Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wet Breyne

De Wet Breyne beschermt de aankoop van een woning op plan of de aankoop van een te bouwen woning en is enkel van toepassing voor zover het goed in België is gelegen en bestemd is voor bewoning. Deze wet voorziet onder meer een verplichte waarborg, die de koper beschermt tegen de eventuele insolvabiliteit van de verkoper en een vergoeding biedt ingeval van een gebrekkige uitvoering van de werken.

 raadpleeg onze brochure (PDF, 233.67 KB)

 Ga naar e-DEPO Meer info over e-depo 

De borgtocht in het kader van de Wet Breyne is verplicht en bestaat uit een financiële waarborg ten bedrage van 5% van de prijs van het op te richten gebouw. De waarborg wordt gesteld door de ondernemer in het voordeel van de bouwheer.

Elke rechtspersoon die toegang wenst te verkrijgen tot e-DEPO dient over de juiste rol te beschikken. Deze roltoekenning is nodig voor zowel het aanmaken, beheren en vrijgeven van een dossier in e-DEPO. Indien u voor de desbetreffende organisatie niet over de juiste rol beschikt zal u op e-DEPO niet kunnen inloggen in naam van deze organisatie.

De roltoekenning gebeurt via de applicatie “Mijn eGOV-rollenbeheer” . U kan alle informatie over toegang tot e-DEPO en het rollenbeheer raadplegen via de volgende link.

Procedure borgtocht in geld in het kader van de Wet Breyne

  1. Maak verbinding met onze applicatie e-DEPO(externe link) in MyMinfin.
  2. Maak een nieuw dossier aan onder de categorie "Wet Breyne" en volg de stappen.

U betaalt geen kosten. De Deposito- en Consignatiekas biedt deze dienst volledig gratis aan. De interesten worden jaarlijks op de vervaldag berekend en uitgekeerd via e-DEPO.

TERUGBETALING

Wanneer alle werken gedaan zijn, vraagt u de terugbetaling van de borgtocht aan bij de koper van de woning.

Vervolgens kan de koper van de constructie rechtstreeks via e-DEPO een terugbetaling aanvragen. 

Termijn voor terugbetaling

Voortaan kunnen borgtochten die in het kader van de wet Breyne werden gesteld, worden vrijgegeven tien jaar na de voorlopige oplevering of, bij gebrek daaraan, vijftien jaar na het stellen van de borgtocht, tenzij de koper of bouwheer een rechtsvordering heeft ingesteld om de borgtocht te laten invorderen en de Deposito- en Consignatiekas daarvan op de hoogte heeft gebracht via de toepassing e-DEPO. 

voorafname

In het geval van een voorafname heeft de Deposito- en Consignatiekas een minnelijk akkoord of een gerechtelijke beslissing nodig.

Procedure solidaire borgtocht in het kader van de Wet Breyne

Neem contact op met een financiële instelling, een verzekeringsmaatschappij of een onderneming die is erkend door de minister van Financiën. Het is een van hen die uw directe gesprekspartner zal zijn voor het stellen van deze borgtocht, en niet de Deposito- en Consignatiekas

  1. In feite is het de financiële instelling, de verzekeringsmaatschappij of de door de minister van Financiën erkende onderneming die uw dossier van solidaire borgtocht in de gloednieuwe e-DEPO-aanvraag creëert en financiert. Er zij op gewezen dat het bedrag met betrekking tot de solidaire borgtocht wordt vastgesteld door de persoon die de genoemde zekerheid heeft opgelegd.
  2. De Deposito- en Consignatiekas genereert via e-DEPO de akte van borgstelling onmiddellijk na ontvangst van de gelden die zijn aangewend om de borgtocht te financieren. Deze akte wordt ter beschikking gesteld van de belanghebbenden in het dossier: de financiële instelling, de verzekeringsmaatschappij of de erkende vennootschap; de aannemer die de werkzaamheden uitvoert; de organisatie of persoon die de begunstigde van de borgtocht is.

De dienst verschaft door de Deposito- en Consignatiekas is volledig gratis.

TERUGBETALING

Een solidaire borgtocht blijft geopend in de Deposito- en Consignatiekas totdat deze laatste het verzoek tot vrijgave in e-DEPO ontvangt van de persoon (of de personen) die om deze borgtocht heeft(hebben) verzocht. Alleen de persoon (of de personen) die om het stellen van deze borg heeft (hebben) verzocht, kan(of kunnen) deze aanvraag indienen indien hij of zij van mening is (zijn) dat de solidaire borgtocht geheel of gedeeltelijk kan worden vrijgegeven.

De Deposito- en Consignatiekas bevestigt vervolgens per e-mail de vrijgave van de borgtocht aan de financiële instelling, de verzekeringsmaatschappij of de door de minister van Financiën erkende vennootschap die de solidaire borgtocht heeft geopend; aan de aannemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd; en ten slotte aan de organisatie of persoon die de beneficiant is van de borgtocht is.

Een definitieve oplevering is verplicht om een solidaire borgtocht vrij te geven in het kader van de wet Breyne De ondernemer kan binnen vijftien dagen na de aanvaarding van de definitieve oplevering een een vrijgavebrief bij de koper van een goed aanvragen. De koper van dit goed stemt ermee de vrijgavebrief te verlenen na de aanvaarding van de oplevering.

In het kader van de wet-Breyne wordt een solidaire borgtocht in twee delen vrijgegeven: een eerste bij de voorlopige oplevering van het onroerend goed, een tweede bij de definitieve oplevering (die minstens 1 jaar na de voorlopige oplevering moet plaatsvinden)

Termijn voor TERUGBETALING

De Deposito- en Consignatiekas kan de krachtens de wet Breyne gestelde borgtocht 10 jaar na de voorlopige oplevering of, bij gebreke daarvan, 15 jaar na het stellen van de borgtocht aan de bewaargever vrijgeven, tenzij de koper of de bouwheer een rechtsvordering tot voorafname van de borgtocht heeft ingesteld en de Deposito- en Consignatiekas hierover heeft ingelicht.

VOORAFNAME

In het geval van een voorafname heeft de Deposito- en Consignatiekas een minnelijk akkoord of een gerechtelijke beslissing nodig.