Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Overheidsopdracht

Een overheidsopdracht is een administratief contract afgesloten tussen een publiek organisme en een leverancier of dienstverlener om te beantwoorden aan de behoefte van een publiek organisme in het kader van werken, leveringen of diensten.

De borgtocht in het kader van een overheidsopdracht is een financiële waarborg, voorzien in het lastenboek en te stellen door de uitvoerder van de markt met het oog op een volledige en goede uitvoering van de bedoelde markt.

 raadpleeg onze brochure (PDF, 230.9 KB)

 Ga naar e-DEPO Meer info over e-depo 

Borgtochten gevraagd voor een concessie vallen eveneens onder deze categorie. Vaak wordt er een borg gevraagd voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door de concessiehouder: bijvoorbeeld concessies voor de NMBS.

Elke rechtspersoon die toegang wenst te verkrijgen tot e-DEPO dient over de juiste rol te beschikken. Deze roltoekenning is nodig voor zowel het aanmaken, beheren en vrijgeven van een dossier in e-DEPO. Indien u voor de desbetreffende organisatie niet over de juiste rol beschikt zal u op e-DEPO niet kunnen inloggen in naam van deze organisatie.

De roltoekenning gebeurt via de applicatie “Mijn eGOV-rollenbeheer” . U kan alle informatie over toegang tot e-DEPO en het rollenbeheer raadplegen via de volgende link.

Procedure borgtocht in geld voor een overheidsopdracht

 1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO(externe link) in MyMinfin.
 2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Overheidsopdracht" en volg de stappen.

U betaalt geen kosten. De Deposito- en Consignatiekas biedt deze dienst volledig gratis aan. De interesten worden jaarlijks op de vervaldag berekend en uitgekeerd via e-DEPO.

TERUGBETALING

Wanneer alle werken of leveringen gedaan zijn, vraagt u de terugbetaling van de borgtocht aan bij de administratie die de borgtocht heeft opgelegd.

Vervolgens kan de administratie die de borgtocht heeft aangevraagd, rechtstreeks de terugbetaling via e-DEPO aanvragen. 

Termijn voor terugbetaling 

Voortaan kunnen borgtochten die gesteld zijn overeenkomstig de algemene regels voor de uitvoering van overheidsopdrachten worden vrijgegeven vijftien jaar nadat de borgtocht werd gesteld, tenzij de aanbesteder een rechtsvordering heeft ingesteld om de borgtocht te laten innen en de Deposito- en Consignatiekas hiervan op de hoogte heeft gebracht via de toepassing e-DEPO. 

voorafname

In het geval van een voorafname moet een onderscheid worden gemaakt tussen standaard voorafnames en ambtshalve maatregelen. Om een standaard voorafname uit te voeren, heeft de Deposito- en Consignatiekas een minnelijk akkoord of een gerechtelijke beslissing nodig.

In het geval van een voorafname naar aanleiding van een ambtshalve maatregel, moet de volgende lijst van documenten aan de Deposito- en Consignatiekas worden bezorgd om na te gaan of aan alle voorwaarden voor een ambtshalve maatregel is voldaan:

 1. Het proces-verbaal van tekortkomingen.
 2. Onmiddelijke verzending per aangetekende zending aan de opdrachtnemer van het proces-verbaal van tekortkomingen of door elektronische zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de verzending waarborgt.
 3. Erkenning van tekortkomingen (of de afwezigheid van betwisting).
 4. In geval van betwisting, de beslissing van de opdrachtnemer dat de betwistingen niet gerechtvaardigd worden beoordeeld.
 5. En tot slot, de beslissing van de aanbestedende overheid om ambtshalve maatregel te treffen per aangetekende zending of een vergelijkbare datum.

Procedure solidaire borgtocht voor een overheidsopdracht

Neem contact op met een financiële instelling, een verzekeringsmaatschappij of een bedrijf dat is erkend door de minister van Financiën. Het is een van hen die uw directe gesprekspartner zal zijn voor de samenstelling van de borgtocht, en niet de Deposito- en Consignatiekas

 1. In feite is het de financiële instelling, de verzekeringsmaatschappij of de door de minister van Financiën erkende onderneming die uw dossier van solidaire borgtocht in de gloednieuwe e-DEPO-applicatie creëert en financiert. Er zij op gewezen dat het bedrag gerelateerd aan de solidaire borgtocht wordt vastgesteld door de persoon die deze borgtocht heeft opgelegd.
 2. De Deposito- en Consignatiekas genereert, via e-DEPO, de akte van borgstelling onmiddellijk. Deze akte wordt ter beschikking gesteld van de belanghebbenden in het dossier: de financiële instelling, de verzekeringsmaatschappij of de erkende vennootschap; de aannemer die de werkzaamheden uitvoert; de administratie of de persoon die de begunstigde van de borgstelling is.

De dienst van de Deposito- en Consignatiekas is volledig gratis.

vrijgave

Een solidaire borgtocht blijft openstaan bij de Deposito- en Consignatiekas totdat deze laatste het verzoek tot vrijgave in e-DEPO ontvangt van de persoon ( of personen) die verzocht hebben om deze borgtocht. Alleen de persoon (of personen) die om het verlenen van deze borgtocht heeft (hebben) verzocht, kan(kunnen) deze aanvraag indienen indien hij (of zij) van mening is (zijn) dat de hoofdelijke zekerheid geheel of gedeeltelijk kan worden vrijgegeven.

De Deposito- en Consignatiekas bevestigt vervolgens per e-mail de vrijgave van de borgtocht aan de financiële instelling, de verzekeringsmaatschappij of de door de minister van Financiën erkende vennootschap die de solidaire borgtocht heeft geopend; aan de aannemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd; en ten slotte aan de aanbestedende overheid die de begunstigde van de borgtocht is.

Termijn voor vrijgave

De Deposito- en Consignatiekas kan de borgtocht die is gesteld in het kader van een overheidsopdracht 15 jaar na de creatie ervan, aan de bewaargever vrijgeven, tenzij de aanbestedende overheid een gerechtelijke procedure heeft ingesteld voor de voorafname van de borgtocht en de Deposito- en Consignatiekas daarvan in kennis heeft gesteld.

voorafname

In het geval van een voorafname moet een onderscheid worden gemaakt tussen standaard voorafnames en ambtshalve maatregelen. Om een standaard voorafname uit te voeren, heeft de Deposito- en Consignatiekas een minnelijk akkoord of een gerechtelijke beslissing nodig.

In het geval van een voorafname naar aanleiding van een ambtshalve maatregel, moet de volgende lijst van documenten aan de Deposito- en Consignatiekas worden bezorgd om na te gaan of aan alle voorwaarden voor een ambtshalve maatregel is voldaan:

 1. Het proces-verbaal van tekortkomingen.
 2. Onmiddelijke verzending per aangetekende zending aan de opdrachtnemer van het proces-verbaal van tekortkomingen of door elektronische zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de verzending waarborgt.
 3. Erkenning van tekortkomingen (of de afwezigheid van betwisting).
 4. In geval van betwisting, de beslissing van de opdrachtnemer dat de betwistingen niet gerechtvaardigd worden beoordeeld.
 5. En tot slot, de beslissing van de aanbestedende overheid om ambtshalve maatregel te treffen per aangetekende zending of een vergelijkbare datum.