt u tot de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte heeft geopend. Zij bepalen zelf het bedrag dat ze aanrekenen voor hun diensten. Het zijn deze instellingen die u kunnen informeren over de openingskosten en de maandelijkse beheerskosten voor nog openstaande dossiers.

 • Hoelang blijft een solidaire borgtocht open staan bij de Deposito-en Consignatiekas?

  Een borgtocht blijft open staan tot de Deposito- en Consignatiekas een vrijgavebrief ontvangt van de perso(o)n(en) die de borgtocht heeft opgelegd.

  TERMIJN VOOR DE AUTOMATISCHE VRIJGAVE VAN EEN solidaire BORGTOCHT 

  Voortaan zullen solidaire borgtochten die gesteld zijn overeenkomstig de algemene regels  automatisch worden vrijgegeven vijftien jaar nadat de borgtocht werd gesteld, tenzij de aanbesteder een rechtsvordering heeft ingesteld om de borgtocht te laten innen en de Deposito- en Consignatiekas hiervan op de hoogte heeft gebracht via de toepassing e-DEPO of per aangetekende brief. 
   
  Alle borgtochten die meer dan dertig jaar zijn geblokkeerd, worden op 1 juli 2021 automatisch vrijgegeven, tenzij de partijen de DCK in kennis hebben gesteld van een geschil dat nog niet is opgelost. Voor borgtochten die minder dan dertig jaar oud zijn, heeft de aanbesteder een uiterste termijn van 30 september 2021 om de DCK mee te delen dat hij een rechtszaak heeft aangespannen voor de invordering van de borgtocht.