Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Overheidsopdracht

Een overheidsopdracht is een administratief contract afgesloten tussen een publiek organisme en een leverancier of dienstverlener om te beantwoorden aan de behoefte van een publiek organisme in het kader van werken, leveringen of diensten.

De borgtocht in het kader van een overheidsopdracht is een financiële waarborg, voorzien in het lastenboek en te stellen door de uitvoerder van de markt met het oog op een volledige en goede uitvoering van de bedoelde markt.

 Ga naar e-DEPO Meer info over e-depo 

Borgtochten gevraagd voor een concessie vallen eveneens onder deze categorie. Vaak wordt er een borg gevraagd voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door de concessiehouder: bijvoorbeeld concessies voor de NMBS.

Procedure borgtocht in geld voor een overheidsopdracht

 1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO(externe link) in MyMinfin.
 2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Overheidsopdracht" en volg de stappen.

U betaalt geen kosten. De Deposito- en Consignatiekas biedt deze dienst volledig gratis aan. De interesten worden jaarlijks op de vervaldag berekend en uitgekeerd via e-DEPO.

TERUGBETALING

Wanneer alle werken of leveringen gedaan zijn, vraagt u de terugbetaling van de borgtocht aan bij de administratie die de borgtocht heeft opgelegd.

Vervolgens kan de administratie die de borgtocht heeft aangevraagd, rechtstreeks de terugbetaling via e-DEPO aanvragen. Dit is de snelste manier om de borgtocht terug te krijgen.

Termijn voor de automatische vrijgave van een borgtocht in het kader van een overheidsopdracht

Voortaan zullen borgtochten die gesteld zijn overeenkomstig de algemene regels voor de uitvoering van overheidsopdrachten automatisch worden vrijgegeven vijftien jaar nadat de borgtocht werd gesteld, tenzij de aanbesteder een rechtsvordering heeft ingesteld om de borgtocht te laten innen en de Deposito- en Consignatiekas hiervan op de hoogte heeft gebracht via de toepassing e-DEPO of per aangetekende brief. 
 
Alle borgtochten die meer dan dertig jaar zijn geblokkeerd, worden op 1 juli 2021 automatisch vrijgegeven, tenzij de partijen de DCK in kennis hebben gesteld van een geschil dat nog niet is opgelost. Voor borgtochten die minder dan dertig jaar oud zijn, heeft de aanbesteder een uiterste termijn van 30 september 2021 om de DCK mee te delen dat hij een rechtszaak heeft aangespannen voor de invordering van de borgtocht.

Solidaire borgtocht voor een overheidsopdracht

 • Hoe verkrijg ik een solidaire borgtocht voor een overheidsopdracht?

  Richt u tot een financiële instelling, verzekeringsonderneming of een door de minister van Financiën erkende vennootschap voor het verkrijgen van de solidaire borgtocht. Een van deze instellingen, en niet de Deposito- en Consignatiekas, is uw aanspreekpunt voor deze borgtocht.

  De gekozen instelling maakt uw akte van borgtocht op en bezorgt ze aan de Deposito- en Consignatiekas. Het bedrag van de borgtocht wordt bepaald door diegene die de borgtocht opgelegd heeft.

 • Waar vraag ik na of mijn akte van solidaire borgtocht voor een overheidsopdracht ingeschreven is?

  Richt u tot de financiële instelling, verzekeringsonderneming of erkende vennootschap die de akte van borgtocht verzonden heeft aan de Deposito- en Consignatiekas. Hebt u een dringend dossier, dan kan alleen en uitzonderlijk uw financiële instelling aan de Deposito- en Consignatiekas een spoedige behandeling vragen.

 • Waar vraag ik een kopie van de akte van solidaire borgtocht voor een overheidsopdracht?

  Richt u tot de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte heeft geopend om een kopie van de akte te vragen.

  Richt u ook tot de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte heeft geopend wanneer het nummer van de akte ontbreekt of onvolledig is.

 • Wat kost het instellen van een solidaire borgtocht voor een overheidsopdracht?

  Richt u tot de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte heeft geopend. Zij bepalen zelf het bedrag dat ze aanrekenen voor hun diensten. Het zijn deze instellingen die u kunnen informeren over de openingskosten en de maandelijkse beheerskosten voor nog openstaande dossiers.

 • Mijn gekozen instelling heeft de akte van solidaire borgtocht voor een overheidsopdracht geopend bij de Deposito- en Consignatiekas. Wat gebeurt vervolgens?

  Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de akte van borgtocht stuurt de Deposito- en Consignatiekas de ingeschreven akte naar de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte heeft geopend.

  De financiële instelling, de verzekeringsonderneming of erkende vennootschap stuurt op haar beurt de akte door naar de persoon of overheid die de borgtocht heeft opgelegd.

 • Hoelang blijft een solidaire borgtocht voor een overheidsopdracht openstaan bij de Deposito- en Consignatiekas?

  Een borgtocht blijft openstaan tot de Deposito- en Consignatiekas een vrijgavebrief ontvangt van de persoon of overheid die de borgtocht heeft opgelegd.

  TERMIJN VOOR DE AUTOMATISCHE VRIJGAVE VAN EEN BORGTOCHT IN HET KADER VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT

  Voortaan zullen borgtochten die gesteld zijn overeenkomstig de algemene regels voor de uitvoering van overheidsopdrachten automatisch worden vrijgegeven vijftien jaar nadat de borgtocht werd gesteld, tenzij de aanbesteder een rechtsvordering heeft ingesteld om de borgtocht te laten innen en de Deposito- en Consignatiekas hiervan op de hoogte heeft gebracht via de toepassing e-DEPO of per aangetekende brief. 
   
  Alle borgtochten die meer dan dertig jaar zijn geblokkeerd, worden op 1 juli 2021 automatisch vrijgegeven, tenzij de partijen de DCK in kennis hebben gesteld van een geschil dat nog niet is opgelost. Voor borgtochten die minder dan dertig jaar oud zijn, heeft de aanbesteder een uiterste termijn van 30 september 2021 om de DCK mee te delen dat hij een rechtszaak heeft aangespannen voor de invordering van de borgtocht.

 • Waar vraag ik de vrijgave van de solidaire borgtocht voor een overheidsopdracht aan?

  Richt u tot de persoon of overheid die de borgtocht heeft opgelegd. Het is enkel en alleen aan deze persoon of overheid om de vrijgave te vragen, wanneer deze de solidaire borgtocht geheel of gedeeltelijk wil vrijgeven.

  De persoon of overheid die de borgtocht opgelegd heeft, stuurt de aanvraag tot vrijgave

  • ofwel rechtstreeks naar de Deposito- en Consignatiekas
  • ofwel naar de instelling die de akte geopend heeft, die het op haar beurt naar de Deposito- en Consignatiekas stuurt

  Na ontvangst zal de Deposito- en Consignatiekas de vrijgave altijd communiceren naar de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte van solidaire borgtocht heeft geopend. 

 • Hoe worden solidaire borgtochten voor een overheidsopdracht vrijgegeven wanneer de persoon die ze opgelegd heeft overleden is?

  Bij overlijden de persoon die de solidaire borgtocht opgelegd heeft, bezorgen alle erfgenamen van deze persoon volgende documenten aan de Deposito- en Consignatiekas:

  • de vrijgavebrief ingevuld en ondertekend door alle erfgenamen
  • de akte van overlijden
  • de akte van bekendheid

  De documenten worden bezorgd per mail aan info.cdcdck@minfin.fed.be.

 • Worden interesten op een solidaire borgtocht voor een overheidsopdracht terugbetaald door de Deposito- en Consignatiekas?

  Bij een solidaire borgtocht worden geen gelden in bewaring gegeven aan de Deposito- en Consignatiekas. Bijgevolg kan zij ook geen interesten terugbetalen.

 • Kan een solidaire borgtocht voor een overheidsopdracht vrijgegeven worden op basis van een vonnis?

  Een solidaire borgtocht kan eventueel vrijgegeven worden door een vonnis. Mail hiertoe een kopie van het vonnis naar de Deposito- en Consignatiekas (info.cdcdck@minfin.fed.be) om dit te onderzoeken.

 • Ik ben de persoon of instelling die de solidaire borgtocht voor een overheidsopdracht heeft opgelegd. Ik ben niet tevreden over de uitgevoerde werken of leveringen. Wat nu?

  Wanneer u vindt dat de werken of leveringen niet naar behoren zijn uitgevoerd, kunt u een voorafname van solidaire borgtocht vragen. In dit geval geeft u de solidaire borgtocht die u heeft opgelegd niet vrij.

 • Hoe vraag ik een voorafname van de solidaire borgtocht voor een overheidsopdracht aan?

  U vraagt een voorafname aan per mail naar uw dossierbeheerder. U deelt volgende gegevens mee:

  • Onderwerp: Vraag tot voorafname
  • Het nummer van de solidaire borgtocht (rechterbovenhoek van de akte)
  • Het gewenst voorafnamebedrag. Dit wordt bepaald door de geleden schade, en bedraagt maximaal het bedrag waarvoor de akte nog open staat.
  • De reden(en) tot voorafname.
  • Nodige bewijsstukken om de reden tot voorafname te staven
  • Het rekeningnummer (IBAN, BIC) van de persoon of instelling die de solidaire borgtocht heeft opgelegd, waar het geld gestort zal worden. U mag slechts één rekeningnummer meedelen.

  Opgelet, vraag geen verschillende voorafnames in één mail. Per voorafname stuurt u een mail, telkens met de nodige gegevens van de betreffende voorafname.

 • Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas bij de aanvraag van voorafname van een solidaire borgtocht voor een overheidsopdracht?

  De rol van de Deposito- en Consignatiekas beperkt zich tot het doorgeven van het dossier (de mail tot aanvraag en de stukken die de vraag staven) aan de financiële instelling, verzekeringsonderneming of erkende vennootschap die zich borg gesteld heeft.

  Deze instelling zal onderzoeken of de vraag al dan niet gegrond is. Dit kan enige tijd duren.

 • Mijn vraag tot voorafname van een solidaire borgtocht voor een overheidsopdracht is geweigerd. Ik ben niet akkoord met deze beslissing. Wat kan ik doen?

  In hoedanigheid van de persoon die de solidaire borgtocht opgelegd heeft, kan u de beslissing aanhangig maken bij de rechtbank.