Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Wet Breyne

De Wet Breyne beschermt de aankoop van een woning op plan of de aankoop van een te bouwen woning en is enkel van toepassing voor zover het goed in België is gelegen en bestemd is voor bewoning. Deze wet voorziet onder meer een verplichte waarborg, die de koper beschermt tegen de eventuele insolvabiliteit van de verkoper en een vergoeding biedt ingeval van een gebrekkige uitvoering van de werken.

 Ga naar e-DEPO Meer info over e-depo 

De borgtocht in het kader van de Wet Breyne is verplicht en bestaat uit een financiële waarborg ten bedrage van 5 % van de prijs van het op te richten gebouw. De waarborg wordt gesteld door de ondernemer in het voordeel van de bouwheer.

Procedure borgtocht in geld in het kader van de Wet Breyne

 1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO(externe link) in MyMinfin.
 2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Wet Breyne" en volg de stappen.

U betaalt geen kosten. De Deposito- en Consignatiekas biedt deze dienst volledig gratis aan. De interesten worden jaarlijks op de vervaldag berekend en uitgekeerd via e-DEPO.

TERUGBETALING

Wanneer alle werken gedaan zijn, vraagt u de terugbetaling van de borgtocht aan bij de koper van de woning.

Vervolgens kan de koper van de constructie rechtstreeks via e-DEPO een terugbetaling aanvragen. Dit is de snelste manier om de borgtocht terug te krijgen.

Termijn voor automatische vrijgave van een borgtocht in het kader van de Wet Breyne

Voortaan worden borgtochten die in het kader van de wet Breyne werden gesteld, vrijgegeven tien jaar na de voorlopige oplevering of, bij gebrek daaraan, vijftien jaar na het stellen van de borgtocht, tenzij de koper of bouwheer een rechtsvordering heeft ingesteld om de borgtocht te laten invorderen en de Deposito- en Consignatiekas daarvan op de hoogte heeft gebracht via de toepassing e-DEPO of per aangetekende brief. 
 
Alle borgtochten die meer dan dertig jaar zijn geblokkeerd, worden op 1 juli 2021 automatisch vrijgegeven, tenzij de partijen de DCK in kennis hebben gesteld van een geschil dat nog niet is opgelost. Voor borgtochten die minder dan dertig jaar oud zijn, heeft de koper of bouwheer een uiterste termijn van 30 september 2021 om de DCK ervan in kennis te stellen dat hij juridische stappen heeft ondernomen om de borgtocht te innen.

Solidaire borgtocht i.h.k.v. de wet Breyne

 • Hoe verkrijg ik een solidaire borgtocht i.h.k.v. de wet Breyne?

  Richt u tot een financiële instelling, verzekeringsonderneming of een door de minister van Financiën erkende vennootschap voor het verkrijgen van de solidaire borgtocht. Een van deze instellingen, en niet de Deposito- en Consignatiekas, is uw aanspreekpunt voor deze borgtocht.

  De gekozen instelling maakt uw akte van borgtocht op en bezorgt ze aan de Deposito- en Consignatiekas. Het bedrag van de borgtocht wordt bepaald door diegene die de borgtocht opgelegd heeft.

 • Waar vraag ik na of mijn akte van solidaire borgtocht i.h.k.v. de wet Breyne ingeschreven is?

  Richt u tot de financiële instelling, verzekeringsonderneming of erkende vennootschap die de akte van borgtocht verzonden heeft aan de Deposito- en Consignatiekas. Hebt u een dringend dossier, dan kan alleen en uitzonderlijk uw financiële instelling aan de Deposito- en Consignatiekas een spoedige behandeling vragen.

 • Waar vraag ik een kopie van de akte van solidaire borgtocht i.h.k.v. de wet Breyne?

  Richt u tot de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte heeft geopend om een kopie van de akte te vragen.

  Richt u ook tot de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte heeft geopend wanneer het nummer van de akte ontbreekt of onvolledig is.

 • Wat kost een solidaire borgtocht i.h.k.v. de wet Breyne?

  Richt u tot de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte heeft geopend. Zij bepalen zelf het bedrag dat ze aanrekenen voor hun diensten. Het zijn deze instellingen die u kunnen informeren over de openingskosten en de maandelijkse beheerskosten voor nog openstaande dossiers.

 • Mijn gekozen instelling heeft de akte van solidaire borgtocht geopend bij de Deposito- en Consignatiekas. Wat gebeurt vervolgens?

  Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de akte van borgtocht stuurt de Deposito- en Consignatiekas de ingeschreven akte naar de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte heeft geopend.

  De financiële instelling, de verzekeringsonderneming of erkende vennootschap stuurt op haar beurt de akte door naar de persoon of overheid die de borgtocht heeft opgelegd.

 • Hoelang blijft een solidaire borgtocht i.h.k.v. de wet Breyne open staan bij de Deposito- en Consignatiekas?

  Een borgtocht blijft open staan tot de Deposito- en Consignatiekas een vrijgavebrief ontvangt van de perso(o)n(en) die de borgtocht heeft opgelegd.

 • Waar vraag ik de vrijgave van de solidaire borgtocht i.h.k.v. de wet Breyne aan?

  Richt u tot de perso(o)n(en) die de borgtocht heeft (hebben) opgelegd. Het is enkel en alleen aan deze perso(o)n(en) om de vrijgave te vragen, wanneer deze de solidaire borgtocht geheel of gedeeltelijk wil vrijgeven.

  De persoon of overheid die de borgtocht opgelegd heeft, stuurt de aanvraag tot vrijgave

  • ofwel rechtstreeks naar de Deposito- en Consignatiekas
  • ofwel naar de instelling die de akte geopend heeft, die het op haar beurt naar de Deposito- en Consignatiekas stuurt

  Na ontvangst zal de Deposito- en Consignatiekas de vrijgave altijd communiceren naar de financiële instelling, verzekeringsondernemer of erkende vennootschap die de akte van solidaire borgtocht heeft geopend.

 • Hoe wordt een solidaire borgtocht vrijgegeven i.h.k.v. de wet Breyne?

  Volgens de wet Breyne wordt een solidaire borgtocht in twee delen vrijgegeven. Een eerste deel n.a.v. de voorlopige oplevering van het goed, een tweede n.a.v. de definitieve oplevering van het goed.

  Opgelet, een solidaire borgtocht i.k.v. de Wet Breyne kan in één keer worden vrijgegeven, wanneer de datum van de definitieve oplevering meegedeeld wordt in de vrijgavebrief of wanneer u een kopie van de definitieve oplevering bij uw vrijgavebrief voegt, en deze definitieve oplevering plaatsgevonden heeft ten laatste op het ogenblik van de ondertekening van de vrijgavebrief. De ondertekening van de definitieve oplevering betekent ook de aanvaarding van de werken.  Er mogen dus geen opmerkingen op de vrijgavebrief of op de definitieve oplevering staan.

 • Is een definitieve oplevering verplicht voor de vrijgave van een solidaire borgtocht i.h.k.v. de wet Breyne?

  Een definitieve oplevering is verplicht om een solidaire borgtocht volgens de Wet Breyne vrij te geven. De aannemer kan binnen de vijftien dagen na definitieve oplevering een vrijgavebrief vragen aan de bouwheer. De bouwheer stemt hiermee in door de definitieve oplevering te aanvaarden.

 • Ik ben de persoon of instelling die de solidaire borgtocht i.h.k.v. de wet Breyne heeft opgelegd. Ik ben niet tevreden over de uitgevoerde werken of leveringen. Wat nu?

  Wanneer u vindt dat de werken of leveringen niet naar behoren zijn uitgevoerd, kunt u een voorafname van solidaire borgtocht vragen. In dit geval geeft u de solidaire borgtocht die u heeft opgelegd niet vrij.

 • Hoe vraag ik een voorafname van de solidaire borgtocht i.h.k.v. de wet Breyne aan?

  U vraagt een voorafname per mail aan uw dossierbeheerder. U deelt volgende gegevens mee

  • Onderwerp: Vraag tot voorafname
  • Het nummer van de solidaire borgtocht (rechterbovenhoek van de akte)
  • Het gewenst voorafnamebedrag. Dit wordt bepaald door de geleden schade, en bedraagt maximaal het bedrag waarvoor de akte nog open staat.
  • De reden(en) tot voorafname.
  • Nodige bewijsstukken om de reden tot voorafname te staven
  • Het rekeningnummer (IBAN, BIC) van de persoon of instelling die de solidaire borgtocht heeft opgelegd, waar het geld gestort zal worden. U mag slechts één rekeningnummer meedelen.

  Opgelet, vraag geen verschillende voorafnames in één mail. Per voorafname stuurt u een mail, telkens met de nodige gegevens van de betreffende voorafname.

 • Wat is de rol van de Deposito- en Consignatiekas bij de aanvraag van voorafname van een solidaire borgtocht i.h.k.v. de wet Breyne?

  De rol van de Deposito- en Consignatiekas beperkt zich tot het doorgeven van het dossier (de mail tot aanvraag en de stukken die de vraag staven) aan de financiële instelling, verzekeringsonderneming of erkende vennootschap die zich borg gesteld heeft.

  Deze instelling zal onderzoeken of de vraag al dan niet gegrond is. Dit kan enige tijd duren.

 • Mijn vraag tot voorafname van een solidaire borgtocht i.h.k.v. de wet Breyne is geweigerd. Ik ben niet akkoord met deze beslissing. Wat kan ik doen?

  In hoedanigheid van de persoon die de solidaire borgtocht opgelegd heeft, kan u de beslissing aanhangig maken bij de rechtbank.